Els grups de discussió (focus groups) van ser concebuts com a espais de participació destinats a recollir el punt de vista que tenen sobre la situació de la UPF els col·lectius que la integren. Amb aquest propòsit se’n van organitzar dos: un amb estudiants (amb cinquanta participants) i un altre amb membres del personal d’administració i serveis (PAS) (amb quinze participants). En ambdues trobades l’objectiu va ser, d’una banda, fer una diagnosi col·lectiva de la situació de la Universitat, i de l’altra, dibuixar algunes propostes de futur, prenent com a referència la perspectiva del seu col·lectiu i sempre des de l’anonimat.

Per tal de garantir que els resultats fossin representatius, els participants van ser seleccionats acuradament segons els diferents perfils presents dins el mateix col·lectiu, tenint en compte les diverses variants: edat i sexe, estudis i cicles en curs, antiguitat, lloc de treball, rang, categoria laboral, etc.

Les sessions van ser conduïdes per un membre de l’equip de suport del Pla Estratègic i es van desenvolupar seguint diferents dinàmiques en què es van comentar i analitzar tant recursos formals com informals (piulades, documentació prèvia...). Les dades recollides van ser elaborades i traslladades a dos informes de consulta interna (un per a cada focus group), les conclusions dels quals van servir per nodrir la discussió durant el procés participatiu i es van tenir presents en l’elaboració de l’esborrany del Pla.