«Un servei públic de qualitat, emmarcat en la transparència i el retiment de comptes.»

PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (PRBB)

L’estructura patrimonial i financera de la UPF és sòlida, tot i haver patit les conseqüències de la crisi recent. No obstant això, en el terreny de la sostenibilitat econòmica tenim encara reptes importants que hem de resoldre. En aquest sentit, ens manca impulsar una estratègia de conjunt pel que fa a la generació de recursos econòmics que sigui global per al conjunt de la institució i que eviti, en conseqüència, la dispersió d’actuacions en aquest àmbit. Actualment el sistema de finançament públic de Catalunya no reconeix l’especificitat de la UPF com a universitat capdavantera en recerca i amb uns resultats molt destacats en docència, ni tampoc les necessitats econòmiques especials que se’n deriven. Com a universitat intensiva en recerca, la UPF fa un esforç financer que pot comprometre el seu pressupost corrent, i per tant és imprescindible trobar fonts de recursos alternatives i promoure la implicació de tota la comunitat per fer que la Universitat sigui viable econòmicament. Així, cal que tots els òrgans i tots els agents de la Universitat adoptin, en coresponsabilitat, una actitud proactiva que permeti assegurar la sostenibilitat de la UPF com a projecte comú a llarg termini.

En l’àmbit de la governança, la Universitat treballa actualment en un procés de canvi important de la seva organització interna.

D’una banda, s’han establert noves unitats de coordinació que permetran gestionar cada àmbit acadèmic de manera més integrada; i, d’altra banda, s’ha redefinit el paper dels serveis generals de la Universitat, reorientant-los a potenciar una política universitària més efectiva i de qualitat. En aquest marc, resta oberta l’expectativa d’introduir canvis en l’entorn que possibilitin noves transformacions de la governança, que permetin guanyar en autonomia i que generin un context més favorable al desenvolupament de la UPF.

Cal, doncs, treballar decididament per consolidar els canvis iniciats, mantenint en tot moment un compromís amb la transparència i amb la flexibilització dels processos, amb l’objectiu d’implantar un model d’organització “intel·ligent” que fomenti la capacitat d’aprenentatge col·lectiu i que respongui a una voluntat indubtable de retre comptes davant la societat. En darrer terme, a la UPF necessitem, per garantir l’èxit de tot aquest procés, uns mecanismes d’avaluació eficients que ens permetin identificar els àmbits de millora.

 

«Una organització flexible i intel·ligent, amb noves formes de gestió basades en la cultura de projecte i en l’aprenentatge col·lectiu.»

Estratègies de finançament i governança

Impulsar canvis organitzatius per facilitar la governança de la Universitat:

Aprofundint en la descentralització de la Universitat amb la finalitat d’incrementar la flexibilitat en la gestió dels recursos, i aplanant l’estructura de govern, amb un model de finançament intern transparent i comprensible, fàcil de gestionar i de governar, que incentivi alhora la captació de recursos externs.

Adoptant procediments de treball en equip basats en la cultura de projecte com a eina bàsica de treball de la comunitat universitària. Aquest procés natural d’aprenentatge i d’experimentació permet dur a terme accions que persegueixen un objectiu i subordinen la resta d’accions a la seva realització.

Impulsant uns serveis generals dedicats a promoure i a garantir la qualitat que disposin dels instruments i dels incentius adequats per impulsar les polítiques que la Universitat adopti i per proveir el conjunt de la institució dels serveis comuns necessaris.

Establint mesures de simplificació de les estructures de govern que permetin reduir el nombre de comissions i governar amb menys càrrecs acadèmics, reforçar el paper dels professionals de la gestió en els diversos nivells de l’organització i focalitzar els responsables acadèmics en els àmbits de decisió rellevants.

Treballant per aconseguir la veritable transformació digital de la Universitat aprofitant les eines tecnològiques que permeten l’obtenció i l’explotació de dades imprescindibles per a la presa de decisions i implementant una cultura organitzativa innovadora i èticament responsable.

Impulsant una nova cultura de l’avaluació de programes i serveis mitjançant una anàlisi acurada dels processos i dels resultats lligada al retiment de comptes, a la transparència i a la revisió crítica del nostre funcionament, que ens permeti dur a terme les propostes de canvi que se’n derivin, i la introducció d’incentius adequats per a la millora contínua.

Consensuant uns criteris comuns de carrera acadèmica que facilitin l’atracció i la retenció de talent, que vetllin per la conciliació laboral i familiar, i que garanteixin el progressiu assoliment de la independència dels professors joves. Aquests criteris han de poder adaptar-se als processos de selecció i promoció de les diferents disciplines i han de ser consistents amb models de qualitat reconeguts internacionalment, tals com el tenure track.

Establint itineraris laborals més diversos, tant per al personal acadèmic com per al personal de gestió, amb criteris de promoció clarament establerts i amb l’obertura de fórmules diferenciades que permetin incrementar la mobilitat i la motivació professional, i una adequada incentivació retributiva.

Creant un Consell Assessor Internacional de la Universitat directament vinculat al Rectorat i amb una composició del més alt nivell, que orienti sobre les estratègies de lideratge, qualitat i innovació i que contribueixi a donar visibilitat internacional a la UPF.

Garantir la sostenibilitat financera necessària per mantenir la qualitat del servei públic:

Oferint noves activitats de docència i formació que permetin augmentar el conjunt de l’oferta docent, atreure estudiants no comunitaris, impulsar una oferta integrada de cursos d’estiu, explotar més les infraestructures pròpies (per a esdeveniments que no estiguin relacionats directament amb l’activitat universitària) i fomentar les activitats de transferència i innovació.

Cercant i afavorint noves oportunitats per obtenir una millora del finançament de la recerca, ja sigui mirant d’influir en aquest sentit en les administracions públiques –per aconseguir un increment dels recursos vinculats als resultats– o bé a través de col·laboracions nacionals i internacionals de mecenatge amb tota mena d’institucions.

Creant vies innovadores de finançament, per exemple incrementant els incentius als donants potencials, i molt especialment els antics alumnes –donant visibilitat als resultats de les seves contribucions–, o bé establint aliances amb empreses patrocinadores. En aquesta línia, el micromecenatge o l’apadrinament són també fonts d’obtenció de recursos que caldria explotar.

Revisant l’estructura de relacions del Grup UPF per potenciar les sinergies i els espais de col·laboració, i per articular una major visibilitat del conjunt que enforteixi tota la Universitat i contribueixi a la seva sostenibilitat.

entorn i governança

Algunes mesures d’èxit

  • Implementar, al llarg del període 2016-2020, un model d’acció –testat amb proves pilot– per aplicar la cultura de projecte i la realització de tasques per objectius al conjunt de la Universitat.
  • Augmentar, al llarg del període 2016-2025, les inversions externes en infraestructures educatives i de recerca als campus, sobre la base de la capacitat d’atracció de la UPF com a institució acadèmica.
  • Duplicar, per al 2020, el percentatge dels recursos  derivats d’activitats amb la internacionalització directament relacionades de la Universitat.
  • Incrementar, per al 2025, la facturació total de la institució en un mínim del 20% en termes reals.
  • Reduir en un 25%, per al 2025, el nombre de càrrecs acadèmics, a partir de la professionalització de la gestió i de les reformes organitzatives.