«Un model educatiu distintiu i personalitzat on desenvolupar el propi projecte personal, amb una proposta flexible, única per a cada estudiant.»

classe

La docència de qualitat ha caracteritzat la UPF des dels seus inicis. Les claus en són, entre altres aspectes, l’aposta per la innovació docent mitjançant la formació contínua del professorat, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència, la renovació pedagògica contínua, la introducció de fórmules d’atenció personalitzada als estudiants i la defensa i l’impuls del multilingüisme a les aules.

Tots aquests elements configuren un model educatiu que situa els estudiants al centre i que els proporciona una formació bàsica sòlida en cada àmbit disciplinari. De la mateixa manera, aquest model també es preocupa per formar ciutadans cultes, tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista humà, i amb capacitat per adaptar-se als canvis (competències vinculades a la flexibilitat, a la comunicació, l’esperit crític, el compromís social...). Uns criteris de permanència exigents, juntament amb un marc sòlid d’avaluació de les competències han contribuït també al bon funcionament del nostre model.

Tenint en compte, a més, que els objectius de la Universitat no es transmeten solament dins les aules, parlem de model educatiu i no pas de model docent, per tal d’integrar-hi totes les activitats que formen part de l’aprenentatge que es fa dins la UPF.

Així mateix, s’ha realitzat una aposta clara per la internacionalització, gràcies a la qual la UPF presenta unes bones taxes de mobilitat, superiors als mínims establerts per la Unió Europea de cara al futur, i és la universitat europea amb més demanda d’estudiants Erasmus amb relació a la seva grandària.

Els estudiants de la UPF, amb una intensa dedicació a l’aprenentatge, aconsegueixen unes taxes de rendiment molt elevades i una bona inserció laboral, i es mostren, a més, altament satisfets amb la seva experiència formativa a la UPF. Per tot plegat, i per les seves característiques diferenciades, moltes de les titulacions de la UPF s’han convertit en un referent educatiu tant dins el sistema universitari català com a nivell estatal. No obstant això, cal continuar treballant per millorar el reconeixement dels titulats per la UPF en qualsevol àmbit i nivell, des del grau fins al doctorat, i mantenir i impulsar uns estàndards d’exigència elevats que, a més d’incorporar una formació en valors i de promoure un clar compromís social, permetin als nostres estudiants desenvolupar tot el seu potencial.

 

«Una formació més enllà de les aules, on s’integren les dimensions docent, investigadora, social i humana.»

Estratègies de docència

Consolidar un model educatiu propi:

Amb una proposta educativa flexible que sigui única per a cada estudiant –amb models d’aprenentatge actiu que estimulin la seva responsabilitat, li donin més protagonisme i estimulin el seu pensament crític– però que promogui alhora el treball en col·laboració.

Amb un professorat motivat i innovador que sigui guia i mentor dels estudiants. Els docents han de rebre el suport adequat perquè puguin atendre la individualitat dels estudiants, i han de tenir, alhora, uns incentius adequats i suficients que encoratgin i premiïn la seva tasca docent.

Fusionant la recerca i la docència en el procés d’aprenentatge de manera que els docents facin els estudiants partícips de les activitats de recerca de la Universitat. Amb aquesta finalitat, cal incorporar competències específiques a les matèries de grau, vincular els treballs de fi de grau i de màster amb grups de recerca, impulsar projectes que estableixin la investigació com a eix longitudinal i aspirar a fer possible que tots els professors imparteixin docència en el grau.

Posant èmfasi en les competències comunicatives com a característica transversal dels estudiants, vinculada a l’exercici del pensament crític i reflexiu i a la capacitat per narrar un projecte personal o professional, oralment i escrit en les llengües de treball de la Universitat. Cal que tots els plans d’estudi incorporin assignatures i metodologies que fomentin aquestes competències.

Redefinint la presencialitat en el procés d’aprenentatge de manera que s’hi incorporin totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual per separar els processos d’interacció i educació personal dels processos de descobriment i coneixement i que s’estableixin nous espais de docència. Cal aprofitar totes les possibilitats tant de la docència presencial i de la docència virtual com les metodologies híbrides o els nous models que aposten per un intercanvi de rols del professor i l’estudiant.

Implicant els estudiants en activitats de compromís i en projectes socials integrats en la metodologia docent i en el procés d’aprenentatge, i promovent que tots els graduats hagin realitzat activitats de voluntariat i de responsabilitat social durant els anys de formació a la UPF.

Donar resposta a una demanda de formació exigent i canviant:

Amb titulacions innovadores i de qualitat que puguin tenir interès tant per als estudiants locals com per als d’altres països, i esforçant-nos per millorar-les contínuament perquè ofereixin la millor formació possible.

Promocionant la transversalitat en el grau i en el postgrau mitjançant una diversitat d’iniciatives, com ara nous programes interdisciplinaris, la inclusió de mencions disciplinàriament distants, treballs finals interdisciplinaris o més flexibilitat curricular en els plans d’estudi.

Oferint als estudiants més oportunitats per desenvolupar el seu talent de manera que es potenciïn les seves capacitats i es tinguin en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, per mantenir i estimular la seva motivació al llarg de tot el cicle d’estudi.

Atraient estudiants extracomunitaris fent un esforç especial per promocionar els programes de grau a aquests estudiants, per integrar-los plenament en l’oferta docent existent i per fomentar la mobilitat i l’enriquiment de l’entorn.

Augmentant l’oferta d’ensenyaments de postgrau per atreure un nombre més elevat d’estudiants, nacionals i internacionals, i millorant el perfil d’especialització, el component professional i la reputació acadèmica dels programes de màster.

Internacionalitzant les aules amb mesures com la introducció de nous continguts en les matèries, el foment tant del domini oral i escrit de les tres llengües de la Universitat com de l’aprenentatge d’altres llengües estrangeres a més de l’anglès, el foment de la diversitat lingüística i cultural en tots els espais de formació.

Donant més suport a la inserció laboral, amb un ventall de pràctiques curriculars i extracurriculars més ampli, amb un acompanyament personalitzat a l’estudiant tant en el seu procés d’assoliment de competències professionals com en el seu procés d’inserció laboral.

plató de televisió

Algunes mesures d’èxit

  • Tenir desplegat, abans del 2020, un pla per promoure la relació directa dels estudiants de grau i de postgrau amb les activitats de recerca que es porten a terme a la Universitat.
  • Assolir un percentatge de graduats de grau que participin en programes de mobilitat internacional (Erasmus, etc.) superior al 40% per al 2020 (30% en el curs 2014-2015).
  • Augmentar fins a un 10% del total de noves matriculacions, per al 2020, les corresponents a estudiants estrangers que vénen a cursar el grau complet en cada cohort (6% en el curs 2015-2016).
  • Consolidar, per al 2020, els programes existents de personalització dels estudis (Acció Tutorial i Grau Obert) i haver posat en marxa un programa de formació transdisciplinària.
  • Oferir, per al 2020, graus innovadors i internacionalitzadors (com a mínim un) en tots els àmbits de coneixement de la Universitat, incloent-hi dobles graus o graus conjunts amb universitats estrangeres.
  • Aconseguir, abans del 2025, que el 70% dels estudiants acabin els estudis de grau havent fent pràctiques professionals com a part de la seva formació (50% en el curs 2014-2015).
  • Assolir, abans del 2025, que un 20% d’estudiants acreditin els nivells C1 o C2 de coneixement de la llengua anglesa o d’una segona llengua estrangera.