La Comissió Acadèmica d'Admissió i de Coordinació (CAAC) és la responsable d'implementar el Sistema de Garantia Intern de Qualitat i portar a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament i organització del màster. Elabora el pla d'estudis així com la documentació necessària per a l'acreditació de la qualitat del programa, segons els criteris de l'AQU.

El Reglament del Departament de Comunicació regula, en l'article 19, la CAM. Aquesta comissió està formada pel director o directora del Departament, el subdirector o subdirectora adjunt de postgrau, el degà o degana de la Facultat de Comunicació, el coordinador o coordinadora del programa de doctorat, els coordinadors dels màsters universitaris organitzats pel departament, els vocals dels màsters interdepartamentals organitzats pel departament, els vocals dels màsters interuniverstiaris amb participació del Departament, un representant dels estudiants dels màsters, escollit per i entre els estudiants membres del Consell de Departament, i un representant del personal d'administració i serveis de la secretaria del Departament. La CAM designarà una comissió permanent delegada del plenari.

La CAM és competent, per delegació del Consell de Departament, per aprovar els programes de les assignatures dels màsters i proposar nous estudis de màster. A més, és l'encarregada de la gestió, la promoció, la coordinació i el seguiment dels estudis de màster del Departament i d'elaborar la documentació necessària per al procés d'acreditació de la qualitat dels màsters, participant de forma activa en els procediments establerts per les agències de qualitat. Correspon a la CAM fer les propostes a la comissió competent en matèria de màsters de la UPF i qualsevol altra funció que les normes pròpies de la UPF li atorguin.
Cada curs acadèmic la CAM elabora els onformes de seguiment de la titulació a partir de la recollida d'informació i l'anàlisi dels indicadors. Aquests informes són l'eina principal per garantir la qualitat del pla d'estudis. Els informes de seguiment són enviats a l'AQU, que fa les recomanacions pertinents. 

Transcorreguts quatre anys des de la implantació de la titulació, aquesta s'ha de sotmetre al procés d'acreditació d'acord amb el procediment i els terminis que estableixi la Generalitat de Catalunya i que, en tot cas, ha d'incloure una visita d'experts externs a la Universitat. Els criteris per a l'acreditació els estableixen conjuntament les agències de qualitat que són membres de l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Educació Superior (ENQA) i estan inscrites en el Registre Europeu d'Agències de Qualitat (EQAR), d'acord amb els estàndards internacionals de qualitat, en especial els ESG, i la resta de normativa legal.

Informes de seguiment:

Informe AQU de seguiment de la titulació:

Acreditació de la titulació

  • ANECA
  • AQU
  • L'acreditació del màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat