Pla d'estudis

Defensa del Treball de Fi de Màster (15 crèdits ECTS)

Proposta de direcció del treball: Abans del 19 de febrer de cada curs acadèmic (veure data concreta al calendari de presentació de treballs i qualificacions de cada curs acadèmic) l'estudiant haurà de lliurar a [email protected] la proposta de director/a del treball de recerca. 

Els contactes entre estudiant i director/a han d'haver començat molt abans del  19 de febrer (veure data concreta al calendari de presentació de treballs i qualificacions de cada curs acadèmic), ja que per poder acceptar formalment la supervisió del treball el director/a haurà d'haver rebut abans d'aquesta data una proposta escrita que contingui un títol, un esquema o possible índex del treball i un resum o abstract de 2-3 pàgines, de manera que el compromís de direcció es basi en un projecte i uns objectius prèviament definits.

La recepció d'aquesta proposta serà una condició indispensable per acceptar la direcció. Abans del 15 de maig (veure data concreta al calendari de presentació de treballs i qualificacions de cada curs acadèmic), l'estudiant haurà de presentar al director/a un primer esborrany del treball per sotmetre'l a les revisions del director/a amb l'objectiu que el treball completat estigui a punt per dipositar el juny, per defensar a començaments de juliol.

La decisió definitiva sobre quan el treball està en condicions de ser presentat correspon al director/a.

Data límit de dipòsit: juny/juliol(veure data publicada al calendari de presentació de treballs i de qualificacions de cada curs acadèmic).

Lloc de presentació del treball: [email protected] o Secretaria de l'Institut de Cultura: Despatx 20.271

Juntament amb el treball, caldrà presentar l'imprès de dipòsit del treball de recerca omplert i signat pel director/a del treball.

Extensió: entre 60 i 75 pàgines (màxim), imprès preferiblement a doble cara i a doble espai. Les modalitats de bibliografia acceptables per incloure dintre d'aquesta extensió són únicament una llista d'obres citades o una bibliografia comentada. Els simples llistats bibliogràfics no computen com a part del treball.

Nombre d'exemplars: Tres exemplars enquadernats en paper (un per al director del treball i dos per a dos membres del tribunal) i dos exemplars en format digital: un en document word .doc i un .pdf (els podeu fer arribar USB juntament amb el treball o compartint una carpeta al DRIVE amb el nom i cognoms a: [email protected])

Format: el treball s'ha de presentar enquadernat amb la següent informació a la portada:

  • Títol del treball Autor/a
  • Director/a Títol del màster
  • Curs acadèmic
  • Data de dipòsit

Defensa del treball: L'acte de defensa del treball de recerca serà públic. El treball es podrà defensar abans de les vacances d'estiu o bé el mes de setembre en dates que es determinaran cada curs (podeu consultar les dates al calendari de qualificacions i lliurament de treballs de cada curs acadèmic), abans del tancament d'actes.

L'acte de defensa consistirà en una exposició de l'estudiant d'una durada màxima de 10 minuts i després els membres del tribunal faran comentaris i preguntes, als quals l'estudiant respondrà conjuntament al final.

En casos excepcionals, si la situació de l'estudiant ho requereix, l'estudiant podrà demanar, amb el vistiplau del director del treball, a la coordinació del màster autorització per defensar el treball en el primer o segon trimestre.

  • Composició del tribunal: el tribunal estarà format per un mínim de tres membres, que hauran de ser doctors professors de la UPF. En les sessions en què es defensi més d'un treball, el tribunal serà únic. 
  • Convocatòria del tribunal i difusió: la secretaria enviarà als membres del tribunal un exemplar del treball de recerca juntament amb la convocatòria electrònica, de la qual enviarà còpia a l'estudiant. Es farà difusió de la defensa mitjançant un missatge de correu electrònic a totes les persones matriculades al màster i la publicació de les defenses a la web del màster.
  • Avaluació: Cadascun dels tres membres del tribunal que avaluaran el treball de recerca omplirà un breu informe individual de valoració i la qualificació s'acordarà entre els tres. El president del tribunal lliurarà l'acta d'avaluació signada pels membres en acabar l'acte de defensa a la secretaria de l'IUC. El tribunal donarà a conèixer la qualificació individualment a l'estudiant.

Les normes acadèmiques dels màsters oficials de la UPF estableixen que hi ha una única convocatòria per curs acadèmic per cada assignatura o activitat formativa.

Aclariment en relació al director del treball de recerca: el professor assignat com a tutor en el moment de l'admissió al màster no ha de coincidir necessàriament amb el director del treball de recerca.

Normatives de referència

Normativa acadèmica de màster universitari
(Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013 modificat per acord del Consell de Govern d'11 de desembre del 2019 i per acord de Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022)

Normativa de permanència
(Acord del Consell Social de 25 de maig del 2006, modificat per acord del Consell Social de 13 de maig del 2008)

Recercat

Els treballs de fi de màster que hagin obtingut una qualificació d'Excel·lent (9,0-10) podran publicar-se, si així ho desitja l'autor/a del treball al Repositori Digital de la UPF.

Per poder publicar el treball cal  que els/les autors/es omplin l'autorització mitjançant la PAE: https://apps.upf.edu/TramitsExterns/?id=AURE&lang=ca, on han de triar quin tipus de llicència volen aplicar al seu TFM