Beques Beques

  • Si penses demanar la beca general del MECD, per tal de matricular-te com a becari i no haver de pagar els crèdits matriculats, juntament amb la sol·licitud de becari condicional, has de presentar a la secretaria del màster la credencial de beca de l'any anterior (grau o llicenciatura) o l'acreditació favorable de caràcter econòmic expedida per l'AGAUR (triga uns 10 dies) abans del dia de la matrícula.
  • Recordeu que a l'hora de sol·licitar la beca heu de fer constar que us matriculeu a la Universitat Pompeu Fabra, independentment de l'especialitat que curseu. Si feu constar la UOC, o una altra universitat, la beca us serà denegada.
  • Beques d'equitat per a la minoració dels preus dels crèdits. Podeu consultar la informació sobre aquestes beques a través d'aquest enllaç.
  • No s'aplica cap bonificació, ni està becat, l'import de la matrícula que percep la UOC.

Consulteu la informació sobre beques i ajuts de la UPF.

 

Bonificacions Bonificacions

Ajut UPF a la matrícula Ajut UPF a la matrícula

El Màster de Secundària té dos ajuts de 2.000 que s'atorgaran als dos estudiants amb millor mitjana d'expedient de la titulació d'accés, que cursin els 60 crèdits a temps complet i que l'import total resultant de la seva matrícula UPF sigui superior a 2.000 euros a data de la resolució d'atorgament que signarà la coordinadora del màster, donat que els ajuts no són acumulables a cap altre descompte, beca o bonificació. Cas de coincidència, l'estudiant haurà de triar l'opció més avantatjosa. La Universitat es reserva el dret de regularitzar la matrícula cas que la beca sigui atorgada amb posterioritat a l'aplicació de l'ajut.