Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies (SLYMS)

Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies (SLYMS)

Títol del projecte

Sociocultural Learning of Youth in Mobile Societies (SLYMS)

Paraules claus

Joventut, educació no formal, educació informal, interculturalitat, "soft skills"

Duració

de 01/07/2018 a  30/06/2021

Investigador/s principal/s

Ioannis Pechtelidis - University of Thessaly (UTh)

Mònica Figueras (Partner UPF)

Entitats participants

Universidad Pompeu Fabra (Partner), University of Thessaly (coordinator), ONG Arsis (Grecia), Asociación CAI (Portugal), Municipio Tesalónica (Grecia)

Entitat financera

Erasmus + (Programme of the European Union)

Pressupost

Total: 70606.00 EUR, assignat a UPF: 37344.00 EUR

Resum

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar, implementar i avaluar un model sociocultural d'aprenentatge no formal i informal en la joventut de les societats mòbils en l'educació multilingüe a Europa. S'espera sistematitzar el procés d'aprenentatge a través de xarxes socials i esdeveniments multiculturals i transformar-los en possibilitats d'aprenentatge per a joves treballadors i amb diferències culturals i obstacles socials.

Els objectius específics del projecte són els següents:

• Crear vies d'aprenentatge a través d'esdeveniments multiculturals socials.

• Combinar les vies d'aprenentatge amb les competències emergents.

• Establir un vincle efectiu entre esdeveniments socials multiculturals i ocupabilitat.

• Proporcionar un pla d'avaluació i acreditació com a processos d'aprenentatge d'aquests esdeveniments multiculturals.

• Crear una xarxa europea d'associacions nacionals entre universitats, autoritats locals, docents i altres interlocutors socials centrats en la promoció de la interculturalitat

enllaços

http://slyms.uth.gr/