Key Action 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions per a la cooperació 

Associacions de cooperació en l'àmbit de l'Educació Superior, Educació Escolar, Formació Professional, Joventut, Esport.

Acció que ofereix l'oportunitat de crear associacions entre organitzacions de l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut, així com empreses, autoritats públiques i organitzacions de la societat civil, per tal d'aplicar pràctiques innovadores que condueixen a un ensenyament d'alta qualitat, formació, l'aprenentatge i l'ocupació juvenil, la modernització institucional i la innovació social.

 • Subvenció màxima: 450.000 €
 • Data Límit en l'àmbit de l'Educació: 23/03/22 a les 12:00h hora Brussel.les
 • Estat: OBERTA! enlightened 

 • Fitxa informativa

Key Action 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Aliances per a la innovació

Les aliances per a la innovació persegueixen reforçar la capacitat d'innovació d'Europa impulsant la innovació a través de la cooperació i el flux de coneixements entre l'educació superior, l'educació i la formació professionals (tant inicials com contínues) i l'entorn socioeconòmic més general, inclosa la investigació.

Així mateix, el seu objectiu és reforçar l'ensenyament de noves capacitats i abordar l'actualització de capacitats a la demanda del mercat laboral, dissenyant i creant nous plans d'estudi per a l'educació superior i l'educació i la formació professionals (EFP), donant suport al desenvolupament del sentit de la iniciativa i mentalitats emprenedores a la UE.

 • Subvenció màxima: 1,000.000 € - 1,500.000
 • Límit: 15/09/22 a les 17:00h hora Brussel.les. 
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Key Action 2: Cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'educació superior (Capacity Building)

Joint Projects o Structural Projects

Aquesta acció contribueix al desenvolupament d’un creixement socioeconòmic sostenible i inclusiu als països del món, i ha d’assegurar objectius i accions externs de la UE, inclosos la responsabilitat nacional, la cohesió social, l’equitat, l’equilibri geogràfic i la diversitat. Es prestarà una atenció especial als països menys desenvolupats, a les universitats de zones més remotes, així com als estudiants més desfavorits de procedències socioeconòmiques pobres i als estudiants amb necessitats especials.

Aquesta acció que pretén donar suport a la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització de l’educació superior als països d'arreu del món i s’ha de dur a terme en el marc de les prioritats identificades en les comunicacions “Nou consens de la UE sobre desenvolupament” i “Educació superior europea als món”. És una acció finançada pels instruments de cooperació, veïnatge i preadhesió de la UE.

 • Subvenció màxima: 500.000 € - projectes conjunts; 1.000.000 € projectes estructurals
 • Límit: 17/02/22 , a les 17:00h hora Brussel.les.
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Key Action 1: Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

Màsters conjunts Erasmus Mundus (EMJM) 

Aquesta acció fomenta la creació de programes de màster de qualitat acadèmica excel·lent, desenvolupats conjuntament per consorcis d'universitats europees i, arribat el cas, de tercers països. Capaços de dotar de major projecció i atractiu al sector europeu de l'educació superior. Aquests programes conjunts han d'implicar la mobilitat entre les universitats integrants del consorci i conduir a l'obtenció d'una titulació doble, múltiple o conjunta reconeguda.

 • Subvenció màxima: 4.200.000 €
 • Límit: 16/02/22 , a les 17:00h hora Brussel.les
 • Estat: OBERTA! enlightened

 • Fitxa informativa 

Key Action 1: Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

Erasmus Mundus Medidas de Diseño (EMDM)

Les mesures de disseny Erasmus Mundus han de reforçar les capacitats de les universitats per modernitzar i internacionalitzar els seus plans d'estudis i pràctiques docents, unir recursos, i perquè els sistemes d'educació superior desenvolupin mecanismes comuns de garantia de la qualitat, acreditació i reconeixement de títols i crèdits. El suport també està concebut per explorar i aprofitar les oportunitats que ofereix el Plantejament Europeu per a la Garantia de la Qualitat dels Programes Conjunts. Partint d'un nivell elevat de conjunció / integració entre les institucions participants, aquests programes transnacionals integrats han de contribuir a la integració i internacionalització de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 

Subvenció màxima: 55.000 €
Límit: 16/02/22 , a les 17:00h hora Brussel.les. 

Estat: OBERTA!  enlightened

Per a més informació contacteu amb l'SRI, aquí. 

Accions Jean Monnet 

Càtedres Jean Monnet 

Les Càtedres Jean Monnet s'atorguen amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la recerca i docència en l'àmbit dels estudis europeus. Només un professor pot tenir-ne la titularitat i ha de dur a terme les hores lectives mínimes requerides per l'acció, i a més a més disposarà dels fons del projecte per aprofundir en els estudis europeus. Els titulars de les càtedres Jean Monnet han de tenir la categoria de professor/professora titular.

 • Subvenció màxima: 50.000 €
 • Límit: 01/03/22 , a les 17:00h hora Brussel.les. 
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Accions Jean Monnet 

Mòduls Jean Monnet 

Els mòduls Jean Monnet són programes d'ensenyament (o cursos) de curta durada, en l'àmbit de la integració europea, organitzats per institucions d'educació superior.
Cada mòdul té una durada mínima de 40 hores lectives i es poden concentrar en una disciplina en particular sobre integració europea o tenir un enfocament multidisciplinari.

Els projectes Jean Monnet són propostes per a la innovació, a la influència creuada, i la promoció del contingut i coneixements relatius a la UE. 

 

 • Subvenció màxima:30.000 € 
 • Límit: 01/03/22 , a les 17:00h hora Brussel.les. 
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa

Accions Jean Monnet 

Centres d'Excel.lència Jean Monnet

Els centres d'excel·lència Jean Monnet són instituts o estructures clarament especialitzades en estudis d'integració europea. Aglutinen els recursos científics, humans i documentals relacionats amb els estudis d'integració europea de la institució d'educació superior participant. Poden estar basats en una determinada institució d'educació superior o podran estar organitzats en cooperació entre diverses institucions d'educació superior ubicades a la mateixa ciutat o regió.

 • Subvenció màxima:100.000 € 
 • Límit: 01/03/22 , a les 17:00h hora Brussel.les. 
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa  

Accions Jean Monnet 

Xarxes Jean Monnet

Aquesta acció fomenta la creació i desenvolupament de consorcis d'entitats internacionals (Institucions d'Ensenyament Superior, Centres d'Excel·lència, departaments, equips, experts individuals, etc) en l'àmbit d'estudis de la Unió Europea.

 • Subvenció màxima:1,200.000 € 
 • Límit: 01/03/22 , a les 17:00h hora Brussel.les. 
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 
Key Action 3: Suport al desenvolupament de Polítiques i Cooperació
 

Diverses convocatòries

Aquesta acció promou les activitats en favor de valors com la igualtat o el respecte a la diversitat, així com la creació d'entorns educatius incloents i democràtics. Es tracta d'una acció destinada a la millora i divulgació de bones pràctiques, a poder ser innovadores, incloses en l'àmbit d'aplicació de l'agendes de les polítiques públiques europees, en concret la European 2020 Strategy, del Marc Estratègic per a la Cooperació Europea en Educació i Formació (ET 2020) i la European Youth Strategy.

 • Subvenció màxima:(diversos degons la Call) 
 • Límits: (diversos segons la Call)
 • Estat: OBERTA! enlightened