Key Action 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions per a la cooperació 

Associacions de cooperació en l'àmbit de la joventut, l'sport, l'educació escolar, i la formació professional.

Acció que ofereix l'oportunitat de crear associacions entre organitzacions de l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut, així com empreses, autoritats públiques i organitzacions de la societat civil, per tal d'aplicar pràctiques innovadores que condueixen a un ensenyament d'alta qualitat, formació, l'aprenentatge i l'ocupació juvenil, la modernització institucional i la innovació social.

 • Subvenció màxima: 450.000 €
 • Data Límit en l'àmbit de l'Educació: 20/05/21
 • Estat: OBERTA! enlightened 

 • Fitxa informativa

Key Action 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Associacions a petita escala

Les associacions a petita escala estan concebudes per ampliar l'accés a el programa als individus i agents de mida petita als quals resulta difícil arribar en els sectors de l'educació escolar, l'educació de persones adultes, l'educació i la formació professionals, la joventut i l'esport. 

Així mateix, aquesta acció donarà suport formats flexibles, que combinin activitats de caràcter transnacional i nacional, encara que amb una dimensió europea, la qual cosa permetrà a les organitzacions disposar de més mitjans per arribar a les persones amb menys oportunitats. Les associacions a petita escala també poden contribuir a la creació i el desenvolupament de xarxes transnacionals, així com a impulsar el establiment de sinergies amb les polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals, i entre totes les anteriors.

 

 • Subvenció màxima: 70.000 €
 • Data Límit:  20/05/21
 • Estat: OBERTA! enlightened 

 • Fitxa informativa

Key Action 2: Cooperació entre organitzacions i institucions

Aliances per a la innovació

Les aliances per a la innovació persegueixen reforçar la capacitat d'innovació d'Europa impulsant la innovació a través de la cooperació i el flux de coneixements entre l'educació superior, l'educació i la formació professionals (tant inicials com contínues) i l'entorn socioeconòmic més general, inclosa la investigació.

Així mateix, el seu objectiu és reforçar l'ensenyament de noves capacitats i abordar els desajustos de capacitats dissenyant i creant nous plans d'estudi per a l'educació superior i l'educació i la formació professionals (EFP), donant suport al desenvolupament de el sentit de la iniciativa i mentalitats emprenedores a la UE.

 • Subvenció màxima: 1,000.000 € - 1,500.000
 • Límit: 07/09/21
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Key Action 2: Cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'educació superior (Capacity Building)

Joint Projects o Structural Projects

Aquesta acció contribueix al desenvolupament d’un creixement socioeconòmic sostenible i inclusiu als països del món, i ha d’assegurar objectius i accions externs de la UE, inclosos la responsabilitat nacional, la cohesió social, l’equitat, l’equilibri geogràfic i la diversitat. Es prestarà una atenció especial als països menys desenvolupats, a les universitats de zones més remotes, així com als estudiants més desfavorits de procedències socioeconòmiques pobres i als estudiants amb necessitats especials.

Aquesta acció que pretén donar suport a la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització de l’educació superior als països d'arreu del món i s’ha de dur a terme en el marc de les prioritats identificades en les comunicacions “Nou consens de la UE sobre desenvolupament” i “Educació superior europea als món”. És una acció finançada pels instruments de cooperació, veïnatge i preadhesió de la UE.

 • Subvenció màxima: 500.000 € - projectes conjunts; 1.000.000 € projectes estructurals
 • Límit: 05/02/20
 • Estat: TANCADA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Key Action 1: Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

Màsters conjunts Erasmus Mundus (EMJM) 

Aquesta acció fomenta la creació de programes de màster de qualitat acadèmica excel·lent, desenvolupats conjuntament per consorcis d'universitats europees i, arribat el cas, de tercers països. Capaços de dotar de major projecció i atractiu al sector europeu de l'educació superior. Aquests programes conjunts han d'implicar la mobilitat entre les universitats integrants del consorci i conduir a l'obtenció d'una titulació doble, múltiple o conjunta reconeguda.

Key Action 1: Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

Erasmus Mundus Medidas de Diseño (EMDM)

Les mesures de disseny Erasmus Mundus han de reforçar les capacitats de les universitats per modernitzar i internacionalitzar els seus plans d'estudis i pràctiques docents, unir recursos, i perquè els sistemes d'educació superior desenvolupin mecanismes comuns de garantia de la qualitat, acreditació i reconeixement de títols i crèdits. El suport també està concebut per explorar i aprofitar les oportunitats que ofereix el Plantejament Europeu per a la Garantia de la Qualitat dels Programes Conjunts. Partint d'un nivell elevat de conjunció / integració entre les institucions participants, aquests programes transnacionals integrats han de contribuir a la integració i internacionalització de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 

Subvenció màxima: 55.000 €
Límit: 26/05/21

Estat: OBERTA!  enlightened

Fitxa informativa 

Accions Jean Monnet 

Càtedres Jean Monnet 

Les Càtedres Jean Monnet s'atorguen amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la recerca i docència en l'àmbit dels estudis europeus. Només un professor pot tenir-ne la titularitat i ha de dur a terme les hores lectives mínimes requerides per l'acció, i a més a més disposarà dels fons del projecte per aprofundir en els estudis europeus. Els titulars de les càtedres Jean Monnet han de tenir la categoria de professor/professora titular.

Accions Jean Monnet 

Mòduls Jean Monnet 

Els mòduls Jean Monnet són programes d'ensenyament (o cursos) de curta durada, en l'àmbit de la integració europea, organitzats per institucions d'educació superior.
Cada mòdul té una durada mínima de 40 hores lectives i es poden concentrar en una disciplina en particular sobre integració europea o tenir un enfocament multidisciplinari.

Els projectes Jean Monnet són propostes per a la innovació, a la influència creuada, i la promoció del contingut i coneixements relatius a la UE. 

 

 • Subvenció màxima:30.000 € 
 • Límit: 02/06/2021
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa

Accions Jean Monnet 

Centres d'Excel.lència Jean Monnet

Els centres d'excel·lència Jean Monnet són instituts o estructures clarament especialitzades en estudis d'integració europea. Aglutinen els recursos científics, humans i documentals relacionats amb els estudis d'integració europea de la institució d'educació superior participant. Poden estar basats en una determinada institució d'educació superior o podran estar organitzats en cooperació entre diverses institucions d'educació superior ubicades a la mateixa ciutat o regió.

 • Subvenció màxima:100.000 € 
 • Límit: 02/06/2021
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa  

Accions Jean Monnet 

Xarxes Jean Monnet

Aquesta acció fomenta la creació i desenvolupament de consorcis d'entitats internacionals (Institucions d'Ensenyament Superior, Centres d'Excel·lència, departaments, equips, experts individuals, etc) en l'àmbit d'estudis de la Unió Europea.

Key Action 3: Suport al desenvolupament de Polítiques i Cooperació
 

Diverses convocatòries

Aquesta acció promou les activitats en favor de valors com la igualtat o el respecte a la diversitat, així com la creació d'entorns educatius incloents i democràtics. Es tracta d'una acció destinada a la millora i divulgació de bones pràctiques, a poder ser innovadores, incloses en l'àmbit d'aplicació de l'agendes de les polítiques públiques europees, en concret la European 2020 Strategy, del Marc Estratègic per a la Cooperació Europea en Educació i Formació (ET 2020) i la European Youth Strategy.

 • Subvenció màxima:(diversos degons la Call) 
 • Límits: (diversos segons la Call)
 • Estat: OBERTA! enlightened