Key Action 2: Cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.

Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació i la formació. 

Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut

Acció que ofereix l'oportunitat de crear associacions entre organitzacions de l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut, així com empreses, autoritats públiques i organitzacions de la societat civil, per tal d'aplicar pràctiques innovadores que condueixen a un ensenyament d'alta qualitat, formació, l'aprenentatge i l'ocupació juvenil, la modernització institucional i la innovació social.

 • Subvenció màxima: 500.000 €
 • Data Límit: 

En l'àmbit de l'Educació: 24/03/20

En l'àmbit de la Joventut: 05/02/20 - 30/04/20 - 01/10/20

Key Action 2: Cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Aliances per al coneixement (Knowledge alliances)

Alliances per a les competències sectorials (Sector Skills alliances)

Aquest programa vol impulsar aliances estructurades de cooperació entre universitats i empreses per fomentar l'esperit empresarial dins de l'educació, així com el desenvolupament d'altres habilitats transferibles, la resolució de problemes en temps real i el pensament creatiu.

 

Key Action 2: Cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

Desenvolupament de capacitats en l'àmbit de l'educació superior (Capacity Building)

Joint Projects o Structural Projects

Aquesta acció contribueix al desenvolupament d’un creixement socioeconòmic sostenible i inclusiu als països del món, i ha d’assegurar objectius i accions externs de la UE, inclosos la responsabilitat nacional, la cohesió social, l’equitat, l’equilibri geogràfic i la diversitat. Es prestarà una atenció especial als països menys desenvolupats, a les universitats de zones més remotes, així com als estudiants més desfavorits de procedències socioeconòmiques pobres i als estudiants amb necessitats especials.

Aquesta acció que pretén donar suport a la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització de l’educació superior als països d'arreu del món i s’ha de dur a terme en el marc de les prioritats identificades en les comunicacions “Nou consens de la UE sobre desenvolupament” i “Educació superior europea als món”. És una acció finançada pels instruments de cooperació, veïnatge i preadhesió de la UE.

 • Subvenció màxima: 500.000 € - projectes conjunts; 1.000.000 € projectes estructurals
 • Límit: 05/02/20
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa 

Key Action 1: Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

Titulacions de màster conjuntes (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)

Aquesta acció fomenta la creació de programes de màster de qualitat acadèmica excel·lent, desenvolupats conjuntament per consorcis d'universitats europees i, arribat el cas, de tercers països. Capaços de dotar de major projecció i atractiu al sector europeu de l'educació superior. Aquests programes conjunts han d'implicar la mobilitat entre les universitats integrants del consorci i conduir a l'obtenció d'una titulació doble, múltiple o conjunta reconeguda.

Accions Jean Monnet 

Càtedres Jean Monnet 

Les Càtedres Jean Monnet s'atorguen amb l'objectiu de fomentar i desenvolupar la recerca i docència en l'àmbit dels estudis europeus. Només un professor pot tenir-ne la titularitat i ha de dur a terme les hores lectives mínimes requerides per l'acció, i a més a més disposarà dels fons del projecte per aprofundir en els estudis europeus. Els titulars de les càtedres Jean Monnet han de tenir la categoria de professor/professora titular.

Accions Jean Monnet 

Mòduls Jean Monnet i Projectes Jean Monnet

Els mòduls Jean Monnet són programes d'ensenyament (o cursos) de curta durada, en l'àmbit de la integració europea, organitzats per institucions d'educació superior.
Cada mòdul té una durada mínima de 40 hores lectives i es poden concentrar en una disciplina en particular sobre integració europea o tenir un enfocament multidisciplinari.

Els projectes Jean Monnet són propostes per a la innovació, a la influència creuada, i la promoció del contingut i coneixements relatius a la UE. 

 

 • Subvenció màxima:30.000 € 
 • Límit: 20/02/2020
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa

Accions Jean Monnet 

Centres d'Excel.lència Jean Monnet

Els centres d'excel·lència Jean Monnet són instituts o estructures clarament especialitzades en estudis d'integració europea. Aglutinen els recursos científics, humans i documentals relacionats amb els estudis d'integració europea de la institució d'educació superior participant. Poden estar basats en una determinada institució d'educació superior o podran estar organitzats en cooperació entre diverses institucions d'educació superior ubicades a la mateixa ciutat o regió.

 • Subvenció màxima:100.000 € 
 • Límit: 20/02/2020
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa informativa  

Accions Jean Monnet 

Xarxes Jean Monnet

Aquesta acció fomenta la creació i desenvolupament de consorcis d'entitats internacionals (Institucions d'Ensenyament Superior, Centres d'Excel·lència, departaments, equips, experts individuals, etc) en l'àmbit d'estudis de la Unió Europea.

Accions Jean Monnet 

Suport a Associacions Jean Monnet

Associacions interdisciplinàries i obertes a tots els interessats, professors, professors i investigadors especialitzats en Integració europea del país o regió. També han de ser representatives de la comunitat acadèmica en estudis d'integració europea en aquest país o regió.

 • Subvenció màxima:300.000 € 
 • Límit: 20/02/2020
 • Estat: OBERTA! enlightened
 • Fitxa (pendent de publicació)
Key Action 3: Suport a la reforma de polítiques d'inclusió social 
 

Diverses convocatòries

Aquesta acció promou les activitats en favor de valors com la igualtat o el respecte a la diversitat, així com la creació d'entorns educatius incloents i democràtics. Es tracta d'una acció destinada a la millora i divulgació de bones pràctiques, a poder ser innovadores, incloses en l'àmbit d'aplicació de l'agendes de les polítiques públiques europees, en concret la European 2020 Strategy, del Marc Estratègic per a la Cooperació Europea en Educació i Formació (ET 2020) i la European Youth Strategy.

 • Subvenció màxima:150.000 € (de 2 a 3 anys)
 • Límits: (diversos segons la Call)

.Youth Dialogue Projects: 5/02/2020, 30/04/2020, 01/10/2020 

.Civil Society cooperation in the Field of Youth: pendent

 • Estat: OBERTA! enlightened

 • Fitxa  (pendent publicació)