Xevi Camprubí, L'impressor Rafael Figueró (1642-1726) i la premsa a la Catalunya del seu temps, Barcelona, Fundació Noguera, 2018, Col·lecció Estudis, 75, 639 p. (inclou un CD amb Annexos, 1.286 pàgines)
ISBN: 9788499759593
Maria Betlem Castellà i Pujols i Luciano Gallinari (Coord.), Las Humanidades y su estudio a través de los videojuegos, la gamificación y las redes sociales, Dossier, RiMe Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, nº2/II, juny 2018, 160 p. ISBN: 9788897317425
Maria Betlem Castellà i Pujols (coord.) Encuentros y desencuentros en el Mediterráneo: La nueva investigación y el "gran relato" (siglos XVI-XXI), Dossier, RiMe – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, nº18, junio 2017, pp. 159-301. ISBN: 9788897317326

Rafael Cerro Nargánez, Civiles entre militares: Los Alcaldes Mayores de Barcelona (1718-1808), Córdoba, Editorial Universidad de Córdoba, UCO Press, Estudios de Historia Moderna. Serie Maior, núm. 38, 2016, 390 pp., ISBN: 9788499272573

 

Maria Betlem Castellà i Pujols (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV – XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la  International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Actes de les jornades sobre les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Barcelona, Parlament de Catalunya, 2015, 374 pàgines. ISBN: 9788439392392

Joan Esculies, Evitar l'error de Companys! Tarradellas i la lliçó dels Fets d'octubre, Barcelona, Edicions de 1984, 2014, 160p. ISBN: 978841583543

Maria Betlem Castellà i Pujos i Esther Martí Sentañes (Coord.), ¿Órganos técnicos o instrumentos políticos? Las comisiones de trabajo de las instituciones parlamentarias y representativas, Dossier, Rime – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, nº13, 2, desembre 2014, 250 p. ISBN: 9788897317142

Eduard Martí Fraga, La Conferència dels Tres Comuns (1697-1714): Una institució decisiva en la política Catalana, Vilasar de Mar, Fundació Ernest Lluch, 2008, 483 pp., ISBN: 9788497797146
Josep Contreras Ruiz, Azaña y Cataluña. Historia de un desencuentro, Barcelona, Edhasa, 2008, 416 pp., ISBN: 8435026191
Àngels Carles Pomar, Domingo Cirici Ventalló. Un periodista terrassenc a Madrid, Terrassa, Fundació Torre de Palau, 2007, 208 pp. ISBN: 978-84-935424-0-5