La Fundació Universitat Pompeu Fabra és una fundació pública sense afany de lucre, constituïda l'any 2006 per acord del Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra i, d'acord amb els seus estatuts, amb l'objecte de cooperar per a l'assoliment de les finalitats de la Universitat a través de:

  • la promoció i millora de la docència i la investigació
  • el foment i difusió de la cultura universitària
  • l'establiment d'interrelacions entre la Universitat i la societat


D'aquesta manera, la Fundació UPF té encarregada la gestió de tres programes :

  • Programa de Promoció i Empresa, específicament orientat a la relació de la Universitat amb les empreses i institucions, amb l'objectiu de concentrar i dinamitzar aquelles iniciatives que vinculen el món empresarial amb la comunitat universitària.
  • Programa d'Ensenyament d'Idiomes, creat per tal de proporcionar als membres de la comunitat universitària de la UPF la possibilitat d'adquirir la competència multilingüe seguint la idea del 1+2 (la llengua materna més dues estrangeres), imprescindible per a un bon rendiment professional en l'àmbit nacional, europeu i internacional. 
  • Programa UPF Alumni, que té com a missió crear i mantenir els vincles i el sentiment de pertinença a la comunitat universitària de la UPF de tots els col·lectius que s'hi relacionen o que s'hi han relacionat.