La Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) és una fundació regulada a l’empara de la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de Fundacions (Llei 50/2002) i la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Llibre tercer CCCat), constituïda amb un patrimoni fundacional íntegrament aportat per la UPF l’any 2006.

La FUPF és mitjà propi i servei tècnic de la universitat segons consta a l’article 5 i l’article 28.2 dels seus Estatuts, en tant que reuneix els requisits establerts a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic

L’objecte de la Fundació UPF és la cooperació en el compliment de les finalitats de la Universitat Pompeu Fabra. Per al desenvolupament i consecució de les finalitats fundacionals la Fundació du a terme les següents activitats:

  1. La promoció i millora de la docència i la investigació
  2. La gestió de les activitats que li encomani la Universitat Pompeu Fabra
  3. El foment i difusió de la cultura universitària
  4. La interrelació entre la Universitat Pompeu Fabra i la societat.

L’any 2021 la Universitat Pompeu Fabra ha encarregat a la Fundació la gestió i execució de diferents Programes i projectes específics que són:

  1. El Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF)
  2. El Servei de Carreres Professionals
  3. El Programa Alumni
  4. El disseny de l’estratègia i la implementació d’un gestor de les relacions de la universitat
  5. La gestió del Projecte Mercat del Peix-Ciutadella del Coneixement