Des de principis de març, la Universitat ha reforçat la neteja i la ventilació dels espais.

També s’ha posat en marxa una campanya informativa per augmentar l’hàbit de rentar-se les mans, portar sempre mascareta i mantenir la distància de seguretat. S’han penjat cartells il·lustratius i també es difon la informació a través del Canal UPF (pantalles dels campus).

D'altra banda, s'ha creat i instal·lat una senyalització excepcional Covid-19 als edificis de la Universitat sobre mobilitat, ús d'ascensors i lavabos i atenció al públic, entre altres.

Neteja d'espais

L’actual servei de neteja s’ha ampliat i reestructurat per fer possible un important increment de les freqüències de neteja dels espais: despatxos, aules, sales de reunió, espais comuns i de circulació... amb l’objectiu de fer possible tenir totes les aules netes a l’inici de la jornada lectiva.

El nou pla operatiu dóna resposta a:

 • Augmentar la freqüència i desinfecció d’espais amb gran afluència de persones, com aules, biblioteca i serveis higiènics assegurant com a mínim la seva neteja diària.
 • Augmentar la neteja de mobiliari i superfícies de contacte freqüent
 • Preveure un procediment específic de desinfecció d’espais i equips de treball de les persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de la covid-19
 • Neteja i desinfecció d’espais i equipaments compartits per més d’un treballador abans del canvi de torn. Amb registre documental de l’operació de neteja al canvi de torn.

Per la seva rellevància es destaquen les accions següents:

 • Aules
  • Es netejaran un cop al dia, al finalitzar l’activitat lectiva d’acord amb el procediment específic assegurant la reposició de gel hidroalcohòlic
 • Despatxos individuals i ocupats per un màxim de dues persones
  • Neteja dos cops a la setmana
 • Despatxos compartits per més persones
  • Neteja diària
 • Menjadors
  • Neteja dos cops al dia
 • Biblioteca
  • Personal de neteja fixe durant l’horari d’obertura de les sales de lectura
 • Lavabos
  • Neteja un mínim de tres cops al dia, amb registre documental de les actuacions. Utilitzant sempre material desinfectant i assegurant l’existència de sabó
 • Taulells d’atenció a l’usuari
  • Neteja dos cops al dia i sempre abans del canvi de torn amb registre documental de les actuacions.

 

Desinfecció d'espais ocupats per persones que notifiquin ser casos o contactes estrets de covid-19

Un cop notificat per l’Oficina de Prevenció i Riscos Laborals un cas de contagi positiu o un cas de contacte estret amb un cas positiu es procedirà a la desinfecció de l’espai d’acord amb un procediment específic, realitzant la desinfecció de parets, mobiliari, equipaments... Deixant els espais tancats i precintats durant un període mínim de 24 hores. Procedint a la ventilació posterior i renovació 100% de l’aire interior. 

 

Ventilació d'espais

Hi ha molts espais de la Universitat, aules, sales de reunió, espais de Biblioteca...  que no disposen de finestres que comuniquin amb l’exterior dels edificis. Tot i això, tots els espais dels campus de la Ciutadella, Poblenou i Mar, estan dotats de sistemes de climatització i ventilació que permeten la renovació de l’aire interior.

És per aquest motiu que, a banda de les recomanacions de ventilació natural dels espais, des de la Universitat s’ha posat especial èmfasi en l’actuació sobre els sistemes de ventilació mecànica.

Des de la declaració de l'estat d'alarma, els serveis tècnics de la Universitat han modificat la configuració de les instal·lacions de climatització de manera que, a les instal·lacions que ho permetin, no recirculi gens l'aire interior, és a dir, tot l'aire interior és llençat i s'aporta el 100% d'aire exterior. Als espais on no és possible la renovació al 100%, s’ha obert al màxim l'entrada d'aire exterior.

Cal tenir present que davant la situació prioritària de pandèmia, aquesta configuració, des d’un punt de vista energètic, ens fa ser poc eficients, ja que llencem aire climatitzat a l’exterior i introduïm aire a la temperatura exterior a l'interior dels espais. Això farà, lògicament, incrementar el cost de la climatització. 

S’han augmentat les freqüències en els procediments de canvi de filtres i en la desinfecció de bateries dels climatitzadors mantenint la programació d’anàlisi de la qualitat de l’aire.

Els sistemes d’extracció d’aire dels lavabos, com a espais especialment sensibles, estan en funcionament durant les 24 hores.

Com que aquests espais disposen de detectors de presència, s’han pogut programar de tal manera que es ventilin automàticament durant l’ocupació i que continuïn ventilant-se durant quatre hores un cop estan buits. Així mateix, quan el personal de neteja procedeix a actuar en un espai, aquest es ventila automàticament durant un període de quatre hores, independentment que no hi hagi cap persona a l’espai.

És important incidir que, en els despatxos cal que sigui l’usuari qui activi la climatització per fer possible la ventilació, és per aquest motiu que dins dels procediments de neteja de despatxos, s’inclourà l’obligació d’activar la ventilació dels espais que es netegen i es recordarà als ocupants dels despatxos aquesta recomanació.

L’objectiu d’aquesta programació és assegurar la ventilació automàtica dels espais sense necessitat de ventilació natural.

Informe sobre les mesures apodtades a la Universitat Pompeu Fabra a les instal·lacions de ventilació durant la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-Cov-2

Annex 1: Recomanacions, operacions i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació

Annex 2: Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana