Descripció del grup

 

El Col·lectiu d'Investigació Estètica dels Mitjans Audiovisuals (CINEMA) va néixer a la Universitat Pompeu Fabra el 2003 sota la direcció del doctor Domènec Font, tot recollint els fruits del projecte de recerca Estètica del relat audiovisual (1998-2001). Actualment, el Col·lectiu està coordinat pel doctor Xavier Pérez.

 

L'objectiu fonamental del grup CINEMA és servir de punt de trobada d'investigadors procedents de diferents àmbits per a analitzar tant la història del cinema com les manifestacions contemporànies del fet fílmic. Per això situa en primer terme l'estudi estètic, narratològic i hermenèutic de l'obra audiovisual, considerant la imatge com a receptacle de tendències i contradiccions filosòfiques, socials i polítiques, i plantejant una recerca que faci dialogar el cinema amb altres manifestacions artístiques com ara la pintura, la literatura, el teatre o la dansa, sense oblidar les seves estretes connexions amb els llenguatges del còmic, la televisió i el videojoc. El cinema comparat com a mirada metodològica vertebra els diferents projectes que s’hi han dut a terme, i és el nucli conceptual de la revista Comparative Cinema, que el grup edita des del 2012, o d’iniciatives editorials com el llibre col·lectiu Motivos visuales del cine.

 

Al llarg dels seus primers anys el grup CINEMA va centrar la seva atenció en el cinema europeu mitjançant dos projectes de recerca: Corrents Estètiques de l'Audiovisual en el Context Europeu (CEACE, 2003-2006) i Observatori del Cinema Europeu Contemporani (OCEC, 2006-2012). En el marc d’aquests projectes, van tenir lloc diferents congressos internacionals, el darrer dels quals, “Mutacions del gest al cinema europeu contemporani”  —acompanyat del llibre Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo—, va fer visible una de les principals línies de recerca de l’actual treball del Col·lectiu: el gest de l’actor, que ha centrat metodològicament diversos projectes de recerca finançats: “El cos eròtic de l'actriu sota els feixismes: Espanya, Itàlia, Alemanya, 1939-1945",  "Representacions del desig femení en el cinema espanyol durant el franquisme: evolució gestual de l'actriu sota la coacció censora", i l'actual "Producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius: el cinema espanyol del final de la dictadura a la post-transició (1975-1992)". Així mateix, el grup ha desenvolupat una línia de recerca en iconologia, motius visuals i esfera pública que ha donat lloc als projectes finançats "Els motius visuals en l'esfera pública. Producció i circulació d'imatges del poder en Espanya, 2011-2017" i als actuals "Mutacions dels Motius Visuals de l'Esfera Pública. Representacions del poder a Espanya 2017-21: pandèmia, canvi climàtic, identitats de gènere i conflictes racials""Futbol i Cultura Visual en el Franquisme: Discursos de Classe, Gènere i Construcció Nacional al Cinema, la Premsa i els Noticiaris 1939-1975".


A més, els membres del grup CINEMA duen a terme una intensa tasca docent a la Universitat Pompeu Fabra, especialment en el Grau en Comunicació Audiovisual, el Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis i el Màster Internacional en Estudis Cinematogràfics i Audiovisuals del Departament de Comunicació, i el Màster en Documental de Creació i el Postgrau en Muntatge Audiovisual i Edició de Vídeo de la Barcelona School of Management. També impulsen la recerca en estudis televisius en relació al fons de l’arxiu INPUT dipositat al CRAI de la UPF, desenvolupen tasques de programació en diferents centres culturals de Catalunya, i col·laboren en nombrosos mitjans de premsa escrita.

 

Línies de recerca

  • Cinema comparat
  • Cinema, teatre i literatura. El cinema i les altres arts
  • Motius visuals del cinema. Iconologia, Gestualitat i Figuració en l'audiovisual
  • Mitocrítica i narratologia
  • Star Studies i Gender Studies
  • Qualitat i innovació televisiva. L'arxiu INPUT
  • Cinemes del real. Documental de creació
  • Història i Teoria del còmic
  • Recerca aplicada a la creació audiovisual i a l'educació
  • Teories i pràctiques feministes