Informació

El mes de març, es va aprovar el RDL 2/2023 de modernització del sistema públic de pensions que inclou, en l’article 1 apartat 34, l'obligació d'incloure al règim de cotització de la Seguretat Social a aquells estudiants que facin pràctiques acadèmiques externes.  El mateix article preveu que, en el cas de les pràctiques no remunerades el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social correspongui a l'empresa, institució o entitat on es realitzen les pràctiques llevat que en el conveni de cooperació educativa se subscrigui que les obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa, en aquest cas, la universitat.

Aquesta obligació entra en vigor el pròxim 1 de gener del 2024. Us informem que, tal com preveu la normativa, la nostra universitat es farà càrrec tant de la gestió com del cost econòmic d'incloure els estudiants a la Seguretat Social de totes les estades en pràctiques que no tinguin ajut a l'estudi

En aquest enllaç trobareu la Resolució de la rectora sobre les obligacions en matèria de Seguretat Social derivades de la realització de pràctiques acadèmiques externes no remunerades pels estudiants de la UPF.

Amb relació a les estades de pràctiques que ja estem gestionant i que van més enllà de l’1 de gener del 2024, hem modificat l'acord número 19 del model de conveni de cooperació educativa per tal que contempli aquesta mesura.

Per a tots aquells convenis ja gestionats i signats, d’aquest curs 2023-2024 i que van més enllà de l’1 de gener del 2024, us farem arribar una addenda que complementi el conveni vigent amb la mateixa clàusula.

Per a qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició.

 

Equip de Carreres professionals de la UPF