Vés enrere Desxifrant l'Economia al Servei del Benestar

Desxifrant l'Economia al Servei del Benestar

15.02.2018

Imatge inicial

L’economia és una part essencial de les nostres vides. Ens impacta tant personalment com socialment. És per això que considerem important estar-ne assabentat, per ser més conscients del món que ens envolta. Aquest curs neix amb l’objectiu de proporcionar als estudiants un primer contacte amb els conceptes i els principis fonamentals de l'economia, i com aquests influeixen en les seves decisions diàries i en l'entorn. A través de diverses sessions, es pretén que els estudiants aprenguin els fonaments de l’economia per analitzar els esdeveniments econòmics que els envolten, en pro d’un major benestar tant propi com social.

Objectius

 • Proporcionar als estudiants una comprensió inicial de les nocions bàsiques d'economia que els facilitin la informació i les habilitats necessàries per tractar problemes econòmics senzills.
 • Mitjançant exemples pràctics, mostrar als estudiants el funcionament de l’economia i el comportament dels agents que la conformen. També, amb estudis de casos amb contingut econòmic, dotar-los de la capacitat de dur a terme anàlisis econòmiques simples.
 • Que els estudiants tinguin un primer contacte amb les raons i les formes de la intervenció pública en l'economia, buscant millorar el benestar social.
 • Introduir els estudiants en el camp de l'economia de la salut.

Programa

1. L’estudi de l’economia en el món social (dilluns)

Primera sessió (sessió introductòria I): amb Guillem López Casasnovas

Es facilitarà als alumnes un primer contacte amb el concepte “economia”: què significa, com ens hi relacionem com a ciutadans, quin propòsit té, de quins elements es compon, com s’estudia, quins reptes suposa… Servirà com a introducció als conceptes que s’aniran tractant durant la resta del curs. Descriurà l’economia des d’una vessant pràctica, amb voluntat d'interacció amb els estudiants mitjançant preguntes.

Segona sessió (sessió introductòria II)

Continuarem la introducció a l'economia. Sistematitzant els temes tractats a la sessió anterior, començarem a explicar conceptes teòrics fonamentals com l'escassetat, la manera com les societats gestionen els seus recursos limitats, el cost d'oportunitat o el paper dels incentius, entre altres. Introduirem també el tema dels agents que interaccionen en economia, la manera com ho fan, el propòsit de cadascun…

2. Introducció a la microeconomia en el món social (dimarts)

Primera sessió: introducció teòrica a la microeconomia

Fonaments teòrics de la microeconomia, explorant conceptes com:

 • Oferta i demanda: com funcionen aquestes forces fonamentals en el mercat.
 • Equilibri de mercat: com es determinen els preus i les quantitats.
 • Utilitat dels consumidors: com prenen els consumidors les decisions, basades en la seva satisfacció.
 • Tipus de mercats: com s'organitzen i funcionen els mercats.

Segona sessió: introducció pràctica a la microeconomia

Farem experiments en què els estudiants actuïn com a agents de mercat, reflectint en els seus comportaments les actituds dels agents involucrats en mercats reals, però en un ambient simplificat. Els permetrà fer-se una idea de com funcionen els mercats, amb diferents condicionants segons l’experiment en qüestió. Es farà també una anàlisi de casos i de notícies reals amb contingut microeconòmic, per entendre'n el contingut -sent capaços d’expressar-lo en termes col·loquials- i analitzar quins criteris i motivacions segueixen els agents econòmics en la seva presa de decisions, les seves conseqüències microeconòmiques, i com es pretén que aquestes afectin el benestar.

3. Introducció a la macroeconomia en el món social (dimecres)

Primera sessió: introducció teòrica a la macroeconomia

Ens endinsarem en el món de la macroeconomia. I explorarem conceptes com els següents:

 • Indicadors macroeconòmics: com es mesuren i què ens diuen sobre l'estat de l'economia, incloent-hi el PIB, l'atur i la inflació.
 • Equilibris en el mercat de béns i el mercat monetari
 • Intercanvis comercials
 • Tipus d’interès, nivell de preus…
 • Agents involucrats en la gestió macroeconòmica.

Segona sessió: introducció teòrica a la macroeconomia

S'hi analitzaran casos i notícies reals amb contingut macroeconòmic, per entendre el seu contingut -sent capaços d’expressar-lo en termes col·loquials-, així com quins criteris i motivacions segueixen els agents econòmics en la seva presa de decisions, les seves conseqüències macroeconòmiques, i com es pretén que aquestes afectin el benestar de la societat. Es faran també experiments perquè els estudiants entenguin les conseqüències macroeconòmiques de la presa de decisions individual en el mercat.

3. Intervenció pública a l’economia per millorar el benestar de la gent (dijous)

Primera sessió: intervenció pública a l'economia I 

S'hi explorarà la fonamentació de la intervenció pública en l'economia, els objectius de la política econòmica, i els mitjans d’aquesta, segons principis basats en la microeconomia ja explicada. Durant aquesta sessió, tractarem els temes següents, entre d’altres:

 • Justificació i objectius de la intervenció pública en l'economia: analitzarem per què l'Estat intervé en l'economia i quins són els objectius que persegueix, incloent-hi la millora del benestar social i l'equitat social.
 • Motius de la intervenció: explorarem els motius que justifiquen la intervenció de l'Estat, incloent-hi la correcció de fallides de mercat, la preservació de béns públics, la redistribució, la justícia en els mercats…
 • Política fiscal i monetària: entendrem què són la política fiscal i la política monetària, qui les formula i com influeixen en l'economia, així com la seva importància en la gestió econòmica.

Posarem les bases per comprendre com l'estat intervé i la influència de l'economia, i com impacta en la vida quotidiana i en el benestar ciutadà.

Segona sessió: intervenció pública a l'economia II

Continuarem explorant la intervenció pública en l'economia i aprofundirem en les seves conseqüències des d’una vessant pràctica, mitjançant l’anàlisi de notícies i de casos reals d’intervencions públiques; n'examinarem els objectius, els motius rere la intervenció, les conseqüències econòmiques i de benestar directes i indirectes, els avantatges i desavantatges d'aquesta intervenció estatal, i el seu fonament ideològic. També es faran experiments en què s’evidenciïn les possibles fallides d’un mercat desregulat, i per analitzar els efectes de la intervenció pública.

5. Economia de la salut i anàlisi de casos (divendres)

Primera sessió: economia de la salut

Hi explorarem els fonaments del camp d’estudi econòmic corresponent a l’economia de la salut, tractant els temes següents, entre altres:

 • Introducció a l'economia de la salut: què és i per què és important.
 • Principis econòmics en la salut: com s'apliquen els conceptes econòmics a les decisions de salut.
 • Despesa en salut: com es finança i com influeix en la prestació de serveis de salut.
 • Equitat en la salut: la distribució equitativa dels recursos de salut i les desigualtats en l'accés als serveis.
 • Política de salut: com les polítiques públiques influeixen en els serveis i les despeses de salut.
 • Avaluació econòmica en salut: lL'ús d'evidència econòmica per avaluar la rendibilitat de les intervencions en salut.
 • Desafiaments actuals en salut pública: examinarem qüestions actuals com la pandèmia i la seva intersecció amb l'economia de la salut.

Segona sessió: anàlisi de casos (divendres)

Durant la primera hora es presentaran als alumnes diferents situacions econòmiques específiques, amb problemàtiques de benestar per resoldre. I, dividint-se en grups de 2-3 persones, hauran d’escollir un cas i fer la feina següent de manera autònoma:

Anàlisi i identificació de problemes: els estudiants analitzaran el cas per identificar quins elements i quins agents econòmics en formen part, per tal d’avaluar els problemes econòmics que es presenten en la situació. Aquesta fase implica aplicar els conceptes econòmics apresos en les sessions anteriors per comprendre la situació.

Proposta de solucions: després de l'anàlisi, cada grup desenvoluparà solucions econòmiques per a les qüestions plantejades pel cas. Això pot incloure recomanacions de polítiques públiques, de decisions empresarials o altres mesures per tractar els problemes econòmics identificats.

Durant la segona hora, seran els alumnes els qui presentin al conjunt de la classe la seva proposta per tractar el cas corresponent, destacant els problemes econòmics identificats i les solucions proposades. Seguirà a cada presentació un debat sobre aquesta; la resta dels estudiants podran plantejar preguntes, afegir insights i oferir perspectives alternatives sobre els casos presentats.

Aquesta sessió proporciona als estudiants una oportunitat significativa per aplicar els seus coneixements en l'anàlisi de situacions econòmiques, i per millorar les seves habilitats d'argumentació i debat. Al mateix temps, permet una avaluació conjunta i una discussió constructiva de les diferents aproximacions als problemes econòmics plantejats.

Professors

Roger Sabater i Mezquita, CRES-UPF, coordinador del curs i encarregat de les sessions. És director tècnic del CRES-UPF i professor associat al Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Ha obtingut un màster en Anàlisi Econòmica Especialitzada sobre Economia de les Polítiques Públiques per la Barcelona School of Economics (2022), després d'obtenir els graus en Economia (2021) i en Administració i Direcció d'Empreses (2020) a la UPF amb mencions d'honor.

Albert Prades i Colomé, CRES-UPF, coordinador del curs i encarregat de les sessions. És investigador al CRES-UPF i professor associat a la Universitat Pompeu Fabra i al Tecnocampus UPF. És professor associat a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa al Tecnocampus UPF i també al Departament d’Economia i Empresa de la UPF. Actualment està fent el seu doctorat sobre serveis socials i atenció a la dependència. És graduat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra (2020) i té el màster en Gestió Pública (2021).

Guillem López Casasnovas, Departament d'Economia i Empresa UPF i CRES-UPF. És director del CRES i encarregat d’una de les sessions. És llicenciat en Ciències Econòmiques (Premi Extraordinari, 1978) i llicenciat en Dret (1979) per la Universitat de Barcelona. Va obtenir el seu doctorat en Economia Pública per la Universitat de York (Regne Unit, Ph.D. 1984). Des de juny de 1992 és catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha estat vicerector d'Economia i Relacions Internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la mateixa universitat entre el 2000 i el 2004.

Vicente Ortún Rubio, Departament d'Economia i Empresa de la UPF, encarregat d’una de les sessions. És professor emèrit i exdegà del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), investigador principal del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) i vocal del Consell de Govern del CRES, centre que ell mateix va cofundar juntament amb Guillem López Casasnovas.

 

Places: 25

Destinataris: estudiants de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Llengua: català

Dates i horari: de l'1 al 5 de juliol, de 9.30 a 14.00 h

Lloc: campus de la Ciutadella 

Preu: 110 €

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact