Bases de Mentoring Alumni UPF

Mentoring Alumni UPF és un programa que connecta, de forma personalitzada i en un entorn de confiança, antics i antigues alumnes amb trajectòries professionals consolidades i alta reputació amb alumni que s'acaben de graduar i estan construint la seva carrera, per tal de guiar-los, a través del seu coneixement, experiència i expertesa, cap a l'assoliment d’uns determinats objectius professionals.

Entenem el Mentoring com un procés, de durada determinada, dirigit a què la persona mentorada assumeixi la responsabilitat del seu desenvolupament professional i prengui les seves pròpies decisions, amb l’acompanyament i inspiració del mentor o mentora.

El programa neix amb vocació anual i està coordinat per Alumni UPF amb el suport del Servei de Carreres Professionals.

Qui pot participar-hi?

Mentors, mentores i mentoris

El seu rol en 15 aspectes clau:

 1. Escoltar i entendre la situació de partida, les necessitats i objectius de les persones mentorades.
 2. Inspirar amb la mateixa trajectòria vital i professional.
 3. Identificar habilitats, competències i coneixements a desenvolupar per a l'assoliment dels objectius.
 4. Compartir informació, recursos, idees i experiència.
 5. Motivar a estar al dia de l’entorn social, econòmic i polític, obrir la mirada i enriquir la perspectiva amb l'anàlisi de tendències i bones pràctiques.
 6. Potenciar l’anàlisi de diferents escenaris d’actuació en cada moment.
 7. Empoderar cap a l’acció, la gestió del canvi, la resolució de reptes i la presa de decisions, de forma autònoma.
 8. Ajudar a identificar fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats durant tot el procés.
 9. Orientar en la definició d’un pla de treball.
 10. Fixar mètriques i indicadors per a l’assoliment dels objectius.
 11. Donar feedback constructiu i resoldre dubtes i preguntes.
 12. Encoratjar a superar obstacles que es puguin presentar.
 13. Identificar quines altres aliances, eines o recursos complementaris al mentoring podrien ser útils.
 14. Estimular la reflexió al voltant del procés de mentoring i la valoració tant de les fites que es van assolint com del resultat final.
 15. Valorar una possible continuïtat de la relació, com a mentor o mentora informal, amb unes noves regles del joc.

Mentorats, mentorades i mentoradis

El seu rol en 15 aspectes clau:

 1. Aportar informació clara i rellevant sobre el punt de partida i els objectius, per facilitar el rol del mentor o mentora i l’èxit del procés.
 2. Assumir la responsabilitat del procés i actuar amb proactivitat en la relació amb el mentor o mentora.
 3. Explorar i aprofitar al màxim tota la informació i recursos facilitats.
 4. Dedicar temps a conèixer l’entorn social, econòmic i polític en el qual s’emmarca la presa de decisions.
 5. Visualitzar el mapa de fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats durant tot el procés.
 6. Orientar-se a l'acció, la gestió del canvi, la resolució de reptes i superació d’obstacles, amb resiliència i actitud positiva.
 7. Tenir sempre presents els objectius, les mètriques i els indicadors definits per tal de no desviar-se del full de ruta marcat.
 8. Preparar bé cada sessió, seguint el pla de treball definit.
 9. Treballar per desenvolupar noves competències, habilitats i coneixements que s’han identificat com a necessaris.
 10. Fer autocrítica i cercar la millora contínua durant el procés.
 11. Escoltar al feedback de la persona mentora.
 12. Reflexionar al voltant del procés de mentoring i fer valoració tant de les fites que es van assolint com del resultat final.
 13. Explorar quins altres aliats, eines o recursos complementaris al mentoring podrien ser útils.
 14. Agrair la tasca del mentor o mentora i plantejar-se què pot fer el mentorat o mentorada a canvi.
 15. Valorar una possible continuïtat de la relació, de manera informal, i amb unes noves regles del joc, i si es considera adient, proposar-li a la persona mentora.

Perfil desitjable per ser mentor/a:

 • Ser graduat o comptar amb un màster, postgrau o doctorat de la UPF, de qualsevol disciplina i àrea de coneixement.
 • Comptar amb una trajectòria professional mínima de 5 anys.
 • Vocació de ser guia i conseller.
 • Empatia i capacitat d’escolta activa.
 • Compromís i disponibilitat, durant el període temporal acordat, per a desenvolupar el rol de mentor/a, de forma confidencial i fiable.
 • Tenir experiència prèvia com a mentor/a o seguir la formació que s’oferirà com a part del programa.

Perfil desitjable per ser mentorat/da:

 • Haver-se graduat a la UPF en els últims tres anys o estar en l'últim curs dels estudis.
 • Estar donat d’alta al Programa Alumni UPF.
 • Haver estat usuari de les sessions d'orientació del Servei de Carreres Professionals
 • Comptar amb uns objectius professionals concrets i ben definits.
 • Compromís, disponibilitat i flexibilitat durant tot el procés.

Beneficis de ser mentor/a:

 • Ser un model i referent per a la comunitat Alumni UPF.
 • Incrementar la vinculació amb la UPF i els seus òrgans de govern.
 • Fer xarxa i establir vincles amb altres alumni que exerceixen la tasca de mentoria, una comunitat que anirà creixent cada any a mesura que el programa sumi noves edicions.
 • Potenciar les habilitats en l’acompanyament i desenvolupament de persones.
 • Comptar amb un badge acreditatiu de la tasca com a mentor/a.

Beneficis de ser mentorat/da:

 • Donar impuls a la carrera professional.
 • Guanyar en creixement personal, autoconeixement, confiança i maduresa.
 • Ampliar la perspectiva a través de la inspiració, l’orientació i els recursos proporcionats.
 • Ampliar la xarxa de contactes i el capital social.
 • Adquirir eines i coneixement per optar a ser mentor/a en un futur.
 • Comptar amb un badge acreditatiu del procés de mentoratge seguit.

Com es desenvolupa?

El programa s’ofereix a 20 parelles (el nombre de parelles pot variar segons el volum de mentors/es disponibles). A cada mentorat o mentorada seleccionada per formar part del programa se li adjudicarà el mentor o mentora que més s'adeqüi tenint en compte els seus objectius professionals i el sector o àmbit al qual s’orienta.

Totes les candidatures seran avaluades per una comissió formada per representants del Programa Alumni UPF i del Servei de Carreres Professionals de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta comissió serà l’encarregada de valorar la idoneïtat dels perfils, realitzar la selecció i l’emparellament dels mentors/es i mentorats/des. A més, serà la responsable de fer un seguiment del procés de cada parella i de vetllar pel bon funcionament del programa.

El programa es desenvoluparà a través de les següents fases:

Fase 1: Candidatures i parelles

 • Del 2 al 31 de maig de 2024: Període d'inscripcions obert a mentors/es i mentorats/des.
 • Juny 2024: Selecció de les persones participants.
 • Juliol 2024: Comunicació de resultats i signatura de la carta de compromís i confidencialitat.

Fase 2: Formació i kick-off

 • Setembre 2024:
  • Sessió de formació dels mentors i mentores.
  • Acte presencial de kick-off per a les persones participants.

Fase 3: Sessions de treball

El programa inclou un mínim d’una sessió mensual d’octubre 2024 a març 2025, que es podran ampliar en funció de l’acord entre les parts i que podran incloure activitats complementàries com visites a l’empresa del mentor o mentora, etc. L'establiment del calendari de sessions i la decisió del format i lloc de cada trobada és responsabilitat de cada parella. La UPF pot facilitar espais de reunió amb sol·licitud prèvia a [email protected] i segons disponibilitat.

 • Sessió 0 (octubre):
  • Presentació i presa de contacte.
  • Establiment de les regles del joc.
  • Consensuar on, com i quan es desenvoluparan les sessions de treball.
 • Sessió 1 (novembre): Fixació d’objectius i pla de treball.
 • Sessió 2 (desembre - febrer): Seguiment pla d’acció.
 • Sessió 3 (març): Valoració, tancament i visió de futur.

Fase 4: Tancament del Programa

 • Abril-Maig 2025: Acte presencial de cloenda.
  • Trobada plenària entre totes les persones participants.

Tens cap dubte?

Si tens cap pregunta, pots contactar amb nosaltres a [email protected].