Mireia Mata  Mireia Mata  Linkedin Twitter 

Sònia Marzo  Sònia Marzo  Linkedin 

Lidia Cuesta  Lidia Cuesta  Linkedin 

Sara Montaner  Sara Montaner  Linkedin