Ajuts COFRE - IUC

Destinat a la realització de congressos, simposis o jornades vinculades a l’IUC

1. Beneficiaris

Membres del Consell de l'IUC amb relació contractual vigent amb la UPF (Departament d'Humanitats) en el moment de la convocatòria.

2. Període d'execució

Les activitats s'han de realitzar entre l’1 de setembre del 2023 i el 31 d'agost del 2024.  

3. Quantia i despeses finançables

Es podran subvencionar despeses establint el següent ordre de prioritat:

Activitats cofinançades per institucions culturals no UPF.

Despeses cofinançades per un projecte del Ministeri, prioritàriament l’allotjament.

Altres (s'especificaran a les bases de la convocatòria de juliol del 2023).

Excepte:

Abonaments en concepte d'honoraris o dietes a membres de la UPF, la dedicació dels quals sigui a temps complet.

Abonaments per qualsevol concepte o servei que pugui realitzar a cost zero el personal de la secretaria de l'IUC (conceptes o serveis com ara la promoció i difusió de l'activitat científica cofinançada, la coordinació de la logística bàsica, etc.).

Publicacions.

4. Presentació de sol·licituds

Juliol del 2023