L’Institut de Cultura obrirà dues convocatòries d’ajuts a la recerca per a membres del Consell de l'IUC que tenen relació contractual vigent amb la UPF.  Les convocatòries seran a principis i mitjans de 2022, respectivament (es publicaran les dates exactes a principis de 2022).

Es podran subvencionar despeses en alguna de les tres categories següents: 

  • Que corresponen a conceptes vinculats a la recerca no finançables dintre del programa COFRE (no s'inclouen les estades de recerca).
  • Que no estan cobertes pel COFRE en la seva totalitat perquè superen la quantitat màxima prevista.
  • Que per motius de calendari tenen dificultat per acollir-se a la convocatòria COFRE de l'UCA.

Les sol·licituds s’hauran de presentar via formulari. 

Les propostes són avaluades i prioritzades per la Comissió Permanent de l'Institut, considerant el pressupost que pot destinar a aquestes activitats i les possibilitats que ofereix el calendari del curs. Cal acreditar formalment les quantitats i fonts de cofinançament externes a l'IUC ja confirmades o sol·licitades.

L'IUC farà pública la relació de les propostes aprovades i la quantitat concedida per a la seva realització. El fet d'acceptar desenvolupar la proposta amb el finançament i en el marc de l’IUC obliga els coordinadors a fer constar l’IUC com a organitzador.

Un cop resolta la convocatòria es demanaran els originals de factures anteriors a la data (en cas que n'hi hagi) per poder fer els pagaments i en cas d'activitats futures la gestió es farà pels canals habituals de la UPF. 

El compromís de finançament és només per al període per al qual s'ha presentat la proposta i sinó es produeixen variacions en el pressupost global assignat a l'Institut.