Atrás Tenure track. Perfil de Fan studies, transmedia storytelling and media literacy

  • Referència: COM-TT-2023-5
  • Termini de sol·licitud: 18/09/2023
  • Estat: TANCADA

01/09/2023

Es convoca un contracte tenure track del Departament de Comunicació en el perfil de Fan studies, transmedia storytelling and media literacy.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació. Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

18/09/2023

Fi del termini de presentació de sol·licituds

Presentació de sol·licituds

  Sol·licitud de participació

  • Data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 18/09/2023
  • Data prevista per a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 20/09/2023

20/09/2023

Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos

Llista provisional d’admesos i exclosos. Data de publicació al web: 20/09/2023

Aquesta llista esdevindrà definitiva si passat el termini fixat no s'ha presentat cap al·legació.

Un cop la llista sigui definitiva, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

26/09/2023

Termini de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos:

Podeu presentar les al·legacions i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas COM-TT-2023-5, i la referència del registre d’entrada de la sol·licitud de presentació de la candidatura.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. La sol·licitud ha de ser original i estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

27/09/2023

Data en que la llista d’admesos i exclosos provisional esdevé definitiva al no haver cap al·legació

Un cop transcorregut el termini d'al·legacions a la resolució de llistes provisionals d'admesos i exclosos sense que s'hagi presentat cap al·legació, aquesta esdevè definitiva. Les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que la llista d’admesos i exclosos hagi esdevingut definitiva, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.

06/11/2023

Publicació dels resultats de la primera fase

Resultats de la primera fase del procés

Contra aquest Acord, que té caràcter d'acte de tràmit qualificat, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant la rectora en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d’aquest acord a la pàgina web de la Universitat https://www.upf.edu/web/comunicacio/convocatoria.

06/11/2023

Publicació de les instruccions, documentació i calendari d'actuació de la segona fase

07/12/2023

Publicació de la proposta de contractació

Convocatòria Places Persona candidata
COM-TT-2023-5

Places:1

Departament: Comunicació

GUERRERO PICO,
María del Mar

 

Contra la proposta de contractació de la Comissió de Selecció els interessats poden presentar recurs d'alçada davant la rectora en el termini d'un mes des de la publicació d’aquesta proposta a la web de la Universitat Pompeu Fabra.

08/01/2024

Termini presentació de recurs d'alçada a la proposta de contractació

Podeu presentar el recurs d'alçada davant la rectora i la documentació, si és el cas, de manera electrònica adjuntant-ho a la instància general electrònica que es troba a la Seu electrònica, a catàleg de procediments i tràmits. Cal indicar el codi de la convocatòria, en aquest cas COM-TT-2023-5.

També es pot presentar el recurs i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. Aquest ha de ser original i estar signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni documents signats electrònicament en la presentació presencial).

I també es pot presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19/02/2024

Publicació de l'Acord de contractació de la Comissió de Professorat de la UPF

Acord de contractació de la Comissió de Professorat de la UPF

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del  contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva publicació.
Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant la Comissió de Professorat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Per a consultes relacionades amb aquesta convocatòria us podeu adreçar al correu electrònic [email protected]