Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra en els àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat, s'apleguen, impulsen i gestionen sota la denominació UPFSolidària. Aquesta denominació data de l'any 2005 i va coincidir amb el sorgiment de la Plataforma UPFSolidària formada per estudiants, professorat i membres del PAS de la Universitat que van acordar impulsar les activitats de solidaritat a la UPF, de manera participativa, transversal i compromesa.

Entre les activitats que impulsa UPF Solidària es troben les següents:

Aquest programa pretén vincular les actuacions de cooperació al desenvolupament que dugui a terme la Universitat als àmbits que li són propis: la docència i la recerca, relativa tant a una formació integral dels estudiants com a una millor comprensió dels problemes que poden impedir un desenvolupament humà i sostenible a escala mundial. A més, l'enfortiment institucional dels sistemes universitaris (mitjançant la transferència de coneixements i tecnologia, infraestructures i altres recursos) i l'assessorament i el suport tècnic a programes de desenvolupament, juntament amb la sensibilització de la comunitat universitària, han de constituir elements prioritaris del treball de la UPF en aquest àmbit.

Actualment estem col·laborant en la creació del nou Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026.