1r trimestre

Genètica Clínica 

Codi : 65446 ( no avaluable)

Crèdits : 4

 

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

Grau en Biologia Humana

La genética es un componente de virtualmente todas las áreas de la biología, está en fase de crecimiento rápido, y presenta numerosas implicaciones y aplicaciones. En medicina, la genética es la base para entender la herencia de determinadas enfermedades, para proporcionar asesoramiento a las familias, y para desarrollar la investigación científica encaminada a entender los mecanismos moleculares de las enfermedades que permitan desarrollar nuevos métodos diagnósticos y abordajes terapéuticos. La industria biotecnológica está creciendo muy rápidamente mediante utensilios genéticos para desarrollar productos farmacéuticos o diagnósticos, entre otros. La genética se aplica también de manera rutinaria a fines forenses, en la identificación de individuos o para determinar minúsculas contaminaciones de organismos.

Patologia Mèdico-Quirúrgica IV

Codi 65519

Crèdits 7  

Grau en Medicina

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

Adquirir les habilitats clíniques suficients per dur a terme els principals passos del diagnòstic i tractament dels pacients que pateixen o poden patir les malalties més prevalents de les especialitats incloses a Patologia Mèdicoquirúrgica IV (malalties infeccioses i malalties urològiques i nefrològiques).

Psiquiatria.

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

Codi 65573

Crèdits 6

Grau en Medicina

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

Medicina Legal i Toxicològica

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

Codi 65572

Crèdits 5

Grau en Medicina

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

2n trimestre

Bioètica

Codi 65169

Crèdits : 4 ( no avaluable)

Grau en Biologia Humana

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

El proyecto docente de la actividad pretende que el estudiante sea capaz de:
1. Tener un conocimiento básico de conceptos, teorías y problemas del campo de la bioética.
2. Analizar problemas bioéticos.
3. Argumentar personalmente sobre temas bioéticos.
4. Mostrar una actitud abierta y crítica ante posiciones y argumentos bioéticos.

Neurobiologia

Crèdits 4

Codi 65552

Grau en Biologia Humana

Avís: assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

En aquesta assignatura pretenem que l’estudiant adquireixi coneixements essencials sobre la neurobiologia dels fenòmens fisiològics i conductuals més rellevants, així com determinats aspectes fisiopatològics dels trastorns psiquiàtrics més prevalents mitjançant una aproximació interdisciplinària. Les competències específiques de l’assignatura que es treballaran són les següents:

1.- Comprensió dels cicles circadians i la seva funció en la conducta humana. Funcions del son com a procés rítmic. Aprofundiment en la regulació neuroquímica i molecular dels cicles circadians.

2.- Comprensió de la regulació neural de les conductes majors com la ingesta d’aigua i d’aliments i la conducta sexual.

3.- Relació entre la funció de les emocions i la modulació de les conductes i aprofundiment en la seva regulació neural.

4.- Anàlisi de la funció i tipus d’aprenentatge i memòria, la incidència d’aquestes sobre altres conductes i els fenòmens esdevinguts a nivell molecular. Relació entre reforç i aprenentatge.

5.- Identificació de les bases neurobiològiques implicades en la parla.

6.- Relació entre els controls neurals i hormonals de l’estrès i les diverses conductes i processos patològics.

7.- Identificació de les bases fisiopatològiques dels trastorns psiquiàtrics més importants com els trastorns afectius, l’esquizofrènia i l’autisme.

8.- Bases neurobiològiques de l’addicció a les drogues. Relació entre aquest fenomen i processos fisiològics: aprenentatge, reforç, plasticitat sinàptica, estrès...

Introducció a la Psicologia

Codi 65228

Crèdits 4 

Grau en Relacions Laborals

L'objectiu general de l'assignatura és: proporcionar als alumnes una introducció a la Psicologia amb els coneixements bàsics en Psicologia General i Psicologia Social. Es posa un èmfasi especial en els continguts i competències necessaris per als futurs graduats en Relacions Laborals. Els temes de teoria de Psicologia són: Introducció a la psicologia i a la psicologia social, la personalitat, la motivació i les emocions en el treball, les actituds i la satisfacció en el treball i, el grup i la seva dinàmica aplicada al treball i a  l'estudi

Medicina basada en l'Evidència IV: Salut Pública

Codi 65599

Crèdits 5

Grau en Medicina ( 26278)

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries

Patologia Mèdicoquirúrgica V

Codi 65520

Crèdits 8 ( no avaluable)

Grau en Medicina

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries.

és una assignatura integrada medico-quirúrgica centrada en les malalties de les glàndules endocrines i en els problemes nutricionals que es presenten en l’àmbit clínic. Dins de l’assignatura, s’inclou un temari específic d’Oncologia que introdueix els principis generals de maneig dels pacients oncològics així com de manera concreta la d’alguns tumors prevalents en la pràctica clínica. Inclou, a més, nocions de Geriatria, disciplina d’incorporació recent als programes de pregrau que reflecteix la rellevància creixent de posseir coneixements bàsics en aquesta àrea.

3r trimestre

Psicologia del Treball 

Codi: 65288

Crèdits: 4

Grau en Relacions Laborals

L'assignatura té per objectiu l'adquisició dels coneixements més rellevants i, les competències bàsiques que la Psicologia i la Psicologia Social aporten a l'àmbit del treball i les organitzacions. Les classes magistrals, on assisteix tot el grup classe, serviran per explicar les seves aplicacions a les organitzacions empreses i institucions, entendre l'empresa com a una organització complexa, formada per grups, equips de treball i departaments. Es posa especial atenció en les funcions del departament de Recursos Humans.

Medicina, Societat i Persones IV: Bioètica i Dret

Codi 65600

Crèdits 5

Grau en Medicina ( 26277)

Atenció: En aquesta assignatura no et podràs examinar ni fer pràctiques hospitalàries