1r trimestre

Introducció a la Ciència Política

Codi: 65101

Crèdits: 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21282)

L'assignatura Introducció a la Ciència Política presenta els fonaments que conformen la Ciència Política com a disciplina científica, i analitza tres conceptes bàsics de la ciència i la teoria política actuals: el poder polític, l'estat i la democràcia. El temari combina l'anàlisi conceptual i l'anàlisi de les institucions de presa de decisions polítiques, tot fent referència als principals fets històrics i a la realitat empírica de la política contemporània.

Introducció a la Història de les Societats Contemporànies 

Codi 65102

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21287)

Estudi dels principals processos polítics, socials i culturals en les societats contemporànies, analitzats a la vegada des d’una perspectiva temàtica i diacrònica. Iniciació a l’estudi de la història contemporània a partir d’alguns temes clau del passat i el present de les nostres societats (moviments demogràfics i migratoris, democratització dels Estats liberals, construcció dels Estats-nació, imperialisme i antiimperialisme, ...).

Comportament Polític i Opinió Pública

Codi 65462

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració ( 21673)

Polítiques Públiques II

Codi 65584

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21684)

Teoria Política II

Codi 65585

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21683)

Teoria Política I

Crèdits 6

Codi 65570

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21674)

Aquesta assignatura introdueix les discussions principals que travessen el pensament polític des de l’antiguitat fins a la revolució americana mitjançant una selecció de textos clàssics i contemporanis per entendre els autors i el context de les seves idees. Ens centrarem en la discussió d’elements específics d’aquest corpus bibliogràfic: la tensió entre la filosofia i la política en el naixement de la tradició de pensament polític occidental, la qüestió del règim polític i la seva variabilitat, les diferents concepcions del dret natural, el lloc que ocupa la divisió social, el problema del poder polític, de la sobirania i el seu vincle amb l’obediència a la llei, i la tensió entre legalitat i legitimitat. L’objectiu central consisteix en discutir, a partir de la lectura de textos canònics, com les qüestions centrals de la vida política han estat tractades al llarg de la història de la teoria política i reflexionar, gràcies a aquest treball de lectura i interpretació crítica, sobre problemes polítics actuals. Per tant, relacionarem els debats canònics amb problemes de la vida política local i global des d’una mirada plural i inclusiva.  La reflexió filosòfica té, per tant, una aplicació pràctica i requereix un diàleg constant amb l’evidència empírica tal com veurem.

Sociologia del Treball

Codi 65164

Crèdits 6

Grau en Relacions Laborals (21780)

El objetivo de la asignatura es una aproximación al fenómeno del trabajo en su dimensión social, económica y política. El trabajo y las ocupaciones se están transformando con una velocidad acelerada, por esta cuestión, por un lado el objetivo de la asignatura será introducir las materias tradicionales relacionadas con el trabajo: definición, historia, relación con la economía, tipo de trabajo, clases sociales, mercados laborales y relaciones laborales y, por otro lado, vincular aquellos conceptos con la actualidad: trabajo de cuidados, distribución de los tiempos de trabajo, precariedad, desigualdades (género, edad, origen), nuevas tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo.

Introducció a la Ciència Política

Codi : 65109

Crèdits : 6

Grau en Criminologia (20613)

L’assignatura “Introducció a la Criminologia” té una importància fonamental en el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, doncs suposa el primer contacte amb les diverses matèries que seran desenvolupades al llarg del Grau. 

Per aquest motiu, l’assignatura es situa a l’inici dels estudis i té un caràcter introductori. Els seus aspectes clau són la comprensió de que estudia la criminologia, una introducció a la criminalitat,  al funcionament del sistema penal i a les polítiques públiques en torn aquests temes. 

L’assignatura s’organitza en classes magistrals bidireccionals, i seminaris de discussió. 

Es indispensable consultar periòdicament l’Aula Global, on s’anuncien la bibliografia especifica, les preguntes de discussió, les lectures pels seminaris, les instruccions per fer els treballs a presentar a cada seminari, i altres avisos. 

Com a recomanacions generals per a superar l’assignatura, cal destacar la necessitat de llegir les lectures recomanades; assistir a les classes magistrals; i participar als seminaris.

Política Espanyola i Catalana 

Codi: 65104

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'administració (21794)

L'assignatura Política Espanyola i Catalana s'orienta a l'estudi de les relacions entre societat i política des de la perspectiva de com els ciutadans es relacionen amb les institucions, dels principals mecanismes de connexió, dels principals actors i processos per a l'expressió de demandes i suports des de la societat, dels conflictes que s’hi manifesten, de les vies i formes amb que s’encara la seva resolució o control.

El curs situa primer l'atenció en les bases històriques que han condicionat la configuració i el desenvolupament de l'actual sistema polític: les febleses en el desenvolupament de l'Estat, la limitada i dificultosa evolució del liberalisme, de les absències de democràcia, de les carències d’integració política en el disseny institucional i la pràctica política, així com els eixos del conflicte polític, les clivelles i polaritzacions polítiques en la dinàmica del sistema.

 

 

Introducció a les Relacions Internacionals

Codi : 65103

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21288)

L’assignatura Introducció a les Relacions Internacionals constitueix una introducció a l’estudi de la vida internacional i està dedicada als principals conceptes i teories sobre la societat internacional. Aquests instruments bàsics seran aplicats posteriorment en el marc de l’assignatura Relacions internacionals contemporànies a l’estudi de la societat internacional i de les institucions principals de l’ordre internacional actual. Ambdues assignatures constitueixen l’eix internacional dels estudis de Ciències Polítiques i són la base acadèmica per a eventuals especialitzacions en estudis internacionals de grau o posgrau (relacions internacionals, seguretat i conflictes, estudis d’àrea, economia política internacional, estudis sobre desenvolupament, etc.).

 

Relacions Internacionals Contemporànies

Codi : 65105

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21633)

L’assignatura Relacions internacionals contemporànies està dedicada l’estudi de la societat internacional contemporània i de les principals institucions de l’ordre internacional actual. A tal efecte, l’assignatura aplica els conceptes, teories i instruments estudiats a Introducció a les Relacions Internacionals, i se centra en l’anàlisi i la comprensió de l’evolució de la societat internacional des de la fi de la segona guerra mundial fins l’actualitat, passant per les diverses etapes de la Guerra Freda i de la postguerra freda. L’assignatura atorga una rellevància especial a les institucions polítiques i econòmiques de l’ordre internacional (Nacions Unides, institucions financeres multilaterals, sistema multilateral del comerç). També ocupen un lloc destacat els processos constitutius de la societat internacional i els actors que participen en les seves transformacions.

 

Introducció a la Sociologia

Codi : 65110

Crèdits : 6

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (20614)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els i les estudiants a la ciència i el pensament sociològics, presentant la sociologia com una ciència que pretén explicar les connexions entre diferents nivells de la realitat social. El curs inclou una aproximació a les figures clàssiques de la sociologia, però també a les principals àrees o temes d'investigació que cobreix la sociologia actual, intentant despertar l'interès per la disciplina i els seus mètodes.

Com que aquesta assignatura s'imparteix en els estudis de criminologia, es tracta sobretot que els i les estudiants adquireixin una idea clara de la perspectiva sociològica i que coneguin el potencial d'aquesta perspectiva a l'hora d'aplicar-la a la investigació criminològica. En aquest context, es donarà especial èmfasi al procés de socialització, a les normes socials, a les teories de la desviació i al control social, així com als mecanismes de conformitat i obediència.

En finalitzar el curs els estudiants seran capaços d'identificar les principals corrents sociològiques i de comprendre els conceptes principals de la disciplina, així com d'analitzar diversos aspectes de la realitat utilitzant un punt de vista sociològic a través d'aquests.

2n trimestre

Introducció a la Psicologia

Codi 65228

Crèdits 4

Grau en Relacions Laborals (20633)

L'objectiu general de l'assignatura és: proporcionar als alumnes una introducció a la Psicologia amb els coneixements bàsics en Psicologia General i Psicologia Social. Es posa un èmfasi especial en els continguts i competències necessaris per als futurs graduats en Relacions Laborals. Els temes de teoria de Psicologia són: Introducció a la psicologia i a la psicologia social, la personalitat, la motivació i les emocions en el treball, les actituds i la satisfacció en el treball i, el grup i la seva dinàmica aplicada al treball i a  l'estudi. Tots els temes s'expliquen a les classes magistrals, el darrer és treballa també des de l'experiència en grup al Seminari.

Teoria de l'Acció Col·lectiva

Codi 65587

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21678)

Economia del Sector Públic

Codi 65588

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21675)

Introducció al Dret

Codi 65171

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració  (21284)

Se trata de presentar de la forma más didáctica posible los conceptos básicos del derecho y de sus funciones, así como unas nociones generales del ordenamiento jurídico español. Ello incluye, su sistema de fuentes, su jerarquía normativa y la legalidad constitucional. Además, se pretende, con una reflexión general sobre la idea de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, sobre las principales instituciones del estado, y sobre las bases para el fundamento normativo del derecho y su relación con la justicia y la legitimidad. 

Introducció a la Sociologia

Codi: 65170

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21283)

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir als estudiants en la ciència, el pensament sociològic i els seus mètodes.

Política Comparada I

Codi 65560

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21976)

L’objectiu de l’assignatura és en bona part metodològic: que aprengueu a fer ús de la comparació per conèixer algun aspecte concret dels sistemes polítics dels països. La política comparada normalment s’associa amb l’estudi dels sistemes polítics perquè els fenòmens que vol descriure i explicar normalment s’observen a nivell de països. Dit d’una altra forma, els països solen ser les unitats d’anàlisi pròpies de la política comparada. A aquesta assignatura trossejarem els països i convertirem les seves característiques en variables per arribar a explicacions sobre el nostre fenomen d’interès.

Actors i Institucions públiques

Codi: 65172

Crèdits : 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'administració (21289)

Actores e instituciones políticas" es una asignatura introductoria al funcionamiento de la democracia representativa a partir de aspectos como la cultura política y la participación de la ciudadanía, el rol de los actores colectivos (partidos, grupos de interés, movimientos sociales), la formación y reproducción de las elites políticas, la lógica de la representación y los sistemas electorales.

 Analizaremos algunos de los factores que definen las diferencias entre distintos modelos de democracias representativas y que condicionan su funcionamiento y resultados, así como la estabilidad y calidad de las democracias. 

 

Història Econòmica

Codi 65175

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21679)

Aquest curs estudia el desenvolupament de l'economia internacional des d’abans de la Primera Guerra Mundial fins als nostres dies. Comprèn les diferents fases del creixement econòmic modern, l'impacte dels majors fets històrics en l'economia així com també la transformació de les institucions econòmiques globals. Aquest és un curs introductori que ofereix als alumnes coneixements bàsics sobre el canvi històric de l'economia global.

Estructura Social

Codi 65176

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21668)

A totes les societats hi ha desigualtats. El poder econòmic, polític, i cultural no es distribueixen de forma homogènia entre els diferents grups socials. Conèixer una societat implica investigar les causes i conseqüències de la seva estructura social i reproducció en el temps. Per què uns tenen més que altres? Quins factors condicionen la pertinença a una determinada classe? Com condiciona aquest fet les oportunitats de promoció social? Quins mecanismes perpetuen les diferències de classe, gènere i origen? En aquest curs examinarem les interpretacions teòriques i valoracions empíriques sobre les causes i conseqüències de les desigualtats socials

3r trimestre

Partits Politics i Organització d'Interessos

Codi: 65463

Crèdits: 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21681)

 

La Teoria Política al s XXI

Codi 65589

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (23644)

Polítiques Públiques I

Codi 65590

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21665)

Teoria de les Institucions Polítiques

Codi 65591

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21682)

Psicologia del Treball

Codi 65288

Crèdits 6

Grau en Relacions Laborals

L'assignatura té per objectiu l'adquisició dels coneixements més rellevants i, les competències bàsiques que la Psicologia i la Psicologia Social aporten a l'àmbit del treball i les organitzacions. Les classes magistrals, on assisteix tot el grup classe, serviran per explicar les seves aplicacions a les organitzacions empreses i institucions, entendre l'empresa com a una organització complexa, formada per grups, equips de treball i departaments. Es posa especial atenció en les funcions del departament de Recursos Humans. Els objectius específics relacionats amb el temari, es poden trobar  enunciats a l'apartat de Resultats de l'aprenentatge.

Institucions Polítiques de Catalunya

Codi 65443

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (23101)

IMPORTANT : Es preveu fer algunes classes en el sí de les institucions estudiades : Parlament, Govern, Síndic de Greuges, etc

L'assignatura Institucions polítiques de Catalunya està centrada en l'anàlisi de l'organització i funcionament de les institucions de Catalunya i de l'Estat, en el marc del sistema polític espanyol i català, fent també referència al de la Unió Europea.

Introducció a l'Economia

Codi : 65238

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública (21286)

Introducción a la Economía es una asignatura introductoria que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento microeconómico y macroeconómico de las economías contemporáneas. Dentro de los estudios de Ciencias Políticas, esta asignatura proporciona los elementos fundamentales para situar la importancia de los factores económicos en el contexto del resto de las asignaturas de Ciencias Políticas.

 

Economia i Democràcia

Codi 65242

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21680)

A partir d'un enfocament teòric i empíric l'assignatura es centrarà en la relació entre l'Estat, la societat civil i l'activitat econòmica.  Un component important serà la relació entre el fenomen social i econòmic per un costat i el polític per un altre. Com a part d'aquest anàlisi s'aprofundirà en la situació social i econòmica a Catalunya, Espanya, Europa i al mon, dins els contexts polítics diversos que defineixin la situació concreta.

Aquesta assignatura tindrà com a objectiu analitzar els grans debats contemporanis, estudiant la relació entre el context econòmic i el context políticosocial, aprofundint en els Estats del Benestar. S’elaboraran també les causes i conseqüències de les crisis econòmiques, financeres i polítiques, tant a Europa com a nivell mundial.

Introducció a l'Administració Pública

Codi : 65237

Crèdits : 6

Grau en Ciències Politiques i de l'Administració (21285)

Aquesta assignatura és una introducció als principals temes d'anàlisi de l'administració pública, les seves funcions i la seva organització.