1r trimestre

Introducció a la Ciència Política

Codi: 65101

Crèdits: 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L'assignatura Introducció a la Ciència Política presenta els fonaments que conformen la Ciència Política com a disciplina científica, i analitza tres conceptes bàsics de la ciència i la teoria política actuals: el poder polític, l'estat i la democràcia. El temari combina l'anàlisi conceptual i l'anàlisi de les institucions de presa de decisions polítiques, tot fent referència als principals fets històrics i a la realitat empírica de la política contemporània.

Comportament polític i Opinió Pública

Codi 65462

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

El curs discutirà una selecció de qüestions bàsiques sobre el comportament polític i electoral en els sistemes polítics occidentals. Es consideraran diferents enfocaments del comportament electoral, les dimensions més rellevants de les preferències electorals i els principals factors associats amb el vot. A més, es discutiran els mecanismes de formació de l'opinió pública i el paper que ocupa la informació en el grau de racionalitat de les decisions polítiques dels ciutadans. 

Sociologia del Treball

Codi 65164

Crèdits 6

Grau en Relacions Laborals

El objetivo de la asignatura es una aproximación al fenómeno del trabajo en su dimensión social, económica y política. El trabajo y las ocupaciones se están transformando con una velocidad acelerada, por esta cuestión, por un lado el objetivo de la asignatura será introducir las materias tradicionales relacionadas con el trabajo: definición, historia, relación con la economía, tipo de trabajo, clases sociales, mercados laborales y relaciones laborales y, por otro lado, vincular aquellos conceptos con la actualidad: trabajo de cuidados, distribución de los tiempos de trabajo, precariedad, desigualdades (género, edad, origen), nuevas tecnologías y nuevas formas de organización del trabajo.

Introducció a la Investigació Social

Codi: 65100

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L’objectiu del curs és proporcionar les eines necessàries per aproximar-se a l’estudi de les ciències socials i per aprendre a dissenyar la recerca politològica i sociològica. En primer lloc, es discutiran els diferents plantejaments ontològics (què podem saber) i epistemològics (com ho podem saber) que defineixen l’estudi de la política i la societat així com els seus diversos enfocaments teòrics. En segon lloc, es treballaran els aspectes bàsics del disseny d’una recerca començant per l’aspecte més fonamental, la pregunta de recerca (què volem estudiar i per què volem estudiar-ho), la revisió de la literatura i la metodologia (tant qualitativa com quantitativa). Finalment, es treballarà la conceptualització i mesura de les variables.

Introducció a la Ciència Política

Codi : 65109

Crèdits : 6

Grau en Criminologia 

L’assignatura “Introducció a la Criminologia” té una importància fonamental en el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, doncs suposa el primer contacte amb les diverses matèries que seran desenvolupades al llarg del Grau. 

Per aquest motiu, l’assignatura es situa a l’inici dels estudis i té un caràcter introductori. Els seus aspectes clau són la comprensió de que estudia la criminologia, una introducció a la criminalitat,  al funcionament del sistema penal i a les polítiques públiques en torn aquests temes. 

L’assignatura s’organitza en classes magistrals bidireccionals, i seminaris de discussió. 

Es indispensable consultar periòdicament l’Aula Global, on s’anuncien la bibliografia especifica, les preguntes de discussió, les lectures pels seminaris, les instruccions per fer els treballs a presentar a cada seminari, i altres avisos. 

Com a recomanacions generals per a superar l’assignatura, cal destacar la necessitat de llegir les lectures recomanades; assistir a les classes magistrals; i participar als seminaris.

Política espanyola i catalana 

Codi: 65104

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'administració

L'assignatura Política Espanyola i Catalana s'orienta a l'estudi de les relacions entre societat i política des de la perspectiva de com els ciutadans es relacionen amb les institucions, dels principals mecanismes de connexió, dels principals actors i processos per a l'expressió de demandes i suports des de la societat, dels conflictes que s’hi manifesten, de les vies i formes amb que s’encara la seva resolució o control.

El curs situa primer l'atenció en les bases històriques que han condicionat la configuració i el desenvolupament de l'actual sistema polític: les febleses en el desenvolupament de l'Estat, la limitada i dificultosa evolució del liberalisme, de les absències de democràcia, de les carències d’integració política en el disseny institucional i la pràctica política, així com els eixos del conflicte polític, les clivelles i polaritzacions polítiques en la dinàmica del sistema.

 

 

Introducció a les relacions internacionals

Codi : 65103

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L’assignatura Introducció a les Relacions Internacionals constitueix una introducció a l’estudi de la vida internacional i està dedicada als principals conceptes i teories sobre la societat internacional. Aquests instruments bàsics seran aplicats posteriorment en el marc de l’assignatura Relacions internacionals contemporànies a l’estudi de la societat internacional i de les institucions principals de l’ordre internacional actual. Ambdues assignatures constitueixen l’eix internacional dels estudis de Ciències Polítiques i són la base acadèmica per a eventuals especialitzacions en estudis internacionals de grau o posgrau (relacions internacionals, seguretat i conflictes, estudis d’àrea, economia política internacional, estudis sobre desenvolupament, etc.).

 

Relacions Internacionals Contemporànies

Codi : 65105

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L’assignatura Relacions internacionals contemporànies està dedicada l’estudi de la societat internacional contemporània i de les principals institucions de l’ordre internacional actual. A tal efecte, l’assignatura aplica els conceptes, teories i instruments estudiats a Introducció a les Relacions Internacionals, i se centra en l’anàlisi i la comprensió de l’evolució de la societat internacional des de la fi de la segona guerra mundial fins l’actualitat, passant per les diverses etapes de la Guerra Freda i de la postguerra freda. L’assignatura atorga una rellevància especial a les institucions polítiques i econòmiques de l’ordre internacional (Nacions Unides, institucions financeres multilaterals, sistema multilateral del comerç). També ocupen un lloc destacat els processos constitutius de la societat internacional i els actors que participen en les seves transformacions.

 

Introducció a la Sociologia

Codi : 65110

Crèdits : 6

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els i les estudiants a la ciència i el pensament sociològics, presentant la sociologia com una ciència que pretén explicar les connexions entre diferents nivells de la realitat social. El curs inclou una aproximació a les figures clàssiques de la sociologia, però també a les principals àrees o temes d'investigació que cobreix la sociologia actual, intentant despertar l'interès per la disciplina i els seus mètodes.

Com que aquesta assignatura s'imparteix en els estudis de criminologia, es tracta sobretot que els i les estudiants adquireixin una idea clara de la perspectiva sociològica i que coneguin el potencial d'aquesta perspectiva a l'hora d'aplicar-la a la investigació criminològica. En aquest context, es donarà especial èmfasi al procés de socialització, a les normes socials, a les teories de la desviació i al control social, així com als mecanismes de conformitat i obediència.

En finalitzar el curs els estudiants seran capaços d'identificar les principals corrents sociològiques i de comprendre els conceptes principals de la disciplina, així com d'analitzar diversos aspectes de la realitat utilitzant un punt de vista sociològic a través d'aquests.

2n trimestre

Estructura Social 

Codi: 65176

Crèdits: 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L'estratificació social és un concepte que implica la classificació de les persones en grups que comparteixen condicions socioeconòmiques específiques (ingressos, prestigi social, poder o privilegi, etc.) i que tenen un accés diferencial als recursos; aquesta és la base de la desigualtat social. L'estratificació social és un tret de la societat, no és únicament un reflex de les diferències individuals, es trasllada de generació en generació, és universal però variable; implica diferents graus de desigualtat i la prevalença de diferents sistemes de valors o creences. L’objectiu de l’assignatura és descriure els sistemes d’estratificació social propis dels països occidentals i, en concret, al nostre entorn immediat, i promoure la reflexió i l’anàlisi crític pel que fa als mecanismes que mantenen o afebleixen els sistemes de jerarquització o diferenciació social.

Introducció a la Psicologia

Codi 65228

Crèdits 4

Grau en Relacions Laborals

L'objectiu general de l'assignatura és: proporcionar als alumnes una introducció a la Psicologia amb els coneixements bàsics en Psicologia General i Psicologia Social. Es posa un èmfasi especial en els continguts i competències necessaris per als futurs graduats en Relacions Laborals. Els temes de teoria de Psicologia són: Introducció a la psicologia i a la psicologia social, la personalitat, la motivació i les emocions en el treball, les actituds i la satisfacció en el treball i, el grup i la seva dinàmica aplicada al treball i a  l'estudi. Tots els temes s'expliquen a les classes magistrals, el darrer és treballa també des de l'experiència en grup al Seminari.

Introducció a la Sociologia

Codi: 65170

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir als estudiants en la ciència, el pensament sociològic i els seus mètodes.

Política Comparada I

Codi 65560

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

L’objectiu de l’assignatura és en bona part metodològic: que aprengueu a fer ús de la comparació per conèixer algun aspecte concret dels sistemes polítics dels països. La política comparada normalment s’associa amb l’estudi dels sistemes polítics perquè els fenòmens que vol descriure i explicar normalment s’observen a nivell de països. Dit d’una altra forma, els països solen ser les unitats d’anàlisi pròpies de la política comparada. A aquesta assignatura trossejarem els països i convertirem les seves característiques en variables per arribar a explicacions sobre el nostre fenomen d’interès.

Actors i Institucions públiques

Codi: 65172

Crèdits : 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'administració

Actores e instituciones políticas" es una asignatura introductoria al funcionamiento de la democracia representativa a partir de aspectos como la cultura política y la participación de la ciudadanía, el rol de los actores colectivos (partidos, grupos de interés, movimientos sociales), la formación y reproducción de las elites políticas, la lógica de la representación y los sistemas electorales.

 Analizaremos algunos de los factores que definen las diferencias entre distintos modelos de democracias representativas y que condicionan su funcionamiento y resultados, así como la estabilidad y calidad de las democracias. 

 

3r trimestre

Partits Politics i Organització d'Interessos

Codi: 65463

Crèdits: 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

 

Psicologia del Treball

Codi 65288

Crèdits 6

Grau en Relacions Laborals

L'assignatura té per objectiu l'adquisició dels coneixements més rellevants i, les competències bàsiques que la Psicologia i la Psicologia Social aporten a l'àmbit del treball i les organitzacions. Les classes magistrals, on assisteix tot el grup classe, serviran per explicar les seves aplicacions a les organitzacions empreses i institucions, entendre l'empresa com a una organització complexa, formada per grups, equips de treball i departaments. Es posa especial atenció en les funcions del departament de Recursos Humans. Els objectius específics relacionats amb el temari, es poden trobar  enunciats a l'apartat de Resultats de l'aprenentatge.

Institucions Polítiques de Catalunya

Codi 65443

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

IMPORTANT : Es preveu fer algunes classes en el sí de les institucions estudiades : Parlament, Govern, Síndic de Greuges, etc

L'assignatura Institucions polítiques de Catalunya està centrada en l'anàlisi de l'organització i funcionament de les institucions de Catalunya i de l'Estat, en el marc del sistema polític espanyol i català, fent també referència al de la Unió Europea.

Comunicació i Política

Codi 65505

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

No es pot no comunicar. Ho va deixar dit un dels grans referents en l'estudi de la comunicació humana, Paul Watzlawick. I aquesta constatació que ens descriu als humans com a éssers que comuniquem (sempre) influeix, per descomptat, en l'exercici de la política, però, més i tot, en la seva concepció estratègica, en l'arrel de les decisions dels seus protagonistes i en la seva interacció amb la resta de la ciutadania. Comunicació i política. Política i comunicació. Un tàndem que en temps de "campanya permanent" (concepte encunyat per Sidney Blumenthal ja l'any 1980) sovint es fusiona i impregna pertot l'exercici de la política amb les tècniques del màrqueting. Com configura això la política? I com configura tot plegat la relació del conjunt dels ciutadans amb la cosa pública? Aquest curs en fa anàlisi, amb un ancoratge en contextos polítics de rellevància (de passat i de present), així com amb marcs teòrics i plantejaments metodològics per ajudar a entendre i analitzar el factor comunicatiu en política i els seus efectes.

 

 

Introducció a l'Economia

Codi : 65238

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

Introducción a la Economía es una asignatura introductoria que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento microeconómico y macroeconómico de las economías contemporáneas. Dentro de los estudios de Ciencias Políticas, esta asignatura proporciona los elementos fundamentales para situar la importancia de los factores económicos en el contexto del resto de las asignaturas de Ciencias Políticas.

 

Economia i Democràcia

Codi 65242

Crèdits 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

A partir d'un enfocament teòric i empíric l'assignatura es centrarà en la relació entre l'Estat, la societat civil i l'activitat econòmica.  Un component important serà la relació entre el fenomen social i econòmic per un costat i el polític per un altre. Com a part d'aquest anàlisi s'aprofundirà en la situació social i econòmica a Catalunya, Espanya, Europa i al mon, dins els contexts polítics diversos que defineixin la situació concreta.

Aquesta assignatura tindrà com a objectiu analitzar els grans debats contemporanis, estudiant la relació entre el context econòmic i el context políticosocial, aprofundint en els Estats del Benestar. S’elaboraran també les causes i conseqüències de les crisis econòmiques, financeres i polítiques, tant a Europa com a nivell mundial.

Introducció a l'Administració Pública

Codi : 65237

Crèdits : 6

Grau en Ciències Politiques i de l'Administració

Aquesta assignatura és una introducció als principals temes d'anàlisi de l'administració pública, les seves funcions i la seva organització.