1r trimestre

Estudi de casos llengües i societat

Codi: 65453

Crèdits: 6

Grau en Llengües Aplicades (25347)

L’objectiu de l’assignatura és aprendre a gestionar els estudis del llenguatge en situacions reals de comunicació i de comunitats de parla. S’abordaran qüestions teòriques de l’estudi de la relació entre llengua i societat a través de situacions pràctiques d’ús de la llengua o llengües dels parlants. L’assignatura es presenta com una introducció al perfil d’especialització del graduat en Llengües Aplicades, de Llengües en entorns socials, més concretament a l’àmbit de sociolingüística.

 

Llingüística

Codi : 65138

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

L’assignatura consisteix en una reflexió sobre la llengua i la comunicació humanes, en relació amb la resta de disciplines humanístiques que comparteixen l'interès pel llenguatge (literatura, filosofia, teoria de l’art, etc.). Vol ser una modesta contribució, des d’una perspectiva lingüística, a la tasca ingent, pertinaç i sempre inconclusa, de resposta a alguns dels grans interrogants sobre la naturalesa humana. Amb aquest objectiu, s’hi presenten alguns dels conceptes i dilemes bàsics de la història de la lingüística, l’anàlisi del discurs i la pragmàtica, com ara les relacions llenguatge-ment-societat, l’adquisició d’una primera o segona llengua, la relació entre metàfora i cognició, la diversitat i el canvi lingüístic, la vida i la mort de les llengües, etc.

Traducció

Codi 65464

Crèdits 5

Grau en Llengües Aplicades (25895)

L’objectiu d’aquest curs és introduir els estudiants en la traducció, tant en el seu vessant teòric com en la pràctica professional. Veurem una panoràmica de les principals qüestions teòriques i metodològiques que planteja la traducció, els problemes que podem trobar en la seva pràctica efectiva i les eines que tenim al nostre abast per resoldre'ls.

Les llengües de treball seran el català, el castellà i l'anglès.

Estudi de casos : Llengua i Ment

Codi : 65467

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25449)

L’objectiu del curs és introduir els temes centrals en l’estudi del desenvolupament lingüístic en diferents edats, contextos i circumstàncies. Es pretén abordar qüestions teòriques de l’estudi de la relació entre llenguatge i cognició a través de situacions pràctiques d’ús de la llengua o llengües dels parlants. Es formula com una introducció al perfil d’especialització del graduat en Llengües Aplicades, de Llengües en entorns educatius, més concretament a l’àmbit de l’Adquisició de llengües i el seu ensenyament.

 

Lingüística de Llengua Signes Catalana

Codi 65324

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25633)

CAL TENIR ASSOLIT UN A1

L’assignatura es proposa capacitar l’alumne perquè, tot utilitzant els coneixements de lingüística adquirits prèviament per a l’anàlisi de llengües orals, entengui els reptes centrals que les gramàtiques de les llengües signes ―i en particular de l’LSC― plantegen tant en les tasques de descripció com pel que fa als plantejaments teòrics sobre les llengües naturals. A partir de fenòmens concrets intentarem identificar els efectes de la modalitat signada sobre l’estructura lingüística, o bé la seva absència. Amb el mateix objectiu avaluarem breument alguns resultats rellevants de la recerca sobre l’adquisició infantil i el processament neurocognitiu de les llengües de signes. No és requisit tenir coneixements previs sobre llengües de signes.

 

Interpretació esp. LSC Jurídica

Codi 65582

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25632)

Cal tenir assolit un B2

Traducció del 1r idioma LSC 2

Codi 65474

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25321)

Cal tenir assolit un A2 de Llengua de Signes Catalana

En aquesta assignatura l'objectiu és desenvolupar una capacitat analítica que permeti abordar, després de les fases inicials de l'aprenentatge, discursos orals i en LSC de diferents àmbits i graus de complexitat, fent una introducció al mètode de treball en l'exercici de la traducció i la interpretació

.

Ús comparat del català-espanyol

Codi 65470

Crèdits 5 ( és de 1r i 2n trimestre)

Grau en Traducció i Interpretació (25334)

En aquesta assignatura es compara el català i l'espanyol: fonètica, morfosintaxi, lèxic i semàntica, discurs i estilística. Es treballa la interferència lingüística i la seva valoració i gestió segons els contexto

 

 

 

Llengua Catalana

Codi 65452

Crèdits 10 ( és de 1r i 2n trimestre)

Grau en Llengües Aplicades (25346)

L’objectiu de l’assignatura és que, a partir de la descripció de la normativa catalana i de les pràctiques corresponents, els estudiants que provenen de fora de l’àmbit territorial de la llengua catalana i que no tenen coneixements de llengua catalana assoleixin un bon domini d'aquesta llengua amb un nivell competencial aproximat al B1.

Primer Idioma LSC (competència i ús 1)

Codi 65579

Crèdits 4 ( és de 1r i 2n trimestre)

Grau en Traducció i Interpretació (25277)

En aquesta assignatura s’estudien les característiques bàsiques de l'oració en llengua de signes catalana (LSC) através de diferents dominis lèxics. Es treballen recursos i procediments d’aprenentatge per a la pràctica i la anàlisi de l’LSC, la comprensió i la producció de discursos signats.

Primer Idioma LSC competéncia i ús 2

Codi 65524

Crèdits 4 ( és de 1r i 2n trimestre )

Grau en Traducció i Interpretació (25305)

Cal tenir assolit un A2 de Llengua de Signes Catalana

Edició i Revisió

Codi 65577

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25592)

 

Història del Pensament sobre la Traducció

Codi 65235

Crèdits  5

Grau en Traducció i Interpretació (25624)

Coneix les principals eines per a desenvolupar un estudi històric de la traducció.

Coneix les principals eines per desenvolupar un estudi històric de la traducció, principalment pel que fa a la reflexió teòrica.

Coneix les principals formulacions teòriques entorn de la traducció al llarg de la història en la cultura occidental.

Coneix quina ha estat la consideració atorgada a la traducció en diversos contextos espacials i temporals, en comparació amb d’altres procediments de reescriptura.

Coneix quines han estat les maneres de conceptualitzar la traducció al llarg de la història en l'espai occidental i el metallenguatge específic a cada època.

Entén  d’una manera efectiva la relació entre teoria i pràctica de la traducció al llarg de la historia.

Coneix quins han estats els models prescriptius de la traducció imperants en cada època.

2n trimestre

Llengua Espanyola 

Codi : 65576

Crèdits : 10 ( és de 2n i 3r trimestre)

Grau en Traducció i Interpretació  (25285)

En aquesta assignatura es descriuen la norma i l’ús contemporani de la llengua espanyola mitjançant la descripció i l’estudi dels seus aspectes més rellevants. Es tractaran qüestions descriptives i normatives fonamentals de l’expressió oral i escrita en diferents contextos a través de la comprensió i l’anàlisi de mostres de discurs oral i escrit.

 

Lingüística 1

Codi : 65466

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25452)

Aquesta assignatura pretén oferir als estudiants una visió global i de conjunt d’alguns dels principals aspectes relacionats amb la facultat del llenguatge i amb les llengües naturals.

Llenguatge i llengües. Naturalesa i característiques del llenguatge humà.

El llenguatge humà versus altres sistemes semiòtics. El llenguatge humà versus la comunicació animal. Llengües orals versus llengües de signes.

Unitat i diversitat lingüística. Com s’assemblen i com es diferencien les llengües del món. Universals lingüístics.

Variació i canvi lingüístic.

Objecte d'estudi de la lingüística. Dades de la lingüística: judicis d'acceptabilitat, dades de corpus i d'observació, dades experimentals. La gramàtica. El concepte de gramaticalitat.

Una mirada breu a la història de la Lingüística.

Estudi de casos, llengües i tecnologia

Codi : 65465

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25451)

L’objectiu del curs és introduir els estudiants a les tecnologies del llenguatge i les seves aplicacions, un dels usos del coneixement aplicats més desafiants del coneixement en els propers anys. Té l’objectiu de donar una visió general de l’oferta actual d’aplicacions relacionades amb el llenguatge, tant per al públic en general com per als professionals, i de les tecnologies lingüístiques subjacents a aquestes aplicacions.

 

Llengua Catalana

Codi : 65452

Crèdits : 10

Grau en Llengües Aplicades (25346)

L’objectiu de l’assignatura és que, a partir de la descripció de la normativa catalana i de les pràctiques corresponents, els estudiants que provenen de fora de l’àmbit territorial de la llengua catalana i que no tenen coneixements de llengua catalana assoleixin un bon domini d'aquesta llengua amb un nivell competencial aproximat al B1.

Història de la Traducció 

Codi : 65166

Crèdits : 5

Grau en Traducció i Interpretació (25623)

Comprendre quin ha estat al llarg de la història l’evolució del pensament a l’entorn de la traducció
Distingir les diferents poètiques de la traducció al llarg de la història (maneres de conceptualitzar la traducció i estatus atorgat a la traducció)
Entendre d’una manera efectiva la relació entre teoria i pràctica de la traducció al llarg de la història
Objectiu d’aprenentatge: comprendre en tota la seva extensió les formulacions teòriques sobre la traducció

Traducció del primer idioma  LSC 1 

Codi : 65325

Crèdits : 5

Grau en Traducció i Interpretació (25289)

Cal tenir assolit un A1 de Llengua de Signes Catalana

Tot i que la denominació oficial de l'assignatura és Traducció 1, les assignatures relacionades amb la llengua de signes catalana (LSC) han de tractar necessàriament la traducció LSC>castellà/català i la interpretació text oral i escrit>LSC. Per això, l'assignatura es denomina internament Traducció i Interpretació 1 (LSC).

En aquesta assignatura l'objectiu és desenvolupar una capacitat analítica que permeti abordar, després de les fases inicials de l'aprenentatge, discursos orals i en LSC de diferents àmbits i graus de complexitat, fent una introducció al mètode de treball en l'exercici de la traducció i la interpretació en la LSC.

Traducció del primer idioma  LSC 3 

Codi 65527 

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25329)

Cal tenir assolit un B1 de Llengua de Signes Catalana

Primer Idioma LSC : Redacció i Traducció

Codi 65528

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25573)

Cal tenir assolit un B2.2 de Llengua de Signes Catalana

Primer Idioma LSC competéncia i ús 2

Codi : 65524 (1r i 2n trimestre)

Crèdits :  4

Grau en Traducció i Interpretació  (25305)

Aquesta assignatura pretén aprofundir en l’estudi de la gramàtica de la llengua de signes catalana (LSC). Se centra en l’estudi de la informació temporal, aspectual, la concordança verbal i els elements que contribueixen a la cohesió del discurs. També es treballa la semàntica lèxica en diversos dominis d'aplicació i variants, així com les tècniques de composició d’un discurs signat.

Estudi de casos, llengües i empresa

Codi : 65450

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25349)

La matèria ESTUDI DE CASOS: LLENGÜES I EMPRESA té per objectiu principal que els estudiants identifiquin i debatin sobre les necessitats lingüístiques de les empreses, a partir de casos reals, adquireixin coneixements bàsics sobre l’àmbit empresarial i les competències sobre la gestió lingüística a les empreses, i practiquin tècniques d’anàlisi sobre els usos lingüístics i per a la detecció de necessitats lingüístiques en entorns professionals.

Primer Idioma LSC (competència i ús 1)

Codi 65231

Crèdits 4 ( és de primer i segon trimestre)

Grau en Traducció i Interpretació (25227)

En aquesta assignatura s’estudien les característiques bàsiques de l'oració en llengua de signes catalana (LSC) através de diferents dominis lèxics. Es treballen recursos i procediments d’aprenentatge per a la pràctica i la anàlisi de l’LSC, la comprensió i la producció de discursos signats.

Primer Idioma LSC : descripció i anàlisi 2

Codi 65525

Crèdits 6  ( és de primer i segon trimestre)

Grau en Traducció i Interpretació (25313)

Cal tenir assolit un A2 de Llengua de Signes Catalana

Interpretació Esp LSC Cientifico-Tècnica

Codi 65581

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25631)

Cal tenir assolit un b2 de Llengua de Signes Catalana

3r Trimestre

Anàlisi i Crítica de Traduccions

Codi : 65331

Crèdits : 5

Grau en Traducció i Interpretació (25622)

En aquesta assignatura s’estudia la qualitat de la traducció en general (amb diversos marcs teòrics des dels quals avaluar-la) i especialment la qualitat de la traducció literària com a recreació. Es reflexiona sobre els seus condicionaments tipològics i històrics (per exemple les variacions de l'ideal de traducció a través de la història). Es presenten mètodes d'anàlisi, de comparació i de comentari textual que després s’apliquen a l’anàlisi i la crítica de traduccions en exercicis pràctics.

 

Inici interpretació Idioma-Llengua

Codi 65578

Crèdits 3

Grau en Traducció i interpretació (25581)

Cal tenir assolit un B2 de Llengua de Signes Catalana

 

Primer Idioma LSC : descripció i anàlisi 1

Codi : 65471

Crèdits : 6

Grau en Traducció i Interpretació (25293)

Cal tenir assolit un A1 de Llengua de Signes Catalana

Esta asignatura pretende profundizar en el estudio de gramática de la lengua de signos catalana (LSC). Se centra en el estudio de la información temporal, aspectual, la concordancia verbal y los elementos que contribuyen a la cohesión del discurso. También se trabaja la semántica léxica en diversos dominios de aplicación y variantes, así como las técnicas de composición de un discurso signado.

Llengua Espanyola

Codi 65576

Crèdits 10

Grau en Traducció i Interpretació (25285)

En aquesta assignatura es descriuen la norma i l’ús contemporani de la llengua espanyola mitjançant la descripció i l’estudi dels seus aspectes més rellevants. Es tractaran qüestions descriptives i normatives fonamentals de l’expressió oral i escrita en diferents contextos a través de la comprensió i l’anàlisi de mostres de discurs oral i escrit.

Lingüística 2

Codi : 65468

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25455)

Aquesta assignatura és una iniciació a alguns conceptes bàsics de l’estudi científic del llenguatge natural (per exemple, les generalitzacions, les hipòtesis, i les teories) i a la pràctica de l’anàlisi de les seves estructures bàsiques: el sistema de sons (fonètica i fonologia), l’estructura de les paraules (morfologia) i de les frases (sintaxi), el lèxic, i la relacióentre l’estructura i el significat (semàntica lèxica i oracional). 

Interpretació LSC Conferències

Codi : 65580

Crèdits : 5

Grau en Traducció i Interpretació (25630)

Cal tenir assolit un B2 de Llengua de Signes Catalana

 

Estudi de casos, llengües i educació

Codi : 65451

Crèdits : 5

Grau en Llengües Aplicades (25351)

El propòsit bàsic de l'assignatura Estudi de Casos: Llengües i Educació és presentar de manera introductòria què suposa l'ús de la llengua en contextos educatius, fonamentalment en relació amb el seu ensenyament i aprenentatge. Aquesta finalitat es pretén aconseguir a partir d’una metodologia activa, de treball cooperatiu, pròpia de l’estudi de casos. 

Tecnologies de la Traducció

Codi 65469

Crèdits 5

Grau en Traducció i Interpretació (25335)

L'assignatura de Tecnologies de la Traducció està enfocada a l’adquisició de les competències essencials sobre les eines bàsiques que es demanen en el mercat professional de la traducció: coneixement de la traducció assistida, coneixement de la traducció automàtica, tècniques de postedició i ús dels corpus per a propòsits de traducció. Per als estudiants que seguiran el perfil formatiu tecnològic, serà la porta d’entrada a una especialització en què es treballaran a fons aquestes (i altres) eines; per als estudiants que segueixen altres itineraris formatius, és l’oportunitat de conèixer unes eines l’ús de les quals és un requisit bàsic per optar a qualsevol feina de traducció qualificada.

Teories de la Traducció

Codi 65290

Crèdits  5

Grau en Traducció i Interpretació (25625)

Aquesta assignatura presenta una panoràmica sobre les principals teories contemporànies entorn de la traducció (aproximacions lingüístiques, filosòfiques, literàries, culturals, etc.). Es tracta de fer reflexions sobre lectures crítiques d’alguns dels textos teòrics de referència bàsica per comprendre la naturalesa de la teorització sobre la traducció i procurar aclarir algunes confusions recurrents.