Primer trimestre

Història del Cinema I

Codi: 65106

Crèdits: 6

Grau en  Comunicació Audiovisual

L'assignatura Història del Cinema I té per objectiu recórrer els principals moviments de la història del cinema des de 1895 a 1960. El recorregut es farà a partir de l'estudi de l'obra dels directors cinematogràfics més significatius d'aquest primer període de la història del cinema i es posarà especial èmfasi en els elements de posada en escena d'aquests creadors de la primera meitat del segle XX.

Introducció a la Hª de les Societats Contemporànies

Codi 65102

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques

La asignatura trata la historia de la globalización desde la era de los descubrimientos a finales del siglo XV hasta principios del siglo XX, momento en que el mundo estaba ya plenamente interconectado. Este proceso se analiza desde una perspectiva temática articulada en torno a debates sobre aspectos esenciales de la globalización. El curso tiene el objetivo de descentrar la historia moderna y contemporánea entendiendo Europa y Occidente como espacios en compleja relación con otras regiones y continentes del mundo.

Esta perspectiva permitirá sobrepasar dos límites dominantes en el análisis histórico y en el discurso historiográfico: el del Estado nación y el eurocentrista. Se profundizará así en el carácter global, intercultural y transnacional de los principales procesos históricos que tienen lugar durante la Modernidad. En el centro del relato estarán las conexiones y las transferencias interculturales que han conformado el pasado y que condicionan el mundo presente

Història dels Gèneres Audiovisuals

Codi: 65107

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

Esta asignatura forma parte del itinerario general de historia, teoría y análisis de la obra audiovisual. El objetivo central de la materia es ofrecer herramientas para conocer y comprender las tradiciones de los géneros audiovisuales, sus transformaciones a lo largo de la historia, y cómo estas tradiciones llegan a la contemporaneidad, particularmente al momento actual.

Sus contenidos y objetivos se estructuran en seis grandes ejes. El primero propone al alumnado un modelo de estudio historiográfico de la tradición de los géneros audiovisuales a partir de la hermenéutica y de la teoría de la recepción. Este modelo, que podemos definir como una arqueología de los géneros, pretende aportar las herramientas necesarias para comprender el uso de los géneros en el audiovisual contemporáneo a partir del diálogo que los mecanismos, referentes, temas y estructuras que configuran los géneros implicados en productos audiovisuales más o menos actuales- particularmente películas de ficción y series de televisión - , mantienen con la tradición histórica que reclaman en su construcción.

El segundo eje pasa por definir teóricamente qué es un género de ficción a partir del planteamiento de la cuestión en el territorio de la literatura y con el objetivo de ofrecer una visión crítica y abierta sobre la naturaleza y consideración de los géneros audiovisuales.

Un tercer eje pasa por el estudio histórico de los principales géneros de tradición cinematográfica.

Introducció a la Història

Codi 65137

Crèdits 6

Grau en Humanitats

Introducció a processos socials i culturals fonamentals de la història humana. Es tracta d'una iniciació a l'estudi de la història a partir de temes clau: les desigualtats socials, les identitats i l'alteritat, el colonialisme, la demografia i les migracions, la violència i el poder, el clima i l'ecologia. Aquests temes es tractaran des d'una perspectiva transversal pel que fa a la cronologia i l’espai.

 

Ciència del segle XX

CODI 65477

Crèdits 4

 

Grau en Humanitats


La ciència ha estat el protagonista principal del segle XX, un segle que
també ha experimentat canvis, conflictes i incerteses extraordinàries. Des de la nova
física fins al projecte Manhattan, des de les teories eugenèsiques fins al projecte del
genoma humà, des dels nous fàrmacs fins a les promeses de la biotecnologia, de la
cibernètica a les noves teories de la complexitat i de les noves tendències en ciències
socials. Des d’un punt històric i social aquest curs analitzarà el desenvolupament de
diferents disciplines científiques que han definit el segle XX. Al mateix temps,
analitzarà l'actuació d'actors principals (Albert Einstein, Betrand Russell, Joseph
Rotblat, James Watson) com a figures públiques en l'imaginari del segle XX.

Fonaments de l'Història i la Teoria de l'Art

Codi 65129

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

L’assignatura es presenta com una primera introducció a les principals categories i problemàtiques relacionades amb el fet artístic, així com a la seva evolució històrica i a la seva historiografia.  

 

Geografia Humana

Codi 65130

Crèdits 6

Grau en Humanitats

Té per objectiu presentar a l'alumnat algunes de les eines, els conceptes i els debats més importants de la Geografia contemporània. Les conseqüències de la globalització, els efectes de l'escalfament global, el paper de les ciutats o els moviments de la població, són alguns dels temes que analitzarem en aquesta assignatura. Aprendrem a utilitzar el llenguate i els models de la Geografia per interpretar de manera crítica alguns dels reptes actuals de la humanitat. Finalment, presentarem aquells corrents de la Geografia Humana que connecten d'una manera més clara amb la sensibilitat cultural, artística i filosòfica del moment. 

 

Història Contemporània II

Codi : 65132

Crèdits : 5

Grau en Humanitats

Estudi dels principals processos polítics, socials i culturals del món contemporani a partir de la fi de la Segona Guerra Mundial l’any 1945 i fins a la fi de la Guerra Freda amb la dissolució de l’URSS a les acaballes de 1991.

Entre d'altres :La inacabada “postguerra” de la Segona Guerra Mundial, les metàfores de la “Guerra Freda”, i les hipocresies de la reconstrucció política a l'Europa occidental fins a la fi dels “anys daurats” (1945-1968)

Els primers punts calents de la Guerra Freda (més enllà de l'escenari europeu): Àsia i altres escenaris imaginats

 La política nord-americana de 'contenció': els Estats Units entre el 1945 i el 1975

 Rere el “Teló d’acer”': inseguretat i repressió a l’URSS i el “Bloc de l'Est” de la darrera etapa de l'estalinisme a la desestalinització (1945-1968)

Història i Cultura de l'Àsia Oriental

Codi 65133

Crèdits 5

Grau en Humanitats

Introducció general a les bases històriques, geogràfiques i civilitzatòries del àmbits xinesos i estudi d’aspectes temàtics (lingüístics, literaris, artístics, filosòfics, etc.) i de períodes particularment significatius de la seva història, amb una atenció a les claus històriques i culturals que permeten entendre la Xina contemporània.

Història Medieval

Codi : 65135

Crèdits : 4

Grau en Humanitats 

La asignatura propone ser una introducción a la historia de una civilización que solemos llamar medieval. Durante un trimestre se intentará realizar una lectura de la Edad Media sin los prejuicios al uso y presentar los rasgos más característicos de eso que llamaremos la civilización medieval. Procuraremos realizar esta introducción a partir tanto de los testimonios directos, como de los estudios que han realizado los historiadores.

Arqueologia

Codi 65476

Crèdits 4

Grau en Humanitats

L'assignatura analitza el paper i la pràctica de l'arqueologia en el món actual. Explora com mitjançant els objectes i la cultura material l'arqueologia pot reconstruir les experiències i formes de vida de les comunitats humanes del passat, tant d'èpoques antigues, com contemporànies. L'assignatura planteja un recorregut per les principals temàtiques de l'arqueologia actual: arqueologia social i del gènere, arqueologia del medi ambient i del paisatge, alimentació, dieta i subsistència, arqueologia del contacte i de la migració, arqueologia cognitiva, art i religió, patrimoni i arqueologia pública.

Història Moderna d'Europa

Codi 65379

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Amb el subtítol Par le bonheur commun. França, la Revolució i l’Imperi (1787-1815) proposem un viatge que té per punt de partida l’Antic Règim i com a destí final la societat liberal del segle XIX. En el marc del curs, de les classes sincròniques i de les lectures i treballs que s’executaran per part dels estudiants, individualment i en grup, analitzarem el procés revolucionari francès, les seves tensions i les seves ruptures, així com també, les seves causes i les seves conseqüències.

Donat que l’assignatura és una optativa de 3er i 4art els estudiants s’iniciaran en el camp de la recerca. Proposem l’elaboració d’un treball individual a partir de fonts manuscrites del període disponibles en línia o bé en el marc de la Biblioteca de Catalunya. 

Història Contemporània de Catalunya

Codi 65535

Crèdits 4

Grau en Humanitats

L’assignatura es basa en el desenvolupament de competències generals (que tendeixen a potenciar l’optimització de les capacitats i les qualitats de l’alumnat) i específiques (coneixement del període estudiat), mitjançant les classes magistrals (en les que s’introdueixen els coneixements bàsics exigibles a l’assignatura), seminaris sobre aspectes concrets del temari (en el què és fonamental el treball dels alumnes) i les tutories. Els treballs i/o exposicions vinculats/des als seminaris, un treball individual i l'examen serviran per a posar de manifest el treball dut a terme pels alumnes al llarg del trimestre.

Segon trimestre

Història Econòmica

Codi: 65175

Crèdits: 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Este curso estudia el desarrollo de la economía internacional desde el periodo preindustrial hasta nuestros días. Comprende las diferentes fases del crecimiento económico moderno, el impacto de los mayores hechos históricos en la economía así como también la transformación de las instituciones económicas globales.

Este es un curso introductorio que ofrece a los alumnos conocimientos básicos sobre el cambio histórico de la economía global.

 

Història del Segle XX

Codi 65241

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques

Història del segle XX és una assignatura que té com objectiu capacitar als alumnes de Ciències Polítiques en el coneixement i anàlisi del segle XX, entre la primera Guerra Mundial (1914) i la “pax americana” (1991-2001).

L’assignatura es basa en el desenvolupament de competències generals (que tendeixen a potenciar l’optimització de les capacitats i les qualitats de l’alumnat) i específiques (coneixement del període estudiat), mitjançant les classes magistrals (en les que s’introdueixen els coneixements bàsics exigibles a l’assignatura), seminaris sobre aspectes concrets del temari (en el què és fonamental el treball dels alumnes) i les tutories. Els treballs i/o exposicions vinculats/des als seminaris i un examen serviran per a posar de manifest el treball dut a terme pels alumnes al llarg del trimestre.

Història del Cinema II

Codi: 65177

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

L'assignatura Història del Cinema II té per objectiu recórrer els principals moviments de la història del cinema des de 1960 fins a finals del segle XX. El recorregut es farà a partir de l'estudi de l'obra dels directors cinematogràfics més significatius d'aquest període de la història del cinema i es posarà especial èmfasi en els elements de posada en escena d'aquests creadors.

Història Moderna

Codi : 65205

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Tipologia i enfocament. Es tracta d'una assignatura introductòria, de caràcter obligatori, que té com objectiu assolir una visió general de la història europea entre 1500 i 1900 posant èmfasi en aquells esdeveniments que han resultat decisius per a la configuració del món contemporani.

Aspectes clau. És fonamental la comprensió dels fenòmens que analitzarem, ja sigui a través de les explicacions a les sessions plenàries, de les lectures que l'alumne ha de fer o de les exposicions i discussions als seminaris. La capacitat d'anàlisi serà un objectiu fonamental de l'assignatura, como ho seran la capacitat de síntesi i d'expressió (escrita i oral).

Recomanacions generals. Per assolir el nivell bàsic de coneixements és del tot imprescindible la lectura de la bibliografia recomanada.

European Geography

Codi : 65308 Anglès

Crèdits : 5

Grau en Humanitats

En aquest curs, els estudiants exploraran l’espai europeu, la construcció política / institucional i cultural d’Europa, els seus límits, així com els seus desafiaments i disputes geopolítics. Amb un gran èmfasi en els debats teòrics actuals en curs en els camps de la geografia política, la geografia cultural i la geografia de la població, el curs ofereix una visió geogràfica de les dimensions clau que ajuden a comprendre el projecte de la Unió Europea. Es presta una atenció especial a la dinàmica migratòria i fronterera de la UE i a la seva interacció amb els debats sobre la identitat europea.

Història de la Ciència

Codi 65559

Crèdits 5

Grau en Humanitats

Aquesta assignatura se centra en l'estudi de les principals transformacions de la visió científica del món físic de Copèrnic a la Guerra Freda. Posarem èmfasi en les connexions entre ciència, literatura, art i religió. Aquest any dedicarem una atenció particular a la història de la medicina al segle XX i a les relacions entre ciència, tecnologia i el sector militar.

Història i Gènere del Mitjans Audiovisuals

Codi : 65224

Crèdits : 4

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Esta asignatura forma parte del itinerario general de historia, teoría y análisis de la obra audiovisual. El objetivo central de la materia es ofrecer herramientas para conocer y comprender las tradiciones de los géneros audiovisuales, sus transformaciones a lo largo de la historia, y cómo estas tradiciones llegan a la contemporaneidad, particularmente al momento actual.

Sus contenidos y objetivos se estructuran en seis grandes ejes. El primero propone al alumnado un modelo de estudio historiográfico de la tradición de los géneros audiovisuales a partir de la hermenéutica y de la teoría de la recepción. 

El segundo eje pasa por definir teóricamente qué es un género de ficción a partir del planteamiento de la cuestión en el territorio de la literatura y con el objetivo de ofrecer una visión crítica y abierta sobre la naturaleza y consideración de los géneros audiovisuales.

Un tercer eje pasa por el estudio histórico de los principales géneros de tradición cinematográfica.

Un cuarto eje consiste en la toma en consideración de la transformación operada en el mundo audiovisual en los últimos cuarenta años. Esta transformación implica la pérdida de contornos definitorios de la ficción cinematográfica en contacto con otras ficciones y prácticas audiovisuales, como la televisiva, publicitaria, las formas del videoclip o el audiovisual interactivo

Prehistòria

Codi : 65213

Crèdits : 4

Grau en Humanitats


Prehistòria és una assignatura on s’analitzen els principals processos evolutius i els canvis morfològics, socials i culturals d’una llarguíssima etapa de la història humana que s’estén entre els orígens dels primers homínids (fa uns 6 milions d’anys) fins al naixement de les primeres formes d’escriptura (fa aproximadament uns 5.000 anys), un fet que coincideix amb l’aparició de la vida urbana i dels primers sistemes polítics estatals.
 

Història del Cine

Codi : 65536

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

 

 

Història del Mediterrani Antic

Codi 65489

Crèdits 4

Grau en Humanitats

 

Temes d'Història Cultural en l'Edat Mitjana

Codi 65302

Crèdits 4

Grau en Humanitats

La comprensión crítica de un período del pasado. La capacidad de asumir de manera crítica el lugar de nuestro propio mundo respecto a este pasado. La asimilación de los recursos necesarios para realizar un trabajo académico. Las habilidades indispensables para expresar de manera razonada los resultados de un aprendizaje. Las capacidades para buscar y encontrar la información necesaria para llevar adelante un proyecto de investigación.

Temes actuals de Geografia

Codi 65386

Crèdits 4

Grau en Humanitats

En un moment de desafiaments globals i incerteses socials, el concepte de paisatge ens ajuda cada cop més a definir els principis de les societats contemporànies. El paisatge, entès com una construcció de la pròpia societat, i amb una enorme càrrega cultural i simbòlica, s’ha convertit en un element central del desenvolupament de qualsevol territori. El concepte de paisatge no remet només al seu paper cabdal en l'àmbit de l'ordenació territorial, sinó també en el del patrimoni, de cultura, l'economia, o les identitats territorials. Avui, tots els paisatges són culturals, en tant que són el resultat d’una actuació humana mil·lenària.

Peninsular Kingdoms of Age Medium

Codi 65390  ( en Anglès)

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Esta asignatura tiene dos objetivos principales. 1): Pretende estudiar la historia social, cultural, religiosa, intelectual y política de los reinos de la Península Ibérica desde la perspectiva de la interacción entre las tres comunidades monoteístas que habitaban el territorio durante la época medieval. El período de estudio abarcará desde la época de los Reinos visigodos (s. V) hasta la expulsión de los judíos en 1492 y el destierro final de los moriscos de los reinos de España y de Portugal en el siglo XVI. En lugar de presentar una historia linear de los Reinos Peninsulares, la asignatura se centrará en el estudio de la historia de los reinos musulmanes y cristianos como “sociedades fronterizas” cuyo pluralismo religioso fue excepcional en la Edad Media europea. 2) Familiarizar los alumnos con la historiografía y con los debates académicos sobre la interpretación de la historia de la Península Ibérica medieval mediante la comparación y el análisis crítico de las diversas teorías propuestas por los estudiosos que han marcado la historiografía de los reinos peninsulares. Se pondrá énfasis en los conceptos de “la Reconquista” cristiana de los territorios musulmanes y de la “convivencia” entre judíos, cristianos y musulmanes. Asimismo, se considerarán algunos intentos recientes de proponer modelos alternativos a la “convivencia” para explicar la naturaleza de las relaciones mantenidas entre las tres comunidades monoteístas.

 

Tercer trimestre

Història Econòmica d'Amèrica Llatina

Codi: 65420

Crèdits: 5

Grau en Administració i Direcció d'Empreses/Economia

El curso analiza el desarrollo de la América Latina desde su independencia, en los inicios del s. XIX, hasta la actualidad.

Se ofrece una visión general del desarrollo económico de la región, así como de los principales problemas y limitaciones actuales del mismo a través de una perspectiva histórica. La asignatura esclarece, pues, cuáles han sido los factores clave del proceso de modernización económica de los países latinoamericanos, e igualmente, los factores que han obstaculizado y retrasado ese proceso.

Se trata de una asignatura introductoria al tema, que aporta al estudiante en ADE / ECONOMÍA / EMPRESARIALES-MANAGEMENT una base de conocimiento sobre el pasado económico de una región del mundo de especial relevancia para España, dados los vínculos históricos, y asimismo actuales, mantenidos por ambas. El conocimiento adquirido en el curso acerca de los fenómenos histórico-económicos analizados permitirá al estudiante tener una comprensión cabal de la realidad económica latinoamericana del presente.

Història de la Televisió

Codi 65506

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

L’assignatura d’Història de la Televisió pretén fer un recorregut condensat sobre la història del mitjà des dels seus orígens, a la dècada dels cinquanta, fins a l’actualitat. Enfrontant el model públic i el privat, i a partir de cinc grans eixos vertebradors (la televisió britànica, la televisió d’autor, la televisió nordamericana, la televisió espanyola i la televisió catalana), s’explicarà l’evolució estètica i narrativa del mitjà, sempre tenint en compte el context històric i sociocultural de cadascun dels casos.

Història Contemporània I

Codi: 65269

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

L'assignatura Història contemporània I té com a objectiu capacitar els alumnes d'Humanitats (així com a tots aquells procedents d'altres estudis que la triïn de lliure elecció) en el coneixement i anàlisi del període d'entreguerres (1914-1945), des d'una perspectiva social, cultural, política i econòmica. Els continguts es vertebren entorn una sèrie de temes que van de la Primera a la Segona Guerra Mundial.

 

Història Moderna de Catalunya

Codi: 65541

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

Aquesta assignatura se centra en l’estudi dels processos històrics que van afectar Catalunya entre 1500 i 1800. Es tracta d'una assignatura de caràcter optatiu, que té com objectiu assolir una visió general de la història de la Catalunya moderna, des de la crisi de la Baixa Edat mitjana fins a la crisi de l´Antic Règim

Els processos, fenòmens i esdeveniments d´aquest llarg període en el qual es van posar els fonaments de la Catalunya contemporània s’analitzaran a través de les explicacions de les sessions plenàries, que es complementaran amb les lectures que l’alumne ha de fer i les exposicions i discussions a les sessions de seminari. La capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'expressió (escrita i oral) són objectius fonamentals de l'assignatura. 

Història i Teoria de la Fotografia

Codi : 65494

Crèdits : 4

Grau en Humanitats

Aquesta assignatura proposa una introducció a la història i teoria de la fotografia, entenent-la com una tecnologia plural i complexa que opera en diferents àmbits: art, ciència, periodisme o política, entre molts d’altres. El curs abarca des de la seva concepció i desenvolupament a principis de 1800 fins a la transformació digital pròpia de la contemporaneïtat. Per a fer-ho, es presenten i s’analitzen un conjunt de problemes, situats històrica i contextualment, que permeten comprendre algunes de les nocions més comunes i arrelades d’allò fotogràfic, així com diferents capes de significació i pràctica. L’objectiu del curs és adquirir eines conceptuals, teòriques i historiogràfiques amb què reflexionar sobre els valors tècnics, estètics, socials i ideològics de la fotografia, tant de contextos passats com del present. 

 

Història Moderna i Contemporània d'Àsia

Codi : 65425

Crèdits: 4

Grau en Humanitats

L'objectiu de l'assignatura és una introducció a la història moderna i contemporània de l'Àsia, articulada al voltant del cas específic d’estudi de l'àrea del sud-est asiàtic. El curs s'organitza cronològicament al voltant de tres períodes: El primer abasta el període modern des del segle XV-XVI fins al XVIII, amb l'entrada dels europeus a l'espai marítim i el desenvolupament polítics a la terra ferma sense ingerència europea. El segon període explora la història del segle XIX fins a la II Guerra Mundial i s'articula al voltant de la colonització, i l’imperialisme europeu i japonès i la resposta de les societats indígenes. Finalment, el tercer període, ja en ple segle XX, el curs explorarà la II Guerra Mundial, la descolonització, l'emergència de les nacions-estat a la zona, i alhora el desenvolupament de la Guerra Freda. Es posarà èmfasis a les aproximacions transversals, a les transformacions i canvis a llarg termini, així com els enfocaments regional i global per millor entendre el context present d'Àsia.

Història Global en el Món Modern i Contemporani

Codi 65540

Crèdits 4

Grau en Humanitats

L'assignatura Història Global en el Món Modern i Contemporani (23590) és un recorregut pels grans temes de la història europea del segle XIX a partir d'una doble premissa metodològica i intel.lectual. D'una banda, a partir de la indiscutible dimensió 'global' de l'Europa del segle XIX, donada la seva expansió planetària per les vies dels imperialismes formals i "informals". De l'altra, a partir de la consideració que el segle XIX europeu bastí els fonaments decisius del segle XX 'global', de manera que la seva comprensió no s'esgota, en cap cas, en ella mateixa. L'assignatura, doncs, encararà alguns dels grans temes del XIX (revolucions liberals, nacionalismes, expansions capitalistes i les seves crítiques, formes i expectatives de democràcia, etc.) des d'aquesta doble perspectiva: 'global' (o intra i extraeuropea alhora), i no restringida a la cronologia 1820s/30s-1914/18.

Historiography of Art

Codi 65407 en Anglès

Crèdits 4

Grau en Humanitats

This course analyses the formation, evolution and current situation of the history of art as an academic discipline. We will look at how different historical, geographical, and epistemological contexts have shaped the way in which art history is written (and displayed). We will explore the beginnings of the discipline in the eighteenth and nineteenth centuries, and will also analyse how the different cultural critiques of the twentieth and twenty-first centuries (such as the feminist and postcolonial approaches) have influenced the analysis of the work of art. Most of the times, we will use examples from painting, sculpture and architecture and, occasionally, also from photography and cinema. The teaching methodology will combine theoretical sessions with the analysis of texts, discussions and group activities.