1r trimestre

Introducció a la programació

Codi: 65339

Crèdits: 4

Grau en Enginyeria Informàtica (24281)

Introducción en la Programación pretende asentar las bases de la algorítmica y la programación que tienen que permitir a los alumnos aprender a programar en cualquier lenguaje.

Conjuntamente con las asignaturas de Estructuras de Datos y Algoritmos I y II y Programación Orientada a Objetos, forman el bloque que cursan todos los alumnos de los grados en Ingeniería en Informática, Ingeniería en Redes de Telecomunicación e Ingeniería en Sistemas Audiovisuales, dedicado en la programación de ordenadores.

El lenguaje que se empleará será el Python, y el entorno de trabajo, el Jupyter Notebook.

Uno de los objetivos de la asignatura es que los alumnos sepan analizar y sintetizar algoritmos y programas sencillos escritos en lenguaje Python, y sean capaces de localizar y corregir errores si la ejecución no es la correcta.

Digital Humanities I

Codi 65594

Crèdits 4

Grau en Humanitats (25887)

Intel·ligència Artificial

Codi 65549

Crèdits 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24304)

L'assignatura és una introducció a la Intel·ligència Artificial. Els estudiants aprendran els fonaments de la teoria i la pràctica dels programes que realitzen tasques que normalment associem amb la intel·ligència, des de la resolució automàtica de problemes, la inferència lògica, la planificació i el comportament autònom. Cada vegada més, aquest tipus d'habilitats es requereixen en un nombre major d'àmbits com ara els videojocs, la web, robots, Assistents Virtuals Intel·ligents, etc.

Disseny Funcional de Programes 1

Codi 65448

Crèdits 4

Grau en Enginyeria Informàtica (24294)

Disseny funcional de programes és una assignatura obligatòria que s'ofereix durant el segon any del curs d'enginyeria en informàtica. Com a part del bloc d'assignatures de programació, el concerneixen la presentació de conceptes i estructures lògiques de llenguatges funcionals amb el propòsit de que actuïn com a eines i estimulin una mentalitat alternativa en el disseny d'algoritmes i desenvolupament de sistemes de programari.

Programació Orientada a Projectes

Codi 65454

Crèdits 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24292)

Programació Orientada a Objectes és una assignatura dins l’àrea de Llenguatges de Programació, fortament relacionada amb Introducció a la Programació i Estructures de Dades i Algorismes I i II. El punt de partida és la programació estructurada i l'algorísmica bàsica (coneixements adquirits en les assignatures mencionades), i té com a objectiu introduir a l'alumne en el disseny i desenvolupament de programes d'alt nivell mitjançant el concepte d'objectes.

2n trimestre

Estructura de dades i algoritmes I

Codi: 65340

Crèdits: 4

Grau en Enginyeria Informàtica (24285)

El objetivo de este curso es continuar con los fundamentos de la programación iniciados a la introducción del curso de programación. Introduce el tipo fichero y estudia la creación y manipulación de ficheros de texto, estudia los punteros y concepto de dirección de memoria y la gestión de bloques de memoria, desarrolla el uso de estructuras definiendo estructuras de datos abstractas y aplicándolas a pilas y listas, define los conceptos necesarios para estructurar código en varios ficheros y para definir librerías e introduce los conceptos de recursividad. Además, el curso pone en práctica varias buenas prácticas de programación y métodos de depuración esenciales para mejorar la rapidez en programación y producir programas de larga duración en un tiempo razonable.

Compiladors 

Codi 65529  en Anglès

Crèdits 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24305)

L'assignatura Compiladors és una assignatura obligatòria que s'oferix durant el 3er curs d'enginyeria en informàtica. L'assignatura esta integrada en un bloc d'assignatures, conjuntament amb Teoria de la Computació, en la qual s'estudia la sintaxi, semàntica i compilació de programes i els principals conceptes dels llenguatges de programació. L'assignatura té un component teòric i altre pràctic. Dintre del component teòric l'èmfasi esta en la comprensió dels conceptes a nivell intuïtiu mes que en la utilització estricta de llenguatge matemàtic.

L'assignatura esta composta de tres activitades principals: classes de teoria, seminaris i laboratoris. En les classes de teoria s'introduïxen els conceptes formals i matemàtics i es mostren exemples de la seva aplicació. En els seminaris els alumnes resolen petits problemes. Cada problema correspon a un dels conceptes introduïts en classe de teoria. En els laboratoris es presentin problemes de més complexitat i de caràcter més computacional perquè els alumnes tinguin l'oportunitat de posar en pràctica els conceptes apresos.

Enginyeria de Xarxes

Codi 65503

Crèdits 5

Grau Enginyeria Xarxes Comunicació (23973)

L'assignatura d’Enginyeria de Xarxes té com a objectiu presentar el conjunt de conceptes i eines matemàtiques necessàries per analitzar i dimensionar enllaços i xarxes de comunicació. En aquest sentit, tot i que es veuen casos d'aplicació concreta, no és una assignatura finalista, i els continguts / competències apresos / desenvolupats en l'assignatura tenen continuació al llarg del pla docent.

Criptografia i Seguretat

Codi : 65530 1 en Anglès

Crèdits : 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24308)

Aquesta assignatura està pensada com a introducció a la criptografia. Durant molts segles l’objectiu principal de la criptografia ha estat la protecció de la privacitat de les comunicacions. Tot i això, els ordinadors, les comunicacions digitals i, especialment, Internet han aportat una gran quantitat de nous objectius de seguretat com ara l’anonimat, l’autenticitat, la no repudiació, la integritat o la traçabilitat. Avui en dia, la criptografia proporciona eines importants per garantir-les, com ara encriptació, codis d'autenticació de missatges, protocols d'acord clau, signatures digitals, etc., que s'utilitzen darrere de milions de transaccions en línia diàries

L’objectiu principal del curs és familiaritzar els estudiants amb aquestes tècniques i protocols. Aproximadament, el curs es divideix en 3 parts. La primera està dedicada a la criptografia simètrica i les seves principals primitives. El segon bloc està dedicat  a la criptografia asimètrica i les seves principals primitives, així com als seus fonaments matemàtics (aritmètica modular,  teoria bàsica de grups i cossos finits).
 

Sistemes Operatius

Codi 65449

Crèdits 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24296)

(24286)L'objectiu d'aquesta assignatura és aconseguir que els alumnes comprenguin la utilitat del sistema operatiu com un enllaç entre les aplicacions informàtiques i el nivell físic (hardware). De la mateixa manera, es vol aconseguir que els alumnes gestionin els recursos d'un ordinador mitjançant la utilització dels serveis que proporciona el sistema operatiu.

Més concretament, es pretén assolir els següents objectius:

Comprendre adequadament els components del Sistema Operatiu (SO)
Analitzar i utilitzar els mecanismes de gestió de processos del SO
Entendre els mecanismes de sincronització entre processos i threads
Comprendre els mecanismes de gestió de memòria
Revisar i aplicar els mecanismes de gestió de dispositius d'entrada/sortida
Comprendre els mecanismes de gestió de fitxers del sistema operatiu

Organització de computadors

Codi : 65342

Crèdits : 6

 

 

Grau en Enginyeria Informàtica (24286)

Conocer la estructura de un computador con un procesador, una memoria y dispositivos de entrada y salida. De qué elementos está formado y cómo es capaz de ejecutar programas (analizando el paso del alto nivel al bajo nivel).
Bloque 1 :Introducción al lenguaje ensamblador MIPS y sus estructuras más básicas
Bloque 2 : Traducción de códigos de alto nivel en MIPS y uso de memoria
 

3r trimestre

Estructura de dades i algoritmes II

Codi: 65341

Crèdits: 4

Grau en Enginyeria Informàtica (24289)

El curso introduce estructuras avanzadas de datos como los diccionarios, los árboles y los grafos. Conjuntamente se estudian algoritmos para manipular y explorar de manera conveniente estas estructuras.  Otro eje del curso está constituido por los algoritmos de ordenación - problema fundamental de las ciencias de la computación. Asimismo, se presentan  las bases para el análisis de la complejidad de algoritmos (notación O, mejor caso, peor caso, etc.) -  una herramienta fundamental para comparar algoritmos que resuelven un mismo problema.A través de estudios de casos, se introducirán técnicas de programación como los algoritmos golosos, la técnica de dividir para conquistar, o la programación dinámica.

Arquitectura de Xarxes

Codi 65504

Crèdits 5

Grau Enginyeria Xarxes Telecomunicació (23969)

Valorable el coneixement de python i el funcionament de virtual box.

A l’assignatura d’arquitectura de Xarxes intentarem combinar elements teòrics amb eines de software obert per obtenir una visió més practica dels diversos conceptes de xarxes.

Fonaments de Física

Codi : 65343

Crèdits : 6

 

 

Grau en Enginyeria Informàtica (24290)

Este curso es una introducción a los principios y métodos de la física, con énfasis en el razonamiento y la resolución de problemas, tanto cualitativa como cuantitativamente. Cubre los fundamentos de oscilaciones, ondas, electromagnetismo y una introducción a la teoría de circuitos.

Prerrequisitos

Fundamentos de la física es un tema básico por esta razón, los requisitos previos también son básicos para completar el proceso de aprendizaje. Los estudiantes necesitan un conocimiento matemático básico en trigonometría, integración y derivación. Conocimientos básicos de Física o Ciencia para comprender el concepto y el tema desarrollado durante el curso.

 

Xarxes

Codi : 65338

Crèdits : 6

Grau en Enginyeria Informàtica (24287)


En aquest curs l'estudiant aprendrà el funcionament d'Internet, i en concret de la pila de protocols TCP / IP.

Competències associades

CE4. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes

Resultats de l'aprenentatge

RA.CE4.5 Reconeix els principis bàsics del funcionament de les xarxes de comunicacions actuals i detalls del funcionament de la família de protocols d'Internet TCP / IP

Enginyeria de Software

Codi 65455

Crèdits 5

Grau en Enginyeria Informàtica (24297)

L'enginyeria de programari s'encarrega de desenvolupar i de fer el manteniment dels sistemes de programari perquè és comportin eficientment i s'hi pugui confiar. També es dedica a desenvolupar programari de manera assequible per tal de satisfer els requeriments dels clients i dels usuaris que han definit i especificat la solució. És una disciplina important per l'espectre i l'impacte ampli que té el programari en les activitats econòmiques de la humanitat i la societat moderna i pel paper que juga el programari en sistemes crítics i en la seguretat de moltes aplicacions. La disciplina integra mètodes formals de les matemàtiques, de les ciències de la computació i de les pràctiques i orígens de l'enginyeria.

Així doncs, l'enginyeria de programari és l'aplicació sistemàtica, disciplinada, quantificable i rigorosa d'enfocaments de desenvolupament, operació, manteniment i implantació del programari. Evidentment, l'estudi dels enfocaments que condueixen a la producció de programari de qualitat és la matèria central de l'enginyeria de programari. Simplement, l'enginyeria de programari es preocupa per construir correctament el programari. El programari no ha de fallar perquè, avui en dia, es controlen, es fan servir o es regulen milers d'activitats a través de sistemes que executen programari.