1r trimestre

Comptabilitat

Codi: 65163

Crèdits: 6

Grau en Relacions Laborals

La comptabilitat és una eina per a la identificació, mesura i transmissió d'informació econòmica útil per a facilitar el diagnòstic de la situació d’una empresa i la presa de decisions. L'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant conegui els principis bàsics de la comptabilitat i els documents (balanç, compte de pèrdues i guanys, etc.) que s’obtenen del cicle comptable, per a poder fer una mínima anàlisi de la situació que se’n desprengui.

Per a assolir aquest objectiu és necessari un treball personal i continu per part de l'estudiant que haurà de ser complementat amb una actitud activa dins l'aula.

L'enfocament de l'assignatura és bàsicament pràctic. Es tracta que l'estudiant vagi assolint de manera progressiva els coneixements i les capacitats necessàries per a poder entendre el contingut dels comptes anuals d'una empresa.

Història del Pensament Empresarial

Codi 65421

Crèdits 5

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Aquesta assignatura presenta les principals teories de l’administració, organització, gestió i direcció d’empreses des de la revolució industrial, posant èmfasi en el segle vint. L’assignatura examina a les persones i institucions que creen i transmeten aquestes idees, així com la formació dels directius i les consultores. En les primeres classes de l’assignatura es presenten les diferents teories acadèmiques sobre les raons de la constant innovació administrativa i organitzativa. L’assignatura exigeix als estudiants una participació activa en la classe, sobretot en forma de resums de textos i amb la presentació d’un dels gurus del management.

2n trimestre

Història Econòmica

Codi 65175

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Aquest curs estudia el desenvolupament de l'economia internacional des de l’època preindustrial fins als nostres dies. Comprèn les diferents fases del creixement econòmic modern, l'impacte dels majors fets històrics en l'economia així com també la transformació de les institucions econòmiques globals.

Aquest és un curs introductori que ofereix als alumnes coneixements bàsics sobre el canvi històric de l'economia global.

Economia Europea

Codi 65419

Crèdits 5

Grau en ADE ( en Anglès)

The 'European Economy' course analyses the emergence of a European economy and the nature of the institutional devices which have been designed to manage it collectively, from the war to the present. The course deals with the development of the various (west) European national economies placing the focus on the specific connections among them as well as on the relationship between the European economies and the international economy. Since 1947 cooperation and integration among the West European countries should be considered as their ad hoc response to U.S.-led globalisation. This course is a sort of economic history of European integration in a global context with the declared aim of not describing the events but to explain why the Europeans cooperate among themselves the very strange way they do. At the present time of troubles in the European Union and the Euro zone, one of the most interesting features, from an intellectual point of view, is the poor state of the information about what could and should be done, for instance, by the European Union, single EU member States, such as Germany, or institutions like the European Commission or the Central European Bank.

 

3r Trimestre

Economia i Democràcia

Codi 65242 

Crèdits : 6

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

A partir d'un enfocament teòric i empíric l'assignatura es centrarà en la relació entre l'Estat, la societat civil i l'activitat econòmica.  Un component important serà la relació entre el fenomen social i econòmic per un costat i el polític per un altre. Com a part d'aquest anàlisi s'aprofundirà en la situació social i econòmica a Catalunya, Espanya, Europa i al mon, dins els contexts polítics diversos que defineixin la situació concreta.

Aquesta assignatura tindrà com a objectiu analitzar els grans debats contemporanis, estudiant la relació entre el context econòmic i el context políticosocial, aprofundint en els Estats del Benestar. S’elaboraran també les causes i conseqüències de les crisis econòmiques, financeres i polítiques, tant a Europa com a nivell mundial.

Tributació Autonòmica i Local

Codi 65533

Crèdits 5

Grau en Dret

es pretén oferir als estudiants una aproximació a les figures tributàries pròpies més rellevants dels sistemes fiscals autonòmic i local, partint d’una panoràmica global dels seus respectius sistemes de finançament i de la seva aplicació i revisió, aprofundint en aquells aspectes que presenten una major conflictivitat en la pràctica. Així, els tributs s’aborden des d’una doble perspectiva. Per una banda, com a recursos constitutius de les hisendes i, en conseqüència, com a font de finançament de les despeses públiques autonòmiques i locals. D’altra banda, com a prestacions patrimonials que s’imposen als ciutadans i ciutadanes, raó per la qual han de respectar una ordenació jurídica basada en els principis constitucionals de justícia tributària, de repartiment del poder tributari i principi de legalitat.

 

Present i Futur de la Integració Europea

Codi 65553 en Anglès

Crèdits 5

Grau en ADE

This course aims to provide some clear answers to ​what the European Union does, ​how it does it and ​why​ it does it.

The European Union (EU) is a unique political, legal and economic project. Despite its huge importance, it can appear difficult to define: nothing like it has ever existed before; it is constantly changing; and it does not fit easily into the existing concepts of political theory and legal theory.

Given the novelty and complexity of the EU, some people may simply take as a regrettable fact of life that the citizens of the EU know very little about their Union. And indeed, the fact that many politicians and journalists who discuss the EU also know relatively little about it often means that the lack of understanding becomes outright confusion. This confusion can in turn have serious implications. Decisions taken every day in “Brussels” have an enormous impact upon the lives of all EU citizens; but unless those citizens understand how those decisions are taken and who takes them, they cannot effectively express their support for - or opposition to - a particular law or policy. Democracy can suffer.

Through an examination of key issues - the institutional structure of the EU; the law-making and policy-making processes; and some of the main areas of EU policy - students will be encouraged to make their own, critical and fact-based appraisal of the European Union.

rau en Administració i Direcció d'Empreses

Història Econòmica d'Amèrica Llatina

Codi 65420

Crèdits 5

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

 

El curso analiza el desarrollo de la América Latina desde su independencia, en los inicios del s. XIX, hasta la actualidad.

Se ofrece una visión general del desarrollo económico de la región, así como de los principales problemas y limitaciones actuales del mismo a través de una perspectiva histórica. La asignatura esclarece, pues, cuáles han sido los factores clave del proceso de modernización económica de los países latinoamericanos, e igualmente, los factores que han obstaculizado y retrasado ese proceso.

Se trata de una asignatura introductoria al tema, que aporta al estudiante en ADE / ECONOMÍA / EMPRESARIALES-MANAGEMENT una base de conocimiento sobre el pasado económico de una región del mundo de especial relevancia para España, dados los vínculos históricos, y asimismo actuales, mantenidos por ambas. El conocimiento adquirido en el curso acerca de los fenómenos histórico-económicos analizados permitirá al estudiante tener una comprensión cabal de la realidad económica latinoamericana del presente.