1r trimestre

Dret Constitucional 

Codi : 65113

Crèdits : 6

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (21069)

L'assignatura explora els conceptes d'Estat i de Constitució, els trets bàsics de la Constitució espanyola de 1978, l'organització institucional i territorial de l'Estat espanyol, el sistema de fonts del Dret i el reconeixement i protecció de drets fonamentals.

Victimologia i Mediació

Codi 65557

Crèdits 5

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (21092)

L’assignatura proporciona un estudi introductori a les víctimes del delicte, tot fent una revisió de les teories que expliquen la victimització i els debats actuals respecte al rol de la víctima al sistema de justícia penal.

D’altra banda, l’assignatura ens aproparà a la justícia restaurativa com a eina de resolució de conflictes. Aquesta disciplina permet l’apoderament de la víctima i la seva efectiva reparació. Com es veurà, analitzarem les diferents eines que ens permeten abordar un conflicte des de la justícia restaurativa en sentit ampli i, per tant, més enllà de la mediació.

Sistemes Penitenciaris

Codi 65457

Crèdits 5

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (21094)

L’estudi de la pena privativa de llibertat és una matèria fonamental en la criminologia atès que, des de mitjan segle XVIII fins a l’actualitat, la presó ha esdevingut el càstig principal per donar resposta a algunes conductes delictives. L’aprofitament d’aquesta assignatura ha de permetre els estudiants conèixer el funcionament de les presons.

 

Fonamentas Biologics de Criminologia

Codi 65458

Crèdits 4

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (24273)

Asignatura introductoria que pretende proporcionar al estudiante de una información biomédica específica enfocada a la práctica profesional del criminólogo para entender, discutir y solicitar aquellos indicios o pruebas periciales que están relacionadas con las huellas biológicas. Pretende también abordar el estudio de las bases psicopatológicas de diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos y como puede ello incidir en el perfil del comportamiento del individuo, tanto considerando el comportamiento patológico como el comportamiento frente al delito.

Ciències Forenses

Codi: 65249

Crèdits : 6

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (22993)

Al criminòleg li interessen les ciències forenses, principalment, des de dues perspectives, que seran precisament l’objecte de l’assignatura:  

Externa. Per comprendre millor el funcionament i evolució del sistema de justícia penal cal tenir unes nocions bàsiques sobre el paper de les ciències forenses, és a dir, sobre l’aplicació de la ciència i la tècnica a la investigació policial i judicial, especialment per materialitzar-se com a prova en el procés penal. Això implica adquirir un cert coneixement del vessant científic de les ciències forenses: de la seva naturalesa, del seu mètode i de les seves manifestacions més conspícues. Però també del marc legal que condiciona la seva pràctica i la validesa de les seves troballes.  

Interna. La criminologia, quan aplica el seus coneixements als casos concrets per il·lustrar i assessorar als operadors jurídics en la seva presa de decisions, esdevé una ciència forenses més, la denominada criminologia forense. En efecte, la criminologia pot resultar d’ajut en la investigació policial (en el criminal profiling, per exemple), en el judici (mitjançant l’informe pericial criminològic) i durant l’execució penal. No es tracta però d’assolir els coneixements que s’han d’aplicar al cas concret (aquesta és una tasca pròpia d’altres matèries del Grau) sinó de conèixer el marc legal en el qual cal realitzar aquesta aplicació pràctica de la Criminologia i saber complir amb els requisits formals i materials que això implica.

 

Introducció a la Criminologia

Codi : 65111

Crèdits : 4

Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (20619)

L’assignatura “Introducció a la Criminologia” té una importància fonamental en el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, doncs suposa el primer contacte amb les diverses matèries que seran desenvolupades al llarg del Grau. 

Per aquest motiu, l’assignatura es situa a l’inici dels estudis i té un caràcter introductori. Els seus aspectes clau són la comprensió de que estudia la criminologia, una introducció a la criminalitat,  al funcionament del sistema penal i a les polítiques públiques en torn aquests temes. 

L’assignatura s’organitza en classes magistrals bidireccionals, i seminaris de discussió. 

Es indispensable consultar periòdicament l’Aula Global, on s’anuncien la bibliografia especifica, les preguntes de discussió, les lectures pels seminaris, les instruccions per fer els treballs a presentar a cada seminari, i altres avisos. 

Com a recomanacions generals per a superar l’assignatura, cal destacar la necessitat de llegir les lectures recomanades; assistir a les classes magistrals; i participar als seminaris.

2n trimestre

Dret constitucional i europeu

Codi: 65226

Crèdits: 6

Grau en Relacions Laborals (20627)

L’assignatura Dret Constitucional i Europeu es situa en els Estudis del Grau en Relacions Laborals i, per tant, s’emmarca en l’àmbit de coneixement de les Ciències Socials.

Aquesta assignatura es cursa en el segon trimestre del primer curs del Grau, i té com a objectiu presentar a ls alumnes els a spectes fonamentals del Dret Constitucional espanyol i del Dret Europeu.

La docència es dividirà en dues parts. La primera part es dedicarà a l’estudi del Dret Constitucional, amb 7 sessions de plenari, i 2 sessions de seminari per Subgrup. En aquest apartat es presentaran les grans qüestions del dret constitucional. Després de fer una breu introducció al constitucionalisme en sentit ampli s’estudiarà l’elaboració de la Constitució Espanyola. Posteriorment, s’analitzaran els grans principis del sistema constitucional, la divisió de poders, la justícia constitucional, les fonts del dret i els drets fonamentals.

Criminalitat

Codi 65555

Crèdits 4

Grau en Criminologia (21079)

La asignatura aborda el estudio de la criminalidad desde una perspectiva comparada e internacional, distinguiendo entre factores de riesgo micro (individuales), meso (grupos de referencia) y macro (sociales). Se muestran las tasas de criminalidad generales y para distintos tipos de crímenes en distintas sociedades y las tendencias generales e internacionales en el castigo y en otras intervenciones para prevenir la delincuencia y la victimización.

Introducció al dret privat i de l'empresa I

Codi: 65227

Crèdits : 4

Grau en  Relacions Laborals (20632)

L’assignatura “Introducció al Dret privat i de l’empresa (I)” pretén familiaritzar l’estudiant de Relacions Laborals amb les principals eines per a entendre els continguts, la funció, l’estructura i la incidència de les regles bàsiques i funcionals d’allò que, tradicionalment, es coneix com a dret privat, és a dir, aquella part de l’ordenament jurídic que s’ocupa preferentment de les relacions entre persones i entre persones i empreses amb un contingut, patrimonial o econòmic, regulat pel dret.

Conductes addictives i delinqüència

Codi : 65183

Crèdits : 5

Grau en Criminologia i polítiques públiques de prevenció (21084)

La asignatura “Conductas adictivas y delincuencia” es de carácter general e introductoria al problema de los trastornos por consumo de sustancias y sus posibles derivadas sociales y penales. Pretende proporcionar al estudiante de una información básica sobre las conductas adictivas desde un punto de vista médico, psicológico y sociológico. Esta asignatura aborda de forma general las características neurobiológicos del trastorno por uso de sustancias, las particularidades farmacológicas y en el desarrollo del proceso adictivo de las principales drogas prototípicas y la vinculación existente entre la drogodependencia y la delincuencia. Así, resulta indispensable en la práctica profesional del criminólogo entender, discutir y solicitar aquellos indicios o pruebas periciales que están relacionadas el abordaje de las conductas adictivas frente al delito.

La metodología docente que se empleará se centra en las clases magistrales bidireccionales, seminarios de discusión, problemas y utilización del cine comercial. Es necesario realizar las lecturas, asistir a las clases magistrales, participar en los seminarios, realizar los problemas planteados y participar en los correspondientes debates.

La asistencia a los seminarios es obligatoria.

Delinqüència i mitjans de comunicació

Codi : 65184

Crèdits : 5

Grau en Criminologia i Politíques públiques de prevenció (21085)

L’assignatura està orientada a la comprensió del funcionament dels mitjans de comunicació, en general, i en relació al tractament dels fenòmens delictius als mitjans, concretament. Aquesta assignatura vol donar una visió estructural i crítica del sistema mediàtic d’acord al paisatge comunicatiu actual. També vol oferir a l’estudiant les claus interpretatives del procés de la producció informativa i les eines d’anàlisi bàsiques per avaluar la representació mediàtica de la delinqüència i entendre la influència dels mitjans de comunicació en els processos de formació de l’opinió pública.

Es tracta d’una assignatura teòrica i pràctica, per això hi ha classes magistrals participatives, seminaris de discussió, anàlisi de casos i utilització de material audiovisual en la docència de la assignatura.

- Recomanacions generals: és necessari assistir i participar activament a les classes i els seminaris, i realitzar les lectures i les tasques encomanades. 

Introducció al Dret

Codi : 65171

Crèdits 6

Grau en Ciències Políitques i de l'Administració Pública (21284)

Tal como se señala en el programa de la asignatura, se trata de presentar de la forma más didáctica posible los conceptos básicos del derecho y de sus funciones, así como unas nociones generales del ordenamiento jurídico español. Ello incluye, su sistema de fuentes, su jerarquía normativa y la legalidad constitucional. Además, se pretende, con una reflexión general sobre la idea de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, sobre las principales instituciones del estado, y sobre las bases para el fundamento normativo del derecho y su relación con la justicia y la legitimidad. 

Se asume que el derecho es un fenómeno social, es decir, una invención humana, que sirve a dos objetivos básicos. Uno es la resolución de conflictos de intereses. Otro es la coordinación social. Para alcanzar estos objetivos se analizan las funciones del derecho. También se estudian las técnicas de motivación y cómo el derecho alienta y desalienta conductas. Se revisarán con este motivo las funciones generales del derecho.

Sistema de penes i sancions

Codi : 65185

Crèdits : 5

Grau en Criminologia polítiques de prevenció (21086)

La asignatura "Sistema de penas y sanciones" introduce al estudiante el análisis criminológico de los castigos que se imponen a las personas que han cometido hechos delictivos. La pena más conocida es la prisión, pero además de la prisión todas las sociedades disponen de otros castigos.

En esta asignatura se analizarán la historia, los fundamentos teóricos y los presupuestos para aplicar una pena; los diferentes tipos de penas, y los principios que guían su imposición. También se estudiará, respecto de las penas comunitarias, qué pasa una vez se ha dictado sentencia: es decir, cómo se realiza la ejecución de la pena, los actores que intervienen, el proceso que se sigue y el control judicial. Por último se prestará atención a las sanciones colaterales que subsisten una vez se ha cumplido la condena.

3r trimestre

Dret Constitucional

Codi: 65240

Crèdits: 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (21292)

L'assignatura consisteix en l'estudi dels conceptes bàsics de la teoria de la constitució i la seva projecció en els principis i institucions de l'Estat establerts per la Constitució espanyola de 1978, l'organització institucional i territorial de l'Estat, el sistema de fonts del dret i el sistema de protecció constitucional dels drets i llibertats fonamentals.

Exclusió Social i Criminalitat Urbana

Codi 65556

Crèdits 4

Grau en Criminologia (22989)

La transició de les societat fordistes i del benestar del segle XX a les societats postfordistes ha provocat canvis profunds en la manera en que s’expressa la pobresa urbana. L’empobriment i les exclusions socials afecten intensament a sectors de la població que en dècades anteriors es creien fora de perill de les penúries econòmiques.

Mentre la precarietat s'estén, les capes més vulnerables de la societat veuen les seves condicions de vida intensament deteriorades per la desaparició de les xarxes institucionals que, fins fa molt poc, els donaven un mínim suport.

Un nou model de gestió de la marginalitat s'està construint i justificant gràcies a la crisi econòmica i institucional de la darrera dècada. Un model basat en la substitució de les ajudes públiques per filantropia privada, a la imposició d'una sospita permanent de frau sobre els perceptors de prestacions oficials, i en l'ús del sistema penal com a eina de submissió de la marginalitat.

En aquesta assignatura s’analitza la relació entre exclusió social, empobriment, precarietats i delinqüència posant èmfasi en la interacció de polítiques penals i socials.

Psicologia i Psicopatologia

Codi 65558

Crèdits 5

Grau en Criminologia (20618)

Durant el procés docent de l'assignatura es pretén que l'estudiant pugui adquirir les competències requerides per les autoritats educatives i previstes en el pla d'estudis de la titulació:

a) Conèixer els fonaments del desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència.
b) Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i el comportament.
c) Conèixer els fonaments de la psicoteràpia.
d) Conèixer els principis elementals que subjeuen a la psicologia jurídica i a la psiquiatria forense.

Tributació Autonòmica i Local

Codi 65533

Crèdits 5

Grau en Dret  (25019)

es pretén oferir als estudiants una aproximació a les figures tributàries pròpies més rellevants dels sistemes fiscals autonòmic i local, partint d’una panoràmica global dels seus respectius sistemes de finançament i de la seva aplicació i revisió, aprofundint en aquells aspectes que presenten una major conflictivitat en la pràctica. Així, els tributs s’aborden des d’una doble perspectiva. Per una banda, com a recursos constitutius de les hisendes i, en conseqüència, com a font de finançament de les despeses públiques autonòmiques i locals. D’altra banda, com a prestacions patrimonials que s’imposen als ciutadans i ciutadanes, raó per la qual han de respectar una ordenació jurídica basada en els principis constitucionals de justícia tributària, de repartiment del poder tributari i principi de legalitat.

 

Sistema Penal Juvenil

Codi 65459

Crèdits 5

Grau en Criminologia (21091)

L’assignatura “Sistema Penal Juvenil” analitza la delinqüència juvenil tant des d’una perspectiva penal, substantiva i processal, com criminològica, i centrant-se no només en els aspectes teòrics sinó també en els pràctics, especialment a Catalunya –Comunitat Autònoma que té competència en aquesta matèria-.

Sistema de Justicia Penal

Codi 65460

Crèdits 6

Grau en Criminologia  (22988)

L’Estat no només reacciona amb la pena davant del fet criminal, sinó que hi ha una reacció prèvia del sistema penal de justícia: el procés penal. Aquest, però, no només és un instrument per a què el càstig pugui imposar-se efectivament i complir les seves funcions, sinó que a través del procés el sistema penal anticipa i complementa les funcions de la sanció. Tanmateix en la seva activitat el procés propicia greus intromissions dels poders públics en els drets del subjecte encara innocent i avança alguns dels efectes negatius de la pena: des de l’estigmatització del subjecte criminal fins a l’emissió d’efectes merament simbòlics adreçats a la col·lectivitat.

Dret del Treball II 

Codi: 65289

Crèdits : 6

Grau en Relacions Laborals (20635)

L'assignatura Dret del Treball II forma part del Pla d'Estudis del Grau en Relacions Laborals. Aquest assignatura es cursa en el tercer trimestre del primer curs del Grau, i té com a objectiu incidir en la durada del contracte de treball, en els drets i deures de l’empresari i el treballador, en les condicions de treball (prestació laboral, jornada i salari) la seva modificació (modificacions substancials, mobilitats funcionals i geogràfiques), la suspensió del contracte de treball (excedències) i les seves causes d’ extinció: per mutu acord, per decisió unilateral del treballador, i per decisió unilateral de l’empresari (acomiadament) en totes les seves vessants: disciplinari, objectiu, o col·lectiu.

Teories Criminològiques

Codi 65461

Crèdits 6

Grau en Criminologia (22496)

Aquesta assignatura es desenvolupa mitjançant classes magistrals participatives i seminaris de discussió. L'estudi de les teories criminològiques, de les diverses explicacions al perquè de la delinqüència, és una matèria fonamental en la criminologia. Des dels inicis de la criminologia com a disciplina científica s'ha buscat respondre a la pregunta de perquè algunes persones cometen delictes, i aquesta pregunta s'ha contestat de maneres molt diverses al llarg dels anys: buscant respostes en les característiques dels individus, de les societats o qüestionant la pròpia definició de delicte.