1r trimestre

Narrativa Audiovisual 

Codi: 65108 

Crèdits: 5

Aquesta assignatura, que forma part de l'itinerari general d'Ideació i guió, se centra en l'estudi dels mecanismes i dels elements narratius que intervenen en la construcció d'un relat audiovisual, a més d'analitzar les diferents tendències narratives al llarg de la història del cinema.

Les seves vessants teòrica i pràctica fan que l'objectiu que s'hagi d'assolir sigui doble: per una banda, s'ha d'adquirir la capacitat d'analitzar els sistemes i processos de construcció dels relats audiovisuals; i, per l'altra, aplicar aquests coneixements teòrics en el procés d'escriptura d'un guió de llargmetratge.

 

 

Anàlisi dels Discursos Persuasius

Codi: 65569

Crèdits: 4

Grau de Publicitat i Relacions Públiques

L'assignatura optativa d'Anàlisi dels Discursos Persuasius forma part de l'itinerari d'Anàlisi i Investigació en Publicitat i Relacions Públiques i proposa a l'estudiant l'aprofundiment en l'anàlisi de les estratègies persuasives i els discursos socials i ideològics latents en les obres mediàtiques. L'assignatura planteja diversos enfocaments, encara que complementaris, sobre la persuasió mediàtica: (I) D'una banda, s'estudien perspectives teòriques i metodologies d'anàlisi del discurs. (II) D'altra banda, la persuasió es relaciona també amb l'engagement emocional de l'espectador/usuari dels mitjans i la cultura participativa: memes, cultura viral i videojocs. (III) Per últim, es realitza una breu introducció a l'entramat polític, econòmic, social i cultural del s. XX i del s. XXI per entendre les dinàmiques de consum i relacions de poder actuals. Cal destacar que aquesta assignatura forma part del Projecte Xarxa "Visibilitzant la perspectiva de gènere a la teva disciplina", amb la qual cosa la perspectiva de gènere no s'estudia com a fet anecdòtic i puntual a una classe, sinó que es posiciona com una qüestió estructural que incideix en la totalitat de l'assignatura: des de la creació de la bibliografia, continguts i exemples, avaluació i prevenció de les violències a l'aula.

Història dels Gèneres Audiovisuals

Codi 65107

Crèdits 4

Grau en Comunicació Audiovisual

Aquesta assignatura forma part de l’itinerari general d’història, teoria i anàlisi de l’obra audiovisual. L’objectiu central de la matèria és oferir eines per conèixer i comprendre les tradicions dels gèneres audiovisuals, les seves transformacions al llarg de la història, i com aquestes tradicions arriben a la contemporaneïtat, particularment al moment actual. 

Història del Cinema I

Codi 65106

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

L'assignatura Història del Cinema I té per objectiu recórrer els principals moviments de la història del cinema des de 1895 a 1960. El recorregut es farà a partir de l'estudi de l'obra dels directors cinematogràfics més significatius d'aquest primer període de la història del cinema i es posarà especial èmfasi en els elements de posada en escena d'aquests creadors de la primera meitat del segle XX.

Aula de Cinema

Codi 65507  

Crèdits 4
 

Grau en Comunicació Audiovisual

Aula de Cinema és una assignatura ofertada conjuntament per la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i diversos centres catalans d’educació superior (UPF, UAB, UB, URL, UIC, UVic, Elisava, La Casa del Cine, Bande à Part, ECIB, Educa tu Mirada, FX Animation, Film-Història). En aquesta matèria es realitzarà un recorregut per la Història del Cinema a través d'algunes pel·lícules representatives i s'ensenyaran pràctiques i eines per a l'anàlisi d'imatges i l'exploració de nous formats. A aquest efecte, la Filmoteca ofereix un programa específic, que consisteix en 30 pel·lícules que van des dels orígens del cinema fins a l'actualitat. Les sessions, que s'estenen al llarg de tot el curs, des d'octubre fins al mes de juny, van precedides sempre d'una presentació a càrrec del professorat dels centres educatius que ofereixen el programa. Per aprovar la matèria, l’estudiantat ha d'assistir a 20 de les 30 pel·lícules proposades i superar el treball final de l'assignatura.

D’altra banda, les sessions i les presentacions a la Filmoteca es complementaran amb algunes sessions de discussió a la Universitat Pompeu Fabra, en les quals s’abordaran diferents metodologies crítiques per a acostar-se a les pel·lícules i es discutiran les pel·lícules vistes al llarg del trimestre. 

Per tant, el principal objectiu de l'assignatura és aprofitar el cicle de la Filmoteca per visionar algunes pel·lícules clau de la història del cinema.

El segon objectiu és que l'alumnat aprengui recursos per pensar i llegir les imatges cinematogràfiques, des de la crítica tradicional fins al videoassaig, passant pels star studies i les cròniques de festivals. Es tracta d’explorar diferents formes d’interrogar les imatges i aprendre a estructurar un discurs a partir d’elles.

Finalment, a l’assignatura l’alumnat tindrà l’oportunitat de programar una sessió del cicle, que es podrà veure a la Filmoteca a final de curs. La pel·lícula haurà de dialogar amb les obres vistes als primers mesos  i es triarà a classe en col·laboració dels Serveis Educatius de la Filmoteca.

 

Cultura periodística

Codi: 65154

Crèdits : 4

Grau en Periodisme

L'assignatura Cultura Periodística planteja un aprofundiment dels aspectes principals de la funció social i de l'evolució històrica del periodisme, com a continuació dels ensenyaments impartits en l'assignatura introductòria d'Història del Periodisme, a primer curs.

S'estudiaran els moments històrics més significatius del món contemporani, d'Espanya i de Catalunya, en relació amb els grans temes polítics, econòmics i socials de l'actualitat, així com casos històrics significatius en l'aplicació dels principis i dels valors professionals, en diferents àmbits temàtics, especialitats i situacions de conflicte.

Anàlisi i Significació de la Imatge

Codi 65336

Crèdits 4

Grau en Comunicació Audiovisual

L’objectiu d’Anàlisi de la Significació de la Imatge és presentar a l’estudiant de 2n del Grau en Comunicació Audiovisual conceptes i eines necessaris per afrontar l’anàlisi de les imatges audiovisuals, específicament en l’àmbit del cinema, entendre els significats i valors que se’n desprenen, així com quins elements intervenen en els processos de significació.

L’assignatura es centrarà en l’anàlisi hermenèutica de les imatges, sense cenyir-se a una única metodologia per aproximar-se a elles. Des de la semiòtica fins als estudis culturals, passant per l’estructuralisme i els estudis fílmics, s’optarà per una perspectiva d’anàlisi transdisciplinar, que ajudi a les i els estudiants a posar en xarxa imatges que tant ens parlen de la nostra identitat com del món en que hem viscut, vivim o viurem.

L’aprenentatge dels processos de significació de la imatge és especialment rellevant donada la centralitat de la imatge i els relats audiovisuals en la cultura contemporània, a través dels quals donem sentit i expliquem qui som i quina és la nostra visió del món.

Fonaments de Periodisme

Codi: 65155

Crèdits : 6

Grau en Periodisme

Fonaments del Periodisme té com a objectiu que l’estudiant comprengui el funcionament del sistema de mitjans de comunicació en la societat actual i els procediments estilístics i operatius que configuren la tasca periodística.

Situada en el primer trimestre del primer curs, constitueix una primera introducció en algunes de les matèries que es desenvoluparan posteriorment en el grau.

Addicionalment, l’assignatura té incorporats dos crèdits corresponents al “Curs d’introducció a la Universitat”. Aquest exposa les estructures, normatives i metodologia dels estudis universitaris i els materials i recursos que la UPF posa a disposició dels alumnes.

El primer tema de contingut, “Funció social del periodisme” constitueix una part de la base teòrica de les assignatures dedicades als gèneres periodístics informatius, interpretatius i d’opinió, així com per al treball de redacció en altres matèries de la carrera. El fet que Llenguatge i Gèneres Informatius s’imparteixi simultàniament amb Fonaments del Periodisme és la raó per la qual aquest bloc es situa a l’inici del trimestre.

Periodisme científic

Codi : 65297

Crèdits : 4

Grau en Periodisme

El periodismo científico desempeña un papel importante en la alfabetización científica de la ciudadanía y en el fomento del pensamiento crítico. Aparte de la función de vigilancia intrínseca a la profesión de periodista, el periodismo científico cumple una función divulgadora del conocimiento y el razonamiento científicos. De hecho, la comunicación y la divulgación de la investigación científica han sido señaladas como un tema prioritario por la Unión Europea y por los diferentes Gobiernos de los Estados miembros, puesto que una sociedad desinformada en ciencia es una sociedad menos libre y menos democrática. Son los periodistas científicos, junto con los propios científicos, los que tienen que acercar a los ciudadanos estos conocimientos y hacerles partícipes de los retos y problemas de la ciencia y su comunicación. La asignatura desea profundizar en las rutinas de producción del periodismo científico, así como ofrecer unas bases sólidas para la comprensión de la naturaleza, los métodos y las limitaciones de la ciencia. Su objetivo es ofrecer una formación teórica y práctica que capacite al alumno para informar sobre el mundo de la ciencia con rigor y responsabilidad.

Teories de la Comunicació 

Codi : 65157

Crèdits : 6

Grau en Periodisme

Els mitjans de comunicació són eines de coneixement social. Però com es desenvolupa el seu potencial? Quines voluntats hi ha darrera dels emissors? Quins efectes es poden aconseguir? Quin rol juguen els receptors? Per treballar en el camp de la comunicació mediada fer una immersió en els fonaments acadèmics i científics que rauen en els estudis sobre els processos comunicatius. Aquesta assignatura és una matèria de formació clau i en contínua evolució en els estudis de comunicació aquí i arreu del món. Ens endinsarem en la investigació en el camp de la comunicació (conceptes, postulats, mètodes d'anàlisi) amb l'objectiu d'oferir els coneixements bàsics sobre les teories de la comunicació en els seus contextos històrics i experimentar com es poden aplicar per a l'anàlisi dels processos comunicatius avui i una pràctica professional més reflexiva en el futur.

Fonaments de la Publicitat

Codi : 65159

Crèdits : 6

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Fonaments de la Publicitat és una assignatura general introductòria a la teoria i estructura de l’activitat publicitària.

La publicitat exerceix un paper important a la nostra societat, no només en termes econòmics i comercials, sinó també sociològics i, en concret, dins de l’àmbit de la comunicació.

Es tracta d’una professió relativament nova i que avui en dia es troba en procés de transformació i re-definició. El seu impacte públic és però molt important, tan ampli como el número de disciplines diverses a las que recorren els professionals per sostenir els seus fonaments teòrics i el seu treball diari.

Fonaments de les relacions públiques

Codi : 65160

Crèdits : 6

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és fer una primera immersió en els conceptes bàsics de les Relacions Públiques, des d'una perspectiva tant teòrica com pràctica. Es pretén que els estudiants assoleixin la capacitat de comprendre les teories bàsiques de la disciplina i els elements clau de la història de les Relacions Públiques que han desenvolupat la professió fins el dia d’avui.

Fonaments de les Relacions Públiques és el punt de partida per establir les bases de coneixement i capacitats de l'alumne que s'aniran ampliant transversalment mitjançant les diferents assignatures que es cursaran al llarg del Grau.

Tècniques de relacions públiques

Codi : 65158

Crèdits : 4

 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Matèria que té com a objectiu fonamental  acostar l'estudiant a les tècniques utilitzades en la comunicació amb els diferents públics, des d'una perspectiva tant teòrica com d'aplicació pràctica.D'altra banda, l'assignatura té la voluntat que els alumnes assoleixin la capacitat d'ajustar-se als diferents perfils professionals més demandats per part de les agències de relacions públiques, així com  a les tasques pròpies de la professió.Tècniques de Relacions Públiques és, doncs, un dels punt de partida per establir les bases de coneixement i capacitats de l'alumne que s'aniran ampliant transversalment mitjançant les diferents assignatures que es cursaran al llarg del Grau.

Estructura i Ecologia dels Mitjans Audiovisuals

Codi 65554

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

Aquest curs, continuació de l'assignatura Estructura de la Comunicació Social, pretén dotar els i les estudiants amb els coneixements teòrics i metodològics adequats per a poder analitzar i entendre el desenvolupament del conjunt de les activitats que formen el sistema audiovisual des d'una perspectiva multidimensional: econòmico-industrial, político-jurídica, tecnològica i socio-cultural.

L'objectiu primer és que assoleixin la capacitat necessària  per observar i entendre les relacions entre els agents de la comunicació audiovisual i la dinàmica dels canvis en l'estructura i en l'organització dels mitjans i serveis audiovisuals.

L’objectiu segon és que puguin entendre els canvis en la relació recíproca entre les persones (la societat, en general), els serveis que van sorgint en el sistema audiovisual i els agents públics i privats que els proporcionen.

2n trimestre

Opinió Pública

Codi : 65225

Crèdits : 4

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Opinió Pública és una assignatura obligatòria del 1r curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques i que pertany a l'itinerari de Relacions Públiques. L’assignatura consisteix en un primer bloc en què s'aborda l’estudi i els components de l’opinió pública, així com l'evolució històrica de les conceptualitzacions normatives i empíriques que se n'han fet. En el segon bloc, s'estudia el rol i funcionament dels tres principals agents que contribueixen a la creació i transformació de l'opinió pública en les societats contemporànies: mitjans, enquestes i comunicació política.

Teoria i Anàlisi de la Ficció Televisiva

Codi 65545

Crèdits 4

Grau en Comunicació Audiovisual

Aquesta assignatura és optativa i forma part de l'itinerari general d'història, teoria i anàlisi de l'obra audiovisual. L'objectiu central de la matèria és oferir instruments per a l'anàlisi narrativa i estètica de les obres de ficció televisives i reflexionar sobre els àmbits i les perspectives teòriques des de les quals pensar i comprendre l'especificitat d'aquesta ficció en relació a d'altres modes d'expressió audiovisual i artístics -especialment el cinema-. Es tracta de reivindicar l'actualitat del pensament sobre les potencialitats del medi en l'àmbit de la ficció prenent en consideració les fulgurants transformacions tecnològiques que afecten el mitjà i que modifiquen signifitivament les seves formes de producció, distribució i recepció.

Història i gènere dels mitjans audiovisuals

Codi 65224

Crèdits 4

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

L'assignatura "Història i Gèneres dels Mitjans Audiovisuals" és una assignatura obligatòria del primer curs del grau en Publicitat i Relacions Públiques. Com a tal, proposa un recorregut pels moviments, autors i realitzacions que han marcat el cinema i els mitjans audiovisuals, tant els de l’era analògica com els d'última generació. Per tal d'aconseguir un millor aprofitament per part de l'alumnat, l'assignatura tindrà un enfocament teòric-pràctic, i introduirà instruments conceptuals i eines per a l'anàlisi de les diferents manifestacions de la producció i recepció cinematogràfica i audiovisual. L'apropament als diferents punts  enumerats en el temari es farà des de perspectives disciplinaries diferents i complementàries, tal com poden ser les d'ordre estètic com sociocultural, industrial, tecnològiques i institucionals.

Formes de la Narració Serial

Codi 65568

Crèdits 4

Grau en Comunicació Audiovisual

L'assignatura Formes de la Narració Serial té per objectiu familiaritzar a l’alumnat amb les estructures i les formes d’organització narrativa de la ficció serial, proposant una anàlisi sistemàtica dels diferents models de serialitat i un estudi comparat de les seves característiques bàsiques dins dels diversos mitjans d’expressió serial: literatura, cinema, televisió, còmic, videojoc, xarxes socials, etc. La pregunta que ha de respondre l’aproximació a qualsevol dels temes abordats és: com funciona l’estructura narrativa de la ficció al organitzar-se serialment? 

Teoria de la forma, color i composició 

Codi: 65179

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

Aquesta assignatura forma part de l’itinerari de teoria i anàlisi de l’obra audiovisual, i se centra en l’estudi del llenguatge visual, a través de quatre línies de treball entrellaçades: (1) l’estudi del llenguatge plàstic de les imatges, en relació amb el disseny visual i la composició del pla en l’obra audiovisual; (2) l’estudi de les representacions icòniques; (3) la teoria de la percepció visual i la psicologia de l’espectador; i (4) l’aprenentatge de models teòrics i metodològics d'anàlisi semiòtica i discursiva de l’obra visual.

Història del Cinema II

Codi 65177

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

L'assignatura Història del Cinema II té per objectiu recórrer els principals moviments de la història del cinema des de 1960 fins a finals del segle XX. El recorregut es farà a partir de l'estudi de l'obra dels directors cinematogràfics més significatius d'aquest període de la història del cinema i es posarà especial èmfasi en els elements de posada en escena d'aquests creadors.

Teoria i Anàlisi del Film

Codi : 65180

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

Despertar el espíritu teórico del alumno o alumna. Demostrar que la teoría tiene una utilidad práctica, poniendo en relación los textos, y las cuestiones que en ellos se proponen, con sus resoluciones en los ejemplos fílmicos. Asimismo, incentivar la creación de proyectos teóricos, es decir, de conceptos y estructuras con los cuales crear teorías.

3r Trimestre

Els Arguments Universals  

Codi: 65246

Crèdits: 4

Grau en  Comunicació Audiovisual

L'assignatura Arguments Universals té per objectiu familiaritzar a l'estudiant amb un conjunt de relats de la tradició anterior a l'audiovisual, i proposa cadascun d'aquests relats com a model argumental al que adscriure altres relats semblants, per tal de crear una taxonomia general en funció d'aquests models escollits. La pregunta que ha de respondre l'aproximació a qualsevol tema seria:  ¿quins elements comuns configuren un determinat patró narratiu?

El mètode aplicat en la programació de temes parteix de la proposta d'estudi d'una sèrie d'obres-far sobre els quals un determinat motiu argumental hagi cristal·litzat de manera especialment transcendent en la història de la ficció.

Art Contemporani

Codi 65245

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

Arte Contemporáneo es una asignatura básica del grado de Comunicación Audiovisual. Su objetivo principal es ofrecer una panorámica crítica sobre la evolución del arte en la contemporaneidad, partiendo de la eclosión del arte moderno hasta llegar a la actualidad.

Cinema, Art, Literatura

Codi 65546

Crèdits 4

Grau en Comunicació Audiovisual

L'assignatura aborda la construcció d'imatges en la modernitat literària i cinematogràfica. L'objectiu d'aquest treball consisteix a exposar tradicions diferents a la cinematogràfica que poden assolir la constitució d'imatges, exposar els vincles amb el treball cinematogràfic i desplegar lectures crítiques a partir d'aquestes relacions. El treball sobre aquestes obres de la modernitat literària analitza el trencament amb les unitats de temps i espai característiques de la narrativa decimonònica, estudia la poètica d'autors particulars fonamentals en la nova manera de treballar el temps, l'espai i l'acció.

Evolució dels Llenguatges Visuals

Codi 65531

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

 

L’objectiu del curs Evolució dels Llenguatges Visuals és explorar de quina manera les imatges contemporànies contenen les imatges del passat. Partint del treball iconològic d’Aby Warburg, especialment dels conceptes de ciència de la cultura i supervivència i del seu projecte d’Atles Mnemosyne, volem estudiar l’arqueologia de manifestacions visuals actuals per entendre la seva relació dialèctica amb el passat. Investigarem com icones o motius de la història de l’art es reactiven en la imatge audiovisual (cinema de ficció i documental, televisió, noticiari, videoclip, vídeos promocionals, videojoc), establint una relació dialèctica amb altres llenguatges (pintura, escultura, arquitectura, música, dansa, teatre) i ramificant-se fins a formats contemporanis com els gifs animats i els memes. També pensarem críticament com es construeix la memòria de les imatges en formats tan diversos com les exposicions internacionals i el documental musical, així com en plataformes de distribució i consum com YouTube.

A partir d’aquestes coordenades, es proposa un recorregut per set figures específiques que permeten abordar diferents maneres en què les imatges del passat poden sobreviure en les manifestacions visuals contemporànies.

Models de posada en escena

Codi : 65532

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

 

Aquesta assignatura, emmarcada en l’itinerari de Recerca, Educació i Gestió Cultural, pretén: en primer lloc, reflexionar i analitzar sobre el concepte de "posada en escena" aplicat al cinema i, per extensió, en l’audiovisual; en segon lloc, definir i analitzar aquells aspectes formals (allunyats de l’àmbit del guió i el pensament narratiu) que poden servir per singularitzar un "model" de posada en escena aplicable en diferents àmbits de l’audiovisual; i per últim, realitzar un recorregut interdisciplinar per alguns dels sistemes de representació existents en la contemporaneïtat, prestant especial atenció a l’eclosió de la imatge digital en el segle XXI i a l’emergència d’un horitzó transmedia. Des d’una vessant teòrico-pràctica, es pretén dur a terme l’estudi, per una banda, dels passatges i mestissatges de la imatge i, de l’altra, de les maneres de construir relats audiovisuals a través de l’anàlisi de diferents estudis de cas, emmarcats en èpoques i tradicions culturals diferents, que busquen dotar a l’estudiant dels arguments i eines crítiques necessàries per a la creació audiovisual.

 

Història de la Televisió

Codi 65506

Crèdits 6

Grau en Comunicació Audiovisual

L’assignatura d’Història de la Televisió pretén fer un recorregut condensat sobre la història del mitjà des dels seus orígens, a la dècada dels cinquanta, fins a l’actualitat. Enfrontant el model públic i el privat, i a partir de cinc grans eixos vertebradors (la televisió britànica, la televisió d’autor, la televisió nordamericana, la televisió espanyola i la televisió catalana), s’explicarà l’evolució estètica i narrativa del mitjà, sempre tenint en compte el context històric i sociocultural de cadascun dels casos.

Tendències del cinema contemporani 

Codi: 65247

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

El cinema no només és un reflex dels canvis socials i culturals, sinó que també és un dels motors d'aquestes transformacions. Partint sempre de la idea de "símptoma cultural", es tracta de proporcionar les eines necessàries a l'estudiant per tal d'analitzar i entendre el cinema com a reflex i motor dels canvis culturals i socials actuals. Les formes, imatges i procediments que caracteritzen el cinema contemporani es presenten, a més, en un diàleg obert amb altres territoris expressius com la ficció televisiva, el còmic, la literatura i la producció cognitiva per a les xarxes socials. 

 

Tendències de la televisió contemporània 

Codi: 65248

Crèdits : 4

Grau en Comunicació Audiovisual

L’assignatura Tendències de la Televisió Contemporània pretén fer un recorregut pel panorama de les graelles televisives en els darrers anys. Amb uns patrons de consum canviants, i una producció creixent dels continguts audiovisuals en diferents formats i plataformes, entendre què és la televisió avui va molt més enllà de consultar la programació convencional. Els conceptes de qualitat, gènere o canal televisiu ja no estan subjectes a definicions estanques, i requereixen una mirada crítica i analítica.

L’assignatura se centrarà en l’evolució dels gèneres i formats televisius en els darrers anys, i ens les tendències que marquen els canvis d’aquests gèneres en els mercats de l’audiovisual i en el nou paradigma.

Parant especial atenció al concepte d’entreteniment televisiu, l’estudi repassarà els gèneres factuals i documentals i les temàtiques sobre les quals naveguen, l’infotainment, el reality i l’evolució del seu llenguatge, la construcció de valors del talent show, les claus del funcionament dels quiz i game shows, les mecàniques i la diferència dels date shows en els mercats nacionals i internacionals, o la transversalitat de l’humor als formats televisius.

A més a més, s’estudiarà la frontera indefinida dels gèneres com a principal tret dels formats a l’actualitat, i s’exploraran els recursos que fan servir els creatius televisius a la recerca de la innovació i la renovació del mercat. 

Psicosociologia del consum 

Codi : 65286

Crèdits : 6

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

La publicidad no sólo sirve para vender sino que también comunica prácticas sociales y modelos de pensamiento. Como nos dice Featherstone (1991: 59): "En la cultura de consumo se tiende a presentar estilos de vida que ya no requieren coherencia interna. Por tanto, los nuevos intermediarios culturales, (...) no se proponen promover uno solo de ellos, sino más bien abastecer y ampliar la gama de estilos y de estilos de vida de que disponen las audiencias y los consumidores". Desde esta premisa, la asignatura tiene un doble objetivo: el análisis de los discursos dominantes y minoritarios en la publicidad comercial, y el análisis de los procesos psicológicos y sociológicos del consumo. La asignatura permite profundizar en el conocimiento de los procesos de decisión del consumidor y en la incidencia de las estrategias de comunicación en su comportamiento de consumo.

Sociologia de la Comunicació i Mètodes d'Investigació Social en Comunicació 

Codi : 65287 (en anglès)

Crèdits : 6

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

This course sets the academic and scientific foundations in Communication studies. It is a subject with a long standing tradition in the study of Communication both at national and international levels. It is a course that provides students with a road map. It presents research and the advances in the field of Communication, with regard to the basic starting propositions, theories in progress, and the methods used to reach these results. The main goal of this course is to offer students the basic knowledge about the concepts and research methods in Communication in their historical context.

Comunicació i Política

Codi 65505

Crèdits 4

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

No es pot no comunicar. Ho va deixar dit un dels grans referents en l'estudi de la comunicació humana, Paul Watzlawick. I aquesta constatació que ens descriu als humans com a éssers que comuniquem (sempre) influeix, per descomptat, en l'exercici de la política, però, més i tot, en la seva concepció estratègica, en l'arrel de les decisions dels seus protagonistes i en la seva interacció amb la resta de la ciutadania. Comunicació i política. Política i comunicació. Un tàndem que en temps de "campanya permanent" (concepte encunyat per Sidney Blumenthal ja l'any 1980) sovint es fusiona i impregna pertot l'exercici de la política amb les tècniques del màrqueting. Com configura això la política? I com configura tot plegat la relació del conjunt dels ciutadans amb la cosa pública? Aquest curs en fa anàlisi, amb un ancoratge en contextos polítics de rellevància (de passat i de present), així com amb marcs teòrics i plantejaments metodològics per ajudar a entendre i analitzar el factor comunicatiu en política i els seus efectes.