Primer trimestre

Literatura Europea Medieval

Codi 65383

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23440)

Literatura Anglesa

Codi 65139 ANGLÈS

Crèdits 6

Grau en Humanitats (20016)

In this course students will acquire, in the first place, basic knowledge on major periods and authors of the English literary tradition. Secondly, they will develop the ability to recognize the literariness of a text, i.e., the ability to appreciate the formal resources that produce certain communicative and aesthetic effects. Given the current covid-19 situation, most of the teaching activities of this course will be carried out online, but there will be at least three face-to-face meetings during the term.

Studies in English Literature ( en anglès)

Codi 65395

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23421)

This course will explore the literary representation of the American frontier from the colonial period to the present. Bearing in mind that the frontier remains one of the most powerful myths in the collective consciousness of many Americans, this course will examine how literature has contributed, on the one hand, to the emergence and prevalence of this myth, and, on the other hand, to its critique. The texts discussed will encompass some of the recurrent topics in frontier literature: The East-West dichotomy, the representation of Native Americans and women on the frontier, the myth of the cowboy, frontier violence and individualism, the ideological uses of the American landscape, and the challenges to the frontier myth in the literature by women, Native Americans, Hispanics, Latinos and new masculinities. 

Estètica Moderna i Contemporània

Codi 65368

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23468)

La experiencia estética es un hecho fundamental de la condición humana. Siempre discutida por las diferentes corrientes de pensamiento, hizo su irrupción como disciplina filosófica en el siglo XVIII y desde entonces ha ganado un puesto relevante en los estudios humanísticos, ya sea como una reflexión sobre el arte o como una teoría de la percepción. En este curso se aborda la estética filosófica no como un campo exclusivo de la filosofía, sino como un discurso general en el que las artes y las facultades humanas de conocimiento configuran una entera concepción antropológica. A lo largo del curso se presentarán las ideas más relevantes acerca de la experiencia estética, al tiempo que se invita a los estudiantes a leer y discutir algunos de los textos de los más relevantes filósofos, artistas y poetas entre el XVIII y el presente.

Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art

Codi: 65129

Crèdits : 4

Grau en Humanitats (20004)

L’assignatura es presenta com una primera introducció a les principals categories i problemàtiques relacionades amb el fet artístic, així com a la seva evolució històrica i a la seva historiografia. 

es proposa girar al voltant de tres grans eixos: l’art en el seu horitzó històric, la tasca creadora dels artistes i l’experiència dels destinataris i consumidors de l’art. Un quart eix és el de les categories o conceptes que han orientat la pràctica dels artistes i el judici del públic consumidor en les diferents èpoques històriques.

Historiografia de l'Art

Codi 65407

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23326)

Pintura i Escultura Moderna

Codi 65510

Credits 4

Grau en Humanitats (23332)

El objetivo de este curso es ampliar y complementar el conocimiento sobre el arte del siglo XIX, concretamente del realizado durante el gobierno de la reina Victoria (1837-1901), especialmente el que tiene que ver con los prerrafaelitas y sus derivas. A pesar de tratarse de uno de los períodos más importantes y fecundos del arte realizado desde las islas británicas, con aportaciones como las de Turner, Whistler o los propios prerrafaelitas, en general se trata de una realidad que raramente suele ser abordada en los programas docentes ligados con la Historia del Arte en el estado español.

Así pues, a lo largo de esta asignatura se tratará de los principales movimientos, géneros y artistas, sobre todo en pintura y escultura, aunque con algunas menciones a las artes decorativas y a la fotografía de este período. Como el alumnado verá, el desarrollo artístico en el Reino Unido no siguió el correlato clásico con el que se suele abordar el estudio de la historia del arte en el XIX -fijado desde Francia-, propio de su especificidad. Será cuestión, pues, de establecer las oportunas convergencias y divergencias respecto a este modelo.

Les Arts del Gòtic

Codi 65434

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23328)

L’assignatura farà un recorregut per la pintura del 1400 a Europa rellegant el focus artístic italià per incidir en les manifestacions pictòriques produïdes en territoris europeus més perifèrics. Es dedicarà especial atenció a la pintura catalana del segle XV. Es preveu explicar una part dels continguts de l’assignatura (dues o tres sessions) al Museu Nacional d’Art de Catalunya i a la capella de Santa Àgata. La possibilitat que això pugui dur-se a terme estarà condicionat tant per les condicions imposades per les institucions davant la situació pandèmica (permetre o no visita de grups) com pel nombre d'estudiants matriculats.

Art del S. XVIII

Codi 65593

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23296)

Arqueologia

Codi 65476

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23346)

Digital Humanities (en anglès)

Codi 65594

Crèdits 4

 

Grau en Humanitats (25887)

Segon Trimestre

Literatura Catalana Contemporània

Codi 65491

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23428)

Literatura Grega

Codi 65384

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23442)

Literatura Hispanoamericana

Codi : 65435

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23444)

Retòrica i Poètica

Codi 65393

Crèdits 4

Grau en Humanitats ( 23452)

Art del Segle XIX

Codi 65364

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Art del Renaixement

Codi 65360

Crèdits 4

Grau en Humanitats

L’assignatura oferirà una lectura crítica dels principis i episodis històrics més rellevants del fenomen del Renaixement, amb una aproximació temàtica que, passant a través dels diversos gèneres en escultura, pintura i arquitectura, analitzarà la renovació del llenguatge artístic a Itàlia durant els segles XV i XVI i els seus principals representants.  

Art and Society

Codi 65561  En anglès

Crèdits 4

Art del Renaixement i del Barroc

Codi: 65192

Crèdits : 6

Grau en Humanitats

Art del Renaixement i del Barroc és una assignatura de caràcter bàsic en els Estudis d’Humanitats que pretén fer una aproximació a un període concret de la Història de l’Art: el Renaixement i el Barroc. Aquesta aproximació no pressuposa, no obstant, abastar totes les manifestacions artístiques que es van produir en els anys compresos entre els segles XV a XVII però si assolir un nivell de coneixement que permeti, a partir d’una selecció d’obres –sovint les més paradigmàtiques però no sempre-, entendre els trets fonamentals i definidors dels moviments artístics esmentats per tal de poder establir la seva determinant contribució a la Història de l’Art.

Cultura Clássica i Tradició Occidental

Codi 65195

Crèdits 6

Grau en Humanitats

El concepte d’Humanitats deriva en gran mesura de la llarga tradició de la cultura clàssica a Europa. Aquesta tradició té les seves arrels a l’experiència del món greco-romà dels primers segles de la nostra era. És per aquest motiu que l’assignatura Cultura Clàssica i Tradició Occidental constitueix un dels pilars bàsics dels estudis d’Humanitats. En efecte, els grecs i els romans van establir les bases en què es fonamenta encara la cultura occidental; les obres dels autors clàssics i els principis que les regeixen han servit de model o, si més no, de punt de partença per a realitzacions posteriors, i encara avui mantenen la seva vigència.

Història de la Lectura

Codi 65539

Crèdits 4

Grau en Humanitats

En un grau d’Humanitats paraules com lectura, llibreo literatura sovintegen, però de vegades es confonen o se’n dona per suposat el sentit. L’assignatura “Història de la lectura” vol estudiar la lectura i l’escriptura com a mitjans bàsics de transmissió del coneixement de l’Antiguitat als nostres dies. Partint de la reflexió sobre què es vol representar quan s’escriu i com es reprodueix allò que està escrit, ens proposem d’examinar com s’ha arribat a la pràctica de la lectura que coneixem avui a Occident.  Donat l’abast extraordinari de la matèria, ho farem combinant una mirada històrica i una de temàtica, i acostant-nos a diferents “casos” que serveixin per plantejar la importància, l’essencialitat, de la idea de lectura (i de la figura dels lectors).

La docència combinada per part de dos professors amb diferents bagatges i especialitats subratlla també l’enfocament volgudament transversal, o interdisciplinar, de la proposta d’assignatura.

Estudis de Literatura Alemanya

Codi 65396

Crèdits 4

Grau en Humanitats

Estudi d'algunes obres canòniques de la literatura en llengua alemanya dels segles XIX i XX. El curs vol oferir exemples de com ha evolucionat en la literatura d'expressió alemanya la representació d’algun tema d’importància central en la modernitat, com ara la vida urbana, quina importància s’ha atorgat a les diferents capacitats sensorials i a les emocions a l’hora de tractar-lo i de quina manera s’han intentat traslladar diverses percepcions i emocions al pla del llenguatge. L’anàlisi de textos s'acompanyarà també amb la reflexió sobre la incidència de biaixos com ara la classe social, el gènere, la ideologia, etc. tant en les percepcions, les emocions i la representació que se’n fa com en la recepció d’aquesta representació.

Les classes d'aquesta assignatura s'impartiran en català.

 

Literatura Comparada

Codi 65492

Crèdits 4

Grau en Humanitats

La experiencia estética es un hecho fundamental de la condición humana. Siempre discutida por las diferentes corrientes de pensamiento, hizo su irrupción como disciplina filosófica en el siglo XVIII y desde entonces ha ganado un puesto relevante en los estudios humanísticos, ya sea como una reflexión sobre el arte o como una teoría de la percepción. En este curso se aborda la estética filosófica no como un campo exclusivo de la filosofía, sino como un discurso general en el que las artes y las facultades humanas de conocimiento configuran una entera concepción antropológica. A lo largo del curso se presentarán las ideas más relevantes acerca de la experiencia estética, al tiempo que se invita a los estudiantes a leer y discutir algunos de los textos de los más relevantes filósofos, artistas y poetas entre el XVIII y el presente.

Llengua i Literatura Llatina 1

Codi 65306

Crèdits 6

Grau en Humanitats

Llengua i literatura llatina I forma part d’un grup d’assignatures (amb Llengua i literatura Llatina II) que ofereix els coneixements fonamentals de llengua i literatura llatines per als estudiants d’Humanitats. La llengua llatina ha estat, fins a l’Edat Moderna, el vehicle d’expressió principal de la cultura europea, tant en la literatura com en els altres camps del coneixement (filosofia, història, dret, ciències etc.). El llatí ha donat origen a gairebé tot el lèxic romànic i, amb el grec, constitueix la base de la terminologia científica. Les obres literàries llatines, com les gregues, mantenen la seva vigència i el seu interès permanent. Els clàssics han servit de model o d’inspiració a moltes produccions literàries fins als nostres dies.

Introducció als Estudis Literaris

Codi : 65206

Crèdits : 6

Grau en Humanitats

Introducció a les diverses metodologies d’anàlisi del text literari, a través d’una aproximació crítica als temes i les obres essencials de la història de la literatura en funció dels grans gèneres a què pertanyen. Inclou l’estudi dels textos fundacionals de la retòrica i la poètica.

Tercer Trimestre

Discursos i Tradicions Artístiques en la Modernitat

Crèdits 5

Codi 65571

Grau en Humanitats (20169)

Coneixement de les principals nocions i categories manejades pels autors que apareixen en el Programa quant a la seva anàlisi de la Modernitat estètica.

Art Antic i Medieval

Codi 65264

Crèdits 4

Grau en Humanitats (20012)

Aquesta assignatura consisteix en presentar les principals manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Es pretén assolir una visió panoràmica dels grans períodes artístics sense deixar de banda el context històric i cultural en que esdevingueren i les influències que tingueren en èpoques posteriors.

La preparació que es pressuposa és la que correspon al final del Batxillerat: saber relacionar a grans trets les característiques formals dels diferents estils artístics antics i medievals amb el moment històric i el context cultural que els va originar.

Art dels segles XVIII i XIX

Codi: 65265

Crèdits : 6

Grau en Humanitats (20022)

L’assignatura pertany als estudis d’humanitats. Parteix dels continguts i els mètodes propis de la història de l’art per fer una reflexió d’ordre històric i cultural.

Aborda el procés de maduració de la modernitat en l’art des de mitjans dels segle XVIII fins a 1900. Presenta i analitza els aspectes claus dels moviments artístics i els principals artistes d’aquest període. Proposa un exercici de reflexió sobre els valors estètics, ideològics i socials de l’art.

Es lligarà l’estudi de les obres de la producció artística amb les pertanyents a altres camps culturals.

Art del Renaixement

Codi 65360

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23292)

Art Antic

Codi 65475

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23286)

Avantguardes i Neoavantguardes

Codi 65597

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23344)

Literatura Catalana

Codi : 65274

Crèdits : 6

Grau en Humanitats  (20023)

L’assignatura té per objectiu familiaritzar els estudiants amb la literatura catalana dels segles XIX i XX mitjançant la lectura d’algunes obres especialment representatives.

El domini de la normativa i la capacitat de redacció en català són requisits previs per cursar l’assignatura.

Literatura Espanyola

Codi : 65276

Crèdits :6

Grau en Humanitats (20010)

Esta asignatura pretende servir como introducción a la literatura española de los siglos XVI y XVII. A través de textos canónicos de los tres grandes ámbitos genéricos (la poesía lírica, la ficción narrativa y el teatro) se estudian las transformaciones formales y temáticas a lo largo del tiempo que van constituyendo la tradición literaria en el marco de las letras europeas. La perspectiva metodológica que se adopta es doble: diacrónica en cuanto al desarrollo dinámico de los motivos, temas y modelos, y de análisis sincrónico del texto (mecanismos retóricos y semánticos) y del contexto social y cultural. El objetivo es a la vez conocer algunas de las grandes obras fundamentales de la tradición literaria española y adquirir un buen nivel de competencia interpretativa útil para cualquier obra de los Siglos de Oro.

Literatura i Psicoanàlisi

Codi 65493

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23550)

Llengua i Literatura Llatina II

Codi : 65385

Crèdits : 4

Grau en Humanitats (23282)

L'assignatura "Llengua i literatura llatina II" es concep com a continuació i aprofundiment dels continguts i competències assolits a les assignatures "Cultura Clàssica i Tradició Occidental" i "Llengua i literatura llatina I". L'assignatura es basa en l'estudi aprofundit d'una obra / gènere literari / època de la literatura llatina, tant a través de traduccions com mitjançant la lectura i comentari de textos en llatí. Es seleccionaran preferentment temes relacionats amb la literatura llatina d'època imperial (període no vist a l'assignatura Cultura Clàssica i Tradició Occidental).

Estudis de Literatura Francesa

Codi 65369

Crèdits 4

Grau en Humanitats (23418)