Proposta de definició d'indicadors de la qualitat televisiva

Proposta de definició d'indicadors de la qualitat televisiva

El context de l'estudi de la qualitat i la diversitat televisiva

L'anàlisi del discurs sobre la qualitat a la TV ha portat a identificar-ne quatre grans àmbits de referència: la qualitat del sistema televisiu, la qualitat de la programació, la qualitat de les cadenes i la qualitat dels programes. Cadascun d'aquests àmbits sistematitza una sèrie d'indicadors i barems d'avaluació.

En el marc de l'acord signat amb el CAC la recerca que es desenvolupa en l'actualitat esta centrada en l'anàlisi de la qualitat de la programació. Entre els diversos elements que intervenen en la definició de la qualitat de la programació televisiva que es sistematitzen en aquest treball, un dels principals i més recurrents és la diversitat de la programació.

Qualitat i diversitat de la programació han estat dos conceptes històricament vinculats a l'avaluació de la TV. Tot sovint se'ls ha identificat com conceptes sinònims i/o en una relació de causalitat; així apareixen de vegades en una relació de derivació causal natural i s'afirma que com més cadenes de TV operin en un determinat territori, més s'incrementa la diversitat oferta als telespectadors i com a resultat de tot plegat, més s'incrementa la qualitat de la programació emesa. Aquests dos conceptes s'han convertit en un binomi recurrent i simplificador del funcionament del mercat dels media. L'enunciació de la qualitat televisiva, entesa com una derivació espontània de l'increment de la diversitat de la oferta no ha estat cap novetat en el funcionament dels mercats sinó que, de fet, ressegueix els principis clàssics de la teoria econòmica clàssica.

Malgrat fonamentar-se en els principis d'aquesta teoria, el binomi diversitat-qualitat s'ha demostrat no només clarament insuficient per explicar el funcionament del mercat dels media, com es veurà en aquesta recerca, sinó que ha estat un argument sovint contradit pel propi funcionament dels mercats televisius (en determinades condicions de competència i nombre d'operadors, a mesura que s'incrementa el nombre de canals disminueix la diversitat de la programació televisiva).

Cal afegir que l'argument de la diversitat, incontestable des del punt de vista de la salut democràtica de les societats i clarament vinculat al pluralisme polític i a la llibertat d'expressió, ha estat present i protagonista en l'ampliació dels mercats televisius però no només quan aquesta ampliació del mercat s'ha fet seguint polítiques liberals i neoliberals dels media (privatització del sector). La Diversitat s'ha esmentat com a valor també en aquells casos -com l'espanyol- en els que s'ha volgut donar atenció a la cobertura de la diversitat territorial, lingüística, nacional, ètnica, grupal, etc. de les societats modernes i que ha donat lloc al reconeixement generalitzat i a l'existència, arreu d'Europa i del món, de les televisions d'àmbit diferencial de l'estatal (televisions supraestatals, siguin locals, regionals o autonòmiques).

 

El context immediat: la diversitat de la programació a l'Estat espanyol. 

En el cas de l'Estat espanyol, no cal dir que després de cinquanta anys de l'arribada i implantació de la TV, l'estructura i el mercat televisiu han canviat de manera extraordinària; també esta clar que des de l'oferta d'una sola cadena de TV en els temps de la dictadura franquista a l'actualitat s'ha produït un increment notable de la diversitat en la programació, en qualsevol de les dimensions del concepte. En canvi, una de les qüestions per aclarir és l'impacte que cadascuna de les cadenes de televisió, que paulatinament s'han anat introduint, ha tingut en l'oferta de la diversitat total del sistema.

La realització d'aquest treball de recerca coincideix en el temps amb la introducció de dues noves cadenes de televisió d'àmbit estatal, Cuatro i LaSexta. És per aquesta raó que s'ha aprofitat l'objectiu inicial d'avaluar la diversitat existent en la programació televisiva de l'Estat espanyol i la contribució de cadascuna de les cadenes que hi operen, per testar l'impacte específic que han tingut aquestes dues cadenes en l'oferta de diversitat global de la programació; és a dir, si arrel de l'entrada de les noves cadenes de televisió s'ha incrementat o reduït la diversitat real oferta als espectadors.

Aquest informe te, al nostre parer una gran rellevància per les raons següents:

- Avalua la diversitat global de la programació televisiva a l'estat espanyol i de cadascuna de les cadenes que hi operen,

- Compara l'aportació de cadascuna de les cadenes al conjunt de la diversitat,

- Avalua l'impacte de l'entrada de noves cadenes, Cuatro i LaSexta en el conjunt de la programació,

- Compara la contribució de la TV pública i la TV privada en l'oferta de la diversitat,

- Distingeix i analitza les diferències existents en la diversitat en horaris de prime-time i durant la resta de la programació.

A més a més i, donat que es tracta d'un treball pioner a l'Estat espanyol i que el nostre país ha de veure encara un increment significatiu de cadenes i operadors de televisió en múltiples formats, aquest treball te un gran valor de diagnòstic i de prospectiva per les següents raons:

- Sintetitza i clarifica la recerca duta a terme arreu del món sobre la diversitat a la televisió,

- Descriu les principals dimensions i indicadors de la diversitat televisiva,

- Estableix les variables que intervenen en l'oferta de la diversitat,

- Descriu les dinàmiques del mercat televisiu i les interrelacions entre les variables de la diversitat,

- Estableix unes hipòtesis de treball específiques per a l'anàlisi de la diversitat en el context de l'estat espanyol,

- Aclareix i proposa una classificació dels gèneres televisius, base fonamental de l'avaluació de la diversitat en funció de les classificacions operatives en el conjunt del territori,

- Aclareix i proposa uns determinats índexs de mesura de la diversitat, en funció de les recerques realitzades arreu, els resultats obtinguts i l'especificitat de l'estat espanyol.

Proposa en definitiva, un protocol d'anàlisi de la diversitat per a ser aplicat en els propers anys quan de manera generalitzada, el nostre entorn ha de passar per un increment significatiu del nombre de cadenes de TV - per cable i per satèl·lit).

Investigadors principals

Eva Pujadas
Consell Audiovisual de Catalunya