Anàlisi dels relats audiovisuals sobre civilitzacions i cultures. Representacions i interpretacions dels relats informatius de la televisió.Anàlisi dels relats audiovisuals sobre civilitzacions i cultures. Representacions i interpretacions dels relats informatius de la televisió

Anàlisi dels relats audiovisuals sobre civilitzacions i cultures. Representacions i interpretacions dels relats informatius de la televisió.Anàlisi dels relats audiovisuals sobre civilitzacions i cultures. Representacions i interpretacions dels relats informatius de la televisió

Els mitjans de comunicació són instruments de construcció d'identitats, cultures, civilitzacions i l'escenari en el qual aquestes es representen. La construcció d'una cultura en particular té incidència en com la població interpreta aquesta cultura, ja es tracti de la pròpia o de l'aliena. En el context multicultural i globalitzat actual, la representació de les cultures és un element essencial en aquesta interpretació i té un impacte en com els individus de diferents cultures es relacionen. La construcció d'una Aliança de Civilitzacions (o, en defecte d'això, el xoc entre aquestes) està fortament influït pels mitjans de comunicació com assenyala el Research Base for the High-level Group Report. Analysis on Media (Alliance of Civilizations Secretariat, United Nations).

La major part de recerques espanyoles dels últims 10 anys han tingut un tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació gairebé exclusivament enfocat en la immigració. Les limitacions d'aquest enfocament són i) es refereixen a un aspecte molt concret, parcial i singular i ii) la construcció de les imatges de les civilitzacions i cultures va molt més allà de fenomen de la immigració.

El projecte proposa un enfocament més ampli, centrat en la civilització i la cultura, partint del mitjà com a constructor de relats sobre les civilitzacions i les cultures. Específicament, l'objectiu al final del projecte serà disposar de millors estratègies de comunicació per a la comunicació intercultural. Per a això és necessari disposar del coneixement de com es representen les cultures i les civilitzacions en les televisions, pels ciutadans i els experts. Com pot plantejar-se un diàleg de civilitzacions sense aprofundir en les representacions d'aquests tres actors?

Aquest canvi d'enfocament allunya el projecte de la majoria de recerques desenvolupades en els últims deu anys. Però preserva, no obstant això, aquest conjunt de coneixements i estenent el seu abast, utilitzant categories més àmplies, actuals i genèriques, tant en la metodologia com en l'objecte d'estudi. Aquesta recerca és innovadora, interdisciplinària i transversal. L'impacte previst del projecte és i) permetre posar en relació l'anàlisi dels discursos informatius televisius, les interpretacions dels ciutadans i l'opinió dels experts sobre el tema ii) identificar si existeixen dissociacions entre els discursos dels mitjans, la interpretació dels ciutadans i l'opinió dels experts iii) definir les estratègies de comunicació més favorables a la construcció de realitats homogènies que afavoreixin els objectius socials i polítics respecte a les relacions interculturals.

Nº de referència: CSO2011-23786

Investigadors principals

Miguel Rodrigo
Universidad de Sevilla
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Murcia
Ministeri de Ciència i Innovació