El projecte NADIC té com a finalitat la selecció i el tractament dels neologismes en llengua catalana de l’Observatori de Neologia (Universitat Pompeu Fabra) per oferir a la Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans un corpus constituït per un miler de neologismes candidats a actualitzar el diccionari normatiu acompanyats d’informacions lingüístiques i pragmàtiques (categoria gramatical, contextos d’ús amb indicació de la font de procedència, tipus de formació, freqüència d’aparició i tipus de textos en què apareix), i dels resultats obtinguts en cada criteri d’inclusió, ja siguin documentals, lexicogenètics o sociolingüístics. A fi de contribuir al model composicional de l’IEC, la freqüència en les diferents variants geolectals del català és un dels criteris prioritaris, la qual cosa també és una informació que enriqueix totes les entrades de la base de dades.

 

Objectius

a) Continuar l’alimentació del banc de dades neològiques amb dades procedents dels diferents territoris de parla catalana.

b) Seleccionar els neologismes més freqüents apareguts des de la segona edició del DIEC fins a l’actualitat (2007-2014).

c) Aplicar uns criteris que excloguin tots aquells neologismes que no han de tenir presència en el diccionari normatiu.

d) Aplicar criteris documentals (presència en les variants geolectals, en altres diccionaris i en corpus textuals) com un primer criteri d’inclusió en el diccionari. 

e) Aplicar criteris lexicogenètics (sobre el mecanisme de formació) com un segon criteri d’inclusió en el diccionari.

f) Aplicar criteris sociolingüístics (aspectes associats a l’estabilització en l’ús com la freqüència, l’antiguitat, la distribució en els anys, etc.) com un tercer criteri d’inclusió en el diccionari.

g) Establir mecanismes d’ordenació i de ponderació dels criteris per poder valorar els resultats obtinguts i elaborar la llista final de mil neologismes per a l’actualització del diccionari.

h) Analitzar aquest miler de neologismes i categoritzar-los segons el grau de prioritat en la incorporació al diccionari i també segons el tipus d’innovació que representen respecte del diccionari (nous significats, nous usos didàctics i noves formes).

i) Lliurar els resultats en un format de base de dades amb totes les informacions associades, i consultable segons diversos criteris, de manera que permeti als serveis de l’Institut d’Estudis Catalans, abocar-la cap a d’altres recursos i recuperar la informació de manera flexible i variada. El lliurament es complementarà amb documentació impresa: llistats de paraules, informes, documents de criteris i metodologia, etc.

 

L'Observatori de Neologia i NEOXOC

L’Observatori de Neologia és un grup de recerca creat el 1988 a la Universitat de Barcelona i que el 1994 s'incorpora com a projecte a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. D’aleshores ençà ha recollit sistemàticament els neologismes que apareixen en l’ús (premsa, revistes i espais radiofònics) i que no recullen els diccionaris que s’usen com a referència en català:

  • Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [DIEC2]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, 2007.
  • Gran diccionari de la llengua catalana [GDLC]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

L’Observatori de Neologia i la Xarxa d’observatoris de neologia catalana (NEOXOC) col·laboren des de l’any 2008 per obtenir dades sobre la innovació lèxica del català en les diferents varietats geolectals.