El Seminari permanent i interuniversitari de recerca d'història del Dret Català «Josep Maria Font i Rius» (SFR) és una unitat de recerca interuniversitària amb una llarga trajectòria.

S’inicia el 1993 per honorar el mestratge del gran historiador del dret català Josep Maria Font i Rius (vegeu una entrevista en aquest vídeo) i entorn del projecte de recerca finançat pel MEC (PB-93-0404) «Història d’una Institució Jurídica: la Generalitat de Catalunya a les èpoques medieval i moderna». El projecte ha donat com a resultat nombrosos treballs, articles i llibres, entre els quals destaquen dues tesis doctorals sobre la Història de la Generalitat de Catalunya —una amb premi extraordinari de doctorat— i altres dues sobre el Mostassaf de Barcelona i les seves Ordinacions i sobre el Senyoriu i el Municipi a la Catalunya Nova, totes elles amb resultats publicats.

Aquesta unitat interuniversitària de recerca va continuar cohesionada entorn d’un nou projecte de recerca finançat pel MEC (PB-96-0284) sobre la «Història d’una institució Jurídica: la Monarquia a la Corona d’Aragó» (1996), que es va plasmar en la celebració del Congrés Internacional sobre les Corts Generals de la Corona d’Aragó del 1585 a Montsó amb resultats publicats (Ius Fugit, n.10-11).

A continuació, s’ha treballat en el projecte de recerca finançat pel MEC (BJU 2000-0971) (2000) sobre «Els Juristes i el Dret a la Corona d’Aragó» i —arran d’un Conveni amb la Fundació Noguera— s’ha defensat una tesi doctoral sobre el jurista català Joan Pere Fontanella (1576-1649) que ha obtingut el premi extraordinari de doctorat i ha donat a la llum un primer llibre publicat per la Fundació Noguera (2012). Dins del projecte s’han celebrat les I i II Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera amb la col·laboració de la Fundació Roca Sastre i de la UNED. Les actes d’aquestes Jornades s’han publicat, respectivament, en els n. 12 i 13-14, de Ius Fugit. També sobre aquest àmbit s’han defensat cinc tesis doctorals: sobre el jurista Pere Albert i les seves Commemoracions; sobre les Ordinacions de Sanctacilia i la seva problemàtica (amb premi extraordinari de doctorat), sobre Raymond Saleilles i la lluita per al dret comparat, sobre Ramon Martí d’Eixalà i l’Escola jurídica catalana i sobre els primers anys de la Diputació Provincial de Tarragona, que va obtenir el premi extraordinari de doctorat.

Sense solució de continuïtat, el SFR va obtenir finançament del MCT (BJU2003-09552- CO3-01) per a un projecte coordinat de recerca, en certa manera continuació dels anteriors, sobre el tema: «El juristes i la construcció d’un sistema de Dret Civil: el cas de Catalunya (s. XIII-XX)» (2003). Dins d’aquest període, es van llegir una tesi doctoral i diverses memòries de DEA, i es van publicar llibres i articles.

A continuació, el grup de recerca SFR va participar en el projecte coordinat de recerca: «El dret històric en els pobles d’Espanya: àmbits públic i privat (s. XI-XXI)» que comptà amb un ajut del MEC de referència SEJ 2006-1501-CO-01 (2006).

A més a més, el SFR ha obtingut el reconeixement com a Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya en tres ocasions (2005SGR117, 2009SGR766 i 2014SGR295) amb els ajuts que han permès la celebració de les «III Jornades d’Estudi sobre Juristes i Notaris a Cervera (2006) sobre Decrets de Nova Planta, imposicions borbòniques i Universitat de Cervera», les «IV Jornades sobre els drets històrics i l’Autonomia» a Barcelona (UPF 2010), les «V Jornades sobre Praxis històrica del dret i al·legacions jurídiques» a Tarragona (URV 2011) i les «VI Jornades sobre Els juristes catalans i l'Estat» a Barcelona (IEC-Registradors de Catalunya 2013). La Revista d’Història del Dret de la Corona d’Aragó Ius Fugit ha publicat actes d’aquelles Jornades en els n. 15, 16 i 17. Des del 2010, els membres del SFR de la UdG han impulsat el portal íberoamericano de historia del derecho.

El SFR ha fruït d’un ajut del MEC per al seu projecte sobre: «Els juristes catalans i les formes del poder públic a Catalunya: monarquies i repúbliques (s. XIII-XX)» (DER2010-21986-C02-01); també ha obtingut un altre ajut del MICINN per al projecte sobre «Juristes Hispànics: entre l’imperi del dret i la gestió del poder» (DER2013-43431-P) i per al projecte «De la Iurisdictio a la Soberanía; formas de organización política y jurídica de las monarquías hispánicas (siglos XIII-XX)» (DER2016-75830-P).

En els darrers anys s’han defensat tesis doctorals per membres del SFR sobre: «La justicia a fines del siglo XIX, un caso concreto: la audiencia de lo criminal de Manresa (1882-1892)»; «El Municipi Constitucional de Vic (1820-1823)»; «Derecho, muerte y matrimonio: la familia matrimonial en el Mediterráneo cristiano, desde la Antigüedad al final de la Eda Media»; «La casa de la moneda de Barcelona: els col·legis d’obrers i de moneders de la Corona d’Aragó»«El régimen jurídico de la desamortización y su práctica en Barcelona: el caso del convento de Sant Josep/mercat de la Boquería (1586-1853)». 

La col·lecció «Estudis d’Història del Dret» està oberta a la publicació de treballs de recerca en aquest àmbit de coneixement, tot adoptant els criteris usuals que regeixen la difusió i qualitat editorial de les col·leccions d’estudis. 

Arran del traspàs del Dr. Font, vam recollir testimonis del nostre respecte cap al mestre:

Bibliografia del Dr. Font i Rius (ed. RABLB, 2005)

Obituari pel Dr. Tomàs de Montagut (LV, 14.IV.2018)

Homenatge al Dr. Font i Rius del món acadèmic i institucional de Catalunya (IEC, 14.IV.2015)