Integritat - Línia Ètica

Espai dedicat al Codi Ètic de la UPF, com a instrument per garantir, desenvolupar i avaluar els principis ètics, a la Comissió d’Integritat, creada per supervisar, revisar i implementar el Codi, a la Línia Ètica com a canal bidireccional per comunicar conductes que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració dutes a terme per la UPF, i al Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per prevenir i combatre el frau i la corrupció a la Universitat.