L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura. Aquesta revisió es farà el dia i l'hora indicats pel professor o professora responsable de l'assignatura en lliurar les qualificacions provisionals. El resultat es comunicarà als estudiants per mitjà de la incorporació al seu expedient un cop tancada l'acta.

Contra la qualificació definitiva, hagi exercit o no el dret expressat en els anteriors apartats, l'estudiant pot presentar una reclamació adreçada al director o directora del departament responsable del màster universitari, en el termini de cinc dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives. Dins el termini dels cinc dies naturals següents a la finalització del termini de presentació de la reclamació, una comissió, prèviament nomenada pel director o directora del departament del màster universitari, resoldrà la reclamació. Abans d'emetre aquesta resolució, la comissió ha d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura.

La resolució de la reclamació exhaureix la via administrativa.

 

La teva tasca consisteix a...

  • Facilitar als professors del màster el coneixement de la normativa en referència a la revisió de qualificacions.
  • Fer un seguiment dels casos que requereixin una atenció especial.
Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència