La teva tasca consisteix a...

Assegurar un bon seguiment acadèmic dels estudiants. Aquest seguiment és especialment important en dos moments:

1. Abans de la matrícula, quan cal fer una tutoria (presencial o virtual) amb el futur estudiant per tal d’assessorar-lo en la seva trajectòria acadèmica.

En aquesta reunió hauríeu d'acordar:

  • Les assignatures que haurà de cursar l'estudiant, en funció dels seus interessos acadèmics i dels coneixements requerits (ex.idiomes) a cada assignatura.
  • El seguiment dels estudis a temps complet o a temps parcial, en funció de la disponibilitat de l’estudiant.

Aquesta tutoria minimitza les modificacions de matrícula, l’abandonament dels estudis i evita reclamacions de caire econòmic .

El resultat de la reunió ha de ser un full de prematrícula signat per les dues parts, que s'ha de lliurar al suport administratiu de l'UGA.

2. Durant el curs és convenient que continuïs fent un seguiment de l’evolució dels estudiants per evitar incompliments del règim de permanència (alumnes que no superen la meitat dels crèdits de primer curs i que haurien d’abandonar el màster).

Responsable: Unitat de Gestió Administrativa del Màster
Si tens algun dubte o incidència