Garbell

Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes

Els antecedents del Garbell es troben en el projecte NADIC, Neologismes per a l’actualització del diccionari, projecte desenvolupat per investigadors de la xarxa d’observatoris de neologia catalans (NEOXOC) i finançat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) durant el període 2015-2017 (PR2015-S04-FREIXA).

El projecte NADIC va tenir com a finalitat la selecció i el tractament dels neologismes en llengua catalana de l'Observatori de Neologia (Universitat Pompeu Fabra) per oferir a la Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans un corpus constituït per un miler de neologismes candidats a actualitzar el diccionari normatiu acompanyats d’informacions lingüístiques i pragmàtiques (categoria gramatical, contextos d’ús amb indicació de la font de procedència, tipus de formació, freqüència d’aparició i tipus de textos en què apareix), i dels resultats obtinguts en els diferents criteris de diccionarització (documentals, lexicogenètics o sociolingüístics). A fi de contribuir al model composicional de l’IEC, la freqüència en les diferents variants geolectals del català és un dels criteris prioritaris, la qual cosa també és una informació que enriqueix totes les entrades de la base de dades.

Els resultats del NADIC, doncs, van ser principalment dos: la selecció del miler de neologismes més diccionaritzables i la identificació dels criteris objectius que permeten mesurar la diccionaritzabilitat dels neologismes.

En definitiva, el Garbell és també un recurs lingüístic que serveix com a diccionari complementari, descriptiu, progressiu i que orienta l’ús. És complementari, perquè recull precisament allò que no inclou el diccionari normatiu; progressiu, perquè situa els candidats a neologismes en diferents punts més o menys allunyats de la meta de poder ser incorporats al diccionari; i orienta l’ús, perquè informa també de les unitats excloses.

Observatori de Neologia
 

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 23 37

[email protected]