Back TFG: A Kinect extension for full 3D human body completion

TFG: A Kinect extension for full 3D human body completion

TFG: A Kinect extension for full 3D human body completion

L’aparició de Microsoft Kinect va suposar un avanç significatiu en l’adquisició de dades relatives al cos humà: la fusió de visió i imatge de rang aporta fiabilitat a la detecció de les parts del cos, l’anàlisi postural, la captura de moviment… No obstant això, encara existeixen algunes mancances, degudes sobretot al soroll i baixa resolució del sensor o a disposar d’una única vista frontal a menys que es desplaci el dispositiu.

L’objectiu d’aquest TFG és ajustar un model 3D paramètric a la persona que es troba davant la càmera, extenent la informació que proporciona el propi Kinect: en comptes de fer servir les dades de profunditat que proporciona directament, es farà servir aquesta informació com a pas intermig per ajustar un model realitzat amb coneixement a priori. La intenció és aconseguir un modelat realista del cos humà, permetent fins i tot estimar la biometria i volum muscular de l’individu davant la càmera.

 

Aquest TFG estarà guiat principalment per la comprensió i implementació de dos articles de recerca: [SCAPE] i [BLACK]. El primer article proposa un model teòric per ajustar un conjunt de malles en 3D (ja disponibles i apreses a priori) a diferents postures determinades per punts de control (imaginem que la persona duu alguns marcadors de control). El segon article proposa que aquests punts de control vinguin determinats per l’esquelet i profunditat que proporciona la SDK de Microsoft Kinect. Així doncs, els dos articles es complementen i la implementació del primer es podrà veure validat i testejat en un entorn real. Per dur a terme el projecte es recomana tenir una base sòlida en càlcul numèric, àlgebra i programació en Matlab.

Referències

  • [SCAPEScape: shape completion and animation of people   Anguelov, Dragomir, et al. In ACM Transactions on Graphics (TOG). Vol. 24. No. 3. ACM, 2005.
  • [BLACKHome 3D body scans from noisy image and range data   Weiss, A., Hirshberg, D. and Black, M. J.   In Int. Conf. on Computer Vision (ICCV), IEEE, pages 1951-1958, Barcelona. November 2011.