Vés enrere Futbol i Cultura Visual en el Franquisme

Futbol i Cultura Visual en el Franquisme: Discursos de Classe, Gènere i Construcció Nacional al Cinema, la Premsa i els Noticiaris 1939-1975

Futbol i Cultura Visual en el Franquisme: Discursos de Classe, Gènere i Construcció Nacional al Cinema, la Premsa i els Noticiaris 1939-1975
Estudi que procura identificar, analitzar i documentar les principals temàtiques i formes de representació visual del futbol a Espanya durant el franquisme, atenent discurs de classe, gènere i construcció nacional.

Projecte I+D financiat pel Ministeri de Ciència i Innovació

REF: PID2020-116277GA-I00

 

En els últims anys s'ha produït un gran creixement de l'interès acadèmic pel món de l'esport, així com una proliferació de productes audiovisuals centrats en els seus personatges, històries i llocs clau. El cas espanyol és particularment complex en aquest sentit, perquè al llarg del segle XX l'imaginari esportiu, i particularment el futbol, ha anat generant un ecosistema de processos comunicatius, figures i motius visuals amb ramificacions profundes en les estructures del poder polític, econòmic i civil del país. La consolidació d'aquest sistema es remunta als mitjans de comunicació del franquisme, és a dir, a l'imaginari que el crític Carlos Marañón va identificar com "nacionalfutbolismo". Un corpus de ficcions cinematogràfiques, noticiaris i premsa gràfica únic i de gran pregnancia, en el qual les grans estrelles exercien com a actors en pel·lícules al mateix temps que apareixien en el NO-DO i en les portades de periòdics i revistes, generant una sèrie de significants històrics, polítics, sociològics i culturals sense parangó en altres cinematografies nacionals del període.

En aquest context, l'objectiu d'aquest projecte és identificar, analitzar i documentar les principals temàtiques i formes de representació visual del futbol a Espanya durant el franquisme, atenent tres punts de vista crítics: discurs de classe (1), gènere (2) i construcció nacional (3). Per a això es partirà d'un procés de documentació historiogràfica comparada, focalitzat en l'acarament de les ficcions cinematogràfiques (a), els noticiaris documentals (b) i el fotoperiodisme (c) en el període 1939-1975.

Dialogant amb recerques capdavanteres en els camps de la sociologia esportiva, la iconologia, els star studies, els estudis de gènere i la critical theory, el projecte analitzarà els patrons de representació visual i performativa dels esportistes tant en la ficció com en la realitat, a fi de visibilitzar les relacions del futbol amb el poder i promoure el pensament crític sobre el tema en la nostra societat. A partir de l'estudi de les imatges i els documents històrics s'extraurà un llistat de temes, figures i motius clau del "nacionalfutbolismo" que constitueixi el node iconogràfic del projecte. L'anàlisi textual, que conjumina la triple perspectiva de classe, gènere i construcció nacional, es completarà metodològicament amb eines de quantificació paramètrica, mapatge i data visualization, al costat de procediments de remuntatge audiovisual i reapropiació.

El projecte contempla la hipòtesi que els motius visuals, temes i figures de l'etapa franquista poden tenir ressons iconogràfics rellevants en etapes històriques posteriors i, particularment, en el període contemporani, a causa de l'augment exponencial de la producció audiovisual vinculada al futbol. Per això, els resultats de la recerca es difondran en canals acadèmics d'impacte, però també a través de materials i activitats de divulgació pública, com a clips audiovisuals per a xarxes i una exposició amb tallers de muntatge, a fi d'incidir en la relació entre les imatges del passat i les del present. La decisió de centrar el focus en el franquisme respon a la gran riquesa documental del període, així com a la voluntat de crear bases teòric-metodològiques sòlides que permetin interpretar imatges, figures i problemàtiques actuals des d'una documentació històric-crítica de la memòria visual del segle XX.