Secció Sindical de CCOO a la UPF

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 93 542 25 50/679 906 281

[email protected]


Què és un sindicat?

El sindicat és l'organització estable, pròpia dels treballadors i treballadores, que, voluntàriament i solidàriament, s'uneixen per defensar els seus interessos des del punt de vista laboral i social.

El sindicalisme és el resultat d'un llarg procés de maduració, des del punt de vista laboral, econòmic i social, de la lluita del conjunt de treballadors i treballadores per defensar els seus interessos i per millorar les condicions de vida.

L'associacionisme en el món del treball sorgeix, per tant, com a expressió d'una necessitat: la solidaritat davant la falta de protecció, i també com a expressió de la confrontació d'interessos en el món del treball.

Treballadores i treballadors han expressat de diferents maneres la conveniència d'agrupar-se per defensar els seus interessos: des de les primeres societats de socors mutu i resistència (amb un tarannà eminentment assistencial davant de situacions de necessitat) fins a organitzacions capaces d'aglutinar tota la classe obrera amb reivindicacions comunes cada cop més concretes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions de vida en general, etc.

Les noves realitats fan que avui un sindicat que pretengui donar resposta als interessos de tots els treballadors i treballadores hagi de tenir en compte la diversitat del món laboral: des de la persona assalariada fixa, passant per les treballadores i treballadors tècnics o més qualificats, les persones en atur o amb feines precàries, fins als joves, les dones i els immigrants, que són col·lectius especialment afectats per la precarització.

Per què és necessari un sindicat general de classe?

Un sindicat general és el que agrupa els treballadors i treballadores independentment del ram de producció a què pertanyen i lluita per defensar els seus interessos des d'una perspectiva global, com a treballadors i treballadores i com a ciutadans i ciutadanes.

El sindicalisme general de classe és l'expressió de la unitat dels treballadors i les treballadores per defensar els nostres interessos davant l'empresariat i els governs. La nostra unió i la nostra implicació en el treball sindical ens donen la força per mantenir i ampliar els nostres drets.

El sindicalisme general, com a expressió de l'agrupament de treballadors i treballadores, és el millor instrument per intervenir en la negociació de les nostres condicions de treball. La individualització de la negociació de les condicions de treball provocaria indefensió i, per tant, cal negociar de manera col·lectiva els nostres drets laborals, atenent les necessitats generals i específiques dels diferents grups de treballadors i treballadores.

Per fer que es compleixin les garanties legals que tenim com a treballadors i treballadores i per millorar-les i ampliar-les.

Per defensar els sistemes públics d'educació, sanitat, pensions i, en general, els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa. El conjunt de treballadors i treballadores afiliats a CCOO ens impliquem a aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l'ensenyament, els transports públics... i també en altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat.

Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària.

Només una organització arrelada en el conjunt de la diversitat de la classe treballadora garanteix l'avenç per millorar les nostres condicions de vida com a treballadores i treballadors.

Què és CCOO?

CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos, generals i específics, com a conjunt de treballadors i treballadores, i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu, que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors per defensar les seves reivindicacions i interessos. L'afiliació i la participació a CCOO fan els treballadors i treballadores protagonistes directes de la lluita pels seus drets.

CCOO és un sindicat nacional que lluita per aconseguir la completa igualtat de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raó d'origen geogràfic o lingüístic i que referma la plena solidaritat d'interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles de l'Estat espanyol.

CCOO és un sindicat divers, en el qual s'acullen el conjunt de les distintes professions i col·lectius, i que vol representar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels pensionistes, de les persones que estan a l'atur, de la immigració i del jovent.

CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, independentment de la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques.

CCOO és un sindicat unitari i democràtic, on treballem per aconseguir la unitat del conjunt dels treballadors i treballadores i en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que elegim democràticament.

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l'Estat i dels partits polítics.

CCOO és un sindicat sociopolític, en el qual treballem per millorar tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l'empresa.

CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, i els treballadores i treballadors que pateixen persecució pel fet d'exercir els seus drets sindicals i democràtics.

CCOO és un sindicat multiètnic, que vol agrupar el conjunt dels treballadors i treballadores immigrants per defensar la igualtat de drets i la seva la inserció en la nostra comunitat.

Quina és la força de CCOO?

La força de CCOO és la teva sumada a la de la resta de persones que s'associen en el nostre projecte sindical.

La nostra força és la de la participació del conjunt de l'afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets i en la presa de decisions.

Com més persones ens afiliem i participem en el projecte sindical de CCOO, més gran serà la nostra força per millorar les condicions de treball a les empreses i les nostres condicions generals de vida.

Com pots participar a CCOO?

La teva pertinença a CCOO et permet participar en les decisions i les activitats del sindicat. L'òrgan fonamental de participació i d'intervenció és la secció sindical. A més, pots participar en moltes altres tasques de solidaritat o de defensa de drets que realitza el sindicat a partir d'actuacions específiques, com les que fa Pau i Solidaritat...

Quins drets tenim les persones afiliades a CCOO?

A participar en totes les activitats del sindicat, en l'àmbit que ens correspongui, i a manifestar lliurement la nostra opinió en els debats sindicals.

A ser elegits i a elegir persones per a qualsevol òrgan de direcció o gestió de la nostra organització.

A rebre l'assessorament sindical i tècnic adient sobre qualsevol dels problemes professionals i sindicals que ens afectin.

A gaudir dels serveis de què, com a confederació, ens hem dotat fins ara o ens puguem dotar en el futur.

Com ens organitzem a CCOO?

A la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) ens organitzem a partir de l'empresa, segons el sector de la producció a què pertanyem, i segons el territori on realitzem la nostra activitat laboral. Per tant, la nostra estructura és sectorial i territorial.

a) L'estructura sectorial integra els treballadors i treballadores des del seu lloc de treball, segons el ram a què pertanyin.

 • Secció sindical d'empresa.

 • Sindicat de ram, comarcal o intercomarcal.

 • Federació de Catalunya de ram.

 • Federació estatal.

 

En concret, a Catalunya, hi ha les federacions de ram següents:

 • Construcció i Fusta

 • Educació

 • Indústria

 • Pensionistes i Jubilats

 • Sanitat

 • Serveis 

 • Serveis a la Ciutadania

 • Serveis Privats

 

b) L'estructura territorial integra les treballadores i els treballadors segons el  criteri de la territorialitat del lloc de treball, de la manera que segueix:

 • Unió intercomarcal, que és l'organització territorial que agrupa més d'una comarca.

 

c) L'estructura confederal és el conjunt de federacions de ram i d'organitzacions territorials que configuren, totes juntes, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC), que alhora es confedera amb la resta de confederacions de nacionalitat o regió de l'Estat espanyol, i les federacions estatals de ram, en la Confederació Sindical de CCOO.

La confederació estatal, alhora, està afiliada a la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Com participem i com prenem les nostres decisions

Per a les persones ocupades, l'òrgan més proper i directe per participar en la tasca sindical i en la presa de decisions és la secció sindical de CCOO al centre de treball.

La secció sindical és el conjunt d'afiliats i afiliades a CCOO en una empresa, i, com a assemblea d'afiliats i afiliades o bé en forma de grups o àrees de responsabilitat, ens ofereix la primera i més directa possibilitat de participar i decidir, tant en els debats més concrets sobre les nostres condicions de treball com en els més generals de les propostes i actuacions del nostre sindicat, així com en l'elecció de les companyes i companys que l'hagin de coordinar i dirigir.

L'organització territorial del sindicat (unions comarcals i intercomarcals) és un lloc en què coincideixen companys i companyes dels diferents rams del sindicat i que ens permet participar, en un sentit més general, en tots aquells aspectes que ens afecten com a treballadores i treballadors i com a ciutadans i ciutadanes (condicions de vida, medi ambient, transport, sanitat, ensenyament, etc.) en cada àmbit territorial.

La participació en el sindicat de treballadors i treballadores allà on no hi hagi secció sindical es farà directament en els sindicats de ram, en què coincidiran amb la resta de companys i companyes de la resta d'empreses del seu sector.

Per a què serveix la secció sindical de CCOO?

La secció sindical de CCOO és l'organització del nostre sindicat al centre de treball. Està formada per tots els afiliats i afiliades a CCOO dins de l'empresa. És l'òrgan de representació i organització del sindicat a l'empresa.

És, també, l'organització primària del sindicat en l'àmbit sectorial: de fet és el sindicat a l'empresa. La funció fonamental és ampliar-hi la nostra presència sindical i la nostra capacitat d'intervenció.

es seccions sindicals de CCOO també poden constituir-se a les empreses petites i mitjanes. No hi influeix la grandària de l'empresa ni el nombre d'afiliats i afiliades.

La secció sindical ha d'intervenir en les relacions laborals, participar en la negociació col·lectiva del seu àmbit, cercant solucions als problemes de caràcter individual o col·lectiu que es puguin plantejar, i ha de tenir una atenció preferent als afiliats i afiliades.

La secció sindical de CCOO ha d'orientar i coordinar l'activitat dels delegats i delegades de CCOO, en els òrgans de representació unitària (delegats i delegades de personal, de comitès d'empresa i de juntes de personal).

Com es participa en la secció sindical de CCOO?

Assistint a les assemblees d'afiliades i afiliats per debatre els temes d'interès sindical que s'hi proposin.

Escollint els companys i companyes proposats per formar la direcció de la secció sindical, o per a delegats i delegades sindicals de CCOO. En pot ser candidat o candidata qualsevol afiliat o afiliada.

Assumint qualsevol tipus de responsabilitat sindical que es proposi en el seu si (àrees de treball, difusió de comunicats, extensió de l'afiliació, etc.).

Què són els delegats i delegades sindicals de CCOO a l'empara de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS)?

Són els afiliats i afiliades de CCOO que representen les seccions sindicals de CCOO davant de la direcció de l'empresa, és a dir, representen el conjunt dels afiliats i afiliades.

CCOO, com que és el sindicat més representatiu, pot tenir delegats i delegades sindicals a totes les empreses.

Els delegats i delegades sindicals són escollits pels afiliats i afiliades, entre ells mateixos.

Si l'empresa té més de 250 persones treballant, el delegat o delegada sindical de CCOO també té dret al mateix crèdit horari que un membre d'una junta de personal o d'un comitè d'empresa.

Quins drets tenen els delegats i delegades sindicals de CCOO?

Els delegats i delegades de les seccions sindicals tenen reconeguts els mateixos drets que els membres dels òrgans de representació unitària, que bàsicament són el dret:

- A ser informats per l'empresa de la seva marxa econòmica, de la contractació, de la imposició de sancions per faltes molt greus, de la modificació substancial de les condicions de treball...

- A intervenir, emetent un informe previ sobre els plans de formació professional, l'organització del treball, la modificació de les condicions de treball col·lectives, l'acomiadament d'afiliats i afiliades...

- A convocar i informar els afiliats i afiliades de CCOO, a través de publicacions o d'escrits propis, distribuïts o bé col·locats al tauler d'anuncis.

- A estar protegits jurídicament per poder desenvolupar la seva tasca de representació dels afiliats i afiliades a CCOO.