Amb l’objectiu de promoure la formació de persones i captar talent per a una internacionalització sostenible, l’ICEX (Institut Espanyol de Comerç Exterior) ha obert 3 places per fer pràctiques a les seves oficines de Barcelona.

 

Condicions de participació

L'alumnat aspirant haurà de reunir, el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

 • Posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
 • Haver nascut a partir de l'1 de gener del 1993.
 • Estar cursant un Grau o Màster, oficial o propi, a la UPF o un dels centres adscrits. Si l’aspirant és estudiant de Grau, haurà d’estar realitzant el darrer any per poder presentar la seva candidatura.
 • Dominar la llengua espanyola.
 • Anglès avançat (preferentment nivell B2).
 • No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions de les pràctiques en el moment d'acceptar-les.
 • No haver participat amb anterioritat en aquest Programa, ni en cap altre programa per a titulats universitaris de similars característiques gestionat per ICEX.
 • No mantenir cap relació contractual amb ICEX ni directament, com professional, ni indirectament, com a treballador per compte d'altri d'una empresa contractada per ICEX.

 

Durada i lloc de realització 

Les estades de pràctiques es duran a terme entre el 17 de gener i el 31 de juliol del 2022 a la Direcció Territorial de Comerç d’ICEX a Barcelona, i poden tenir una durada màxima de 750 hores.

 

Condicions econòmiques 

Es contempla un ajut a l’estudi de 300 euros mensuals nets durant tot el període de pràctiques a excepció de l'última mensualitat, relativa al mes de juliol, que s'incrementarà en 300 euros addicionals per a aquells estudiants que finalitzin la seva estada satisfactòriament el 31 de juliol de 2022. 

Per poder percebre aquest increment en la darrera mensualitat, és requisit indispensable que la incorporació de l'alumne al Programa s'hagi produït abans de l'1 de març del 2022.

 

Modalitat de les pràctiques 

Les pràctiques poden ser tant curriculars com extracurriculars i es realitzaran en modalitat presencial, sempre que la situació sanitària derivada de la covid-19 no ho impedeixi. Si en algun moment no fos possible, es farien en mode semipresencial o en línia.

 

Procés de selecció

La UPF fa la preselecció dels/de les candidats/ates inscrits/es en funció del perfil sol·licitat a la plaça i tenint en compte el següent:

 • Les condicions de participació requerides per part de l’ICEX (veure apartat “Condicions de participació”)
 • La nota mitjana de l’expedient acadèmic
 • La carta de motivació


Posteriorment, la UPF comunicarà a l'ICEX les dades identificatives i curriculars dels/de les candidats/ates per tal que aquest pugui fer la preselecció final. A partir d’aquí, des de la Direcció Territorial de Comerç de Barcelona es posaran en contacte amb els/les candidats/ates per iniciar el procés de selecció final.

 

Pots incriure't a les ofertes a través del Formulari d’inscripció o a dins de cadascuna de les places. 

 

Ofertes

Protecció de dades

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34)
935 422 000.
Finalitat: gestionar l’adjudicació i desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes. Les dades personals es conservaran durant el període de realització de les pràctiques, per determinar les possibles responsabilitats derivades, així com per poder certificar la seva realització. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.
Legitimació: execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals (contracte de pràctiques).
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació UPF que gestiona el programa de pràctiques per compte de la UPF i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. Es comunicaran dades a l’entitat o entitats que ofereixin pràctiques formatives tant per a la selecció dels candidats com per permetre després el seu posterior desenvolupament.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 

Normativa de pràctiques

Reial Decret 592/2014 pel qual es regulen les pràctiques universitàries.

Reial Decret 1493/2011 pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques.

Normativa de pràctiques de la Universitat Pompeu Fabra