1. Context i objectius de la recerca

El setembre de 2021, el Programa Alumni de la Universitat Pompeu Fabra va iniciar una nova etapa en la qual es considerava imprescindible, com a punt de partida conèixer amb profunditat la comunitat Alumni. L'objectiu d'aquesta recerca ha estat identificar i analitzar els interessos, motivacions i necessitats del col·lectiu Alumni per tal de poder construir una proposta de valor adequada i segmentada per a cada tipologia de públic, centrant la mirada en una doble direcció: el que la UPF pot fer per ells i el que ells poden aportar a la UPF.

2. Metodologia

En aquesta etapa inicial, es decideix centrar aquest procés de prospecció en les primeres promocions que es van titular a la Pompeu, entre els anys 1994 i 2004. 

Per a la recerca, que s'ha dut a terme des del març fins al juny de 2022, s’ha optat per utilitzar un enfocament metodològic mixt, combinant tècniques quantitatives i qualitatives.

  • Enquesta dirigida als antics alumnes donats d’alta al Programa Alumni.
  • Dos grups de discussió formats per persones de perfil professional heterogeni i amb diferent nivell de vinculació amb la UPF per a l’anàlisi exploratòria.
  • Quinze entrevistes personalitzades en profunditat.
  • Quatre grups de discussió organitzats al voltant de perfils professionals diferenciats en: Alta Direcció, Càrrecs Directius, Emprenedoria, i Creació i Comunicació.

En l’estudi, han col·laborat 360 alumni, dels quals: 302 persones han respost el qüestionari i 58 han participat en les entrevistes i grups de discussió.

3. Conclusió principal

De l’estudi es desprèn que el col·lectiu Alumni UPF 94-04 vol ser peça clau de la Universitat, contribuint a posicionar-la com a referent d’excel·lència arreu del món.

Donada l’actual etapa personal i professional en la qual es troba aquest col·lectiu, en termes generals, no es planteja tant què pot fer la Universitat per ells sinó què poden fer ells i elles per la Universitat. Consideren que han de retornar el seu coneixement i expertesa a la Comunitat UPF ara que tenen capacitat, posició i marca personal per fer-ho. Així mateix, veuen clar que des de la Universitat es pot aportar molt valor als i les alumni de promocions posteriors, tenint sempre present les diferents necessitats segons el moment vital i professional.

Mapa de la capacitat de contribució dels i les alumni 94-04 a la UPF

Tipus de col·laboració M'agradaria Puc fer-ho aquest any

Coneixement, expertesa i assessorament

70,2 %

Ponent en cursos i conferències: 48,0 %

Assessorament en projectes estratègics: 33,8 %

Mentories: acompanyament i assessorament a públic jove 49,3 % 40,1 %
Ambaixador/a i generació d'oportunitats UPF 25,5 %

Ambaixador/a: 16,2 %

Generació d'oportunitats: 6,9 %

Captació de talent 22,9 % 14, 9 %
Chapters UPF: lideratge comunitat internacional 13,2 % 7,3 %
Suport financer projectes UPF 2,3 % 1,7 %

 

Vols consultar l'estudi complet?

Per obtenir l’Estudi Perfil Alumni UPF: "Interessos, necessitats i motivacions de les promocions 1994-2004", emplena el següent formulari.

Consulta l'estudi