Serveis personals


Servei d'Assessorament Psicològic

La UPF posa a disposició dels seus estudiants un servei que té com a objectiu atendre les necessitats d'aprenentatge i d'orientació en els àmbits educatiu, professional i vocacional. Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal, saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens, així com assessorar sobre els recursos que disposa en temes relacionats amb l'estudi i l'aprenentatge o bé sobre tècniques d'inserció laboral, etc.

La Universitat Pompeu Fabra ofereix el Servei d'Assessorament Psicològic de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària i ajudar-lo a tenir estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic. Durant el curs 2015-2016 s’ha produït un canvi en l’atenció del servei, i és la Fundació Vidal i Barraquer l’actual responsable de la prestació.

El nombre de consultes durant el curs ha estat de 180, de les quals 49 eren primeres visites. Enguany, no s'ha fet cap assessorament als professors. Els casos que necessiten seguiment psiquiàtric són derivats mitjançant conveni amb la Fundació Vidal i Barraquer. Enguany, s'han fet cinc derivacions.

Suport a estudiants amb necessitats especials

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 152 estudiants amb necessitats educatives especials, 122 dels quals disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. D'acord amb els Estatuts de la Universitat i el que es disposa en el pla de la UPF, el servei vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en l'activitat universitària. Entre les activitats que duu a terme el servei cal destacar:

 • Atenció i seguiment personalitzat dels estudiants amb necessitats especials.
 • Préstec de materials tècnics de suport, com ara equips FM.
 • Adaptació de materials bibliogràfics a través de La Factoria.
 • Revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat als diferents campus a la UPF.
 • Exercir de pont entre les necessitats que expressen els estudiants i els diferents àmbits docents o administratius de la UPF.
 • Suport personal als estudiants que així ho requereixin durant els respectius exàmens.
 • Cessió d'ordinadors portàtils preparats per fer els exàmens.
 • Suport als tutors i als professors pel que fa a l'elaboració de materials accessibles, a través de La Factoria.
 • Atenció als docents del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats especials designats per cada facultat.
 • Sessions informatives per als professors, sobre atenció als estudiants amb necessitats especials a la Universitat, en col·laboració amb el CQUID.
 • Gestió de les transcripcions al mètode Braille a través de l'ONCE, quan escau.
 • Coordinació de les adaptacions tècniques i materials per a determinades activitats acadèmiques, dintre o fora del campus universitari.
 • Gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes catalana per a estudiants amb discapacitat auditiva.
 • Organització de cursos de llengua de signes catalana a la Universitat.

Amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la permanència a la Universitat, així com les diverses accions enumerades, la UPF participa en la convocatòria d'UNIDISCAT, que presenta anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya i gestionada per l'AGAUR. En l'edició del 2015 de la convocatòria, la quantitat adjudicada ha estat de prop de 39.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès dur a terme, entre d'altres, l’adaptació i millora de l’espai d’atenció de l’Oficina de Mobilitat i Acollida (OMA), l’acondicionament i millora del paviment de l’entrada d’accés al campus de la Ciutadella (primera fase), l’adquisició de dues unitats de sistema FM per a estudiants amb discapacitat auditiva, el servei d’interpretació de llengua de signes per a estudiants sords signants, així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Com cada any, s'ha continuat la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, segons els objectius del Pla d'Inclusió de la UPF, tenint en compte els principals recursos de què disposa, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors amb necessitats especials i el Servei d'Assessorament Psicològic.

Com en anys anteriors, el servei continua formant part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat, alhora que hi participa. Concretament d'UNIDIS (dins de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles de la CRUE) i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya). Així mateix, en matèria de recursos tècnics, el servei està en contacte amb la Fundació Universia i, pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, amb la Fundació Prevent i la Fundació Universia.

Programa intergeneracional d'habitatges compartits Viure i Conviure 

El programa intergeneracional d'habitatges Viure i Conviure és un programa de l'Àrea d'Impuls Social de la Fundació Catalunya-La Pedrera, vigent des de l'any 1996, l'objectiu del qual és facilitar la convivència entre dues generacions. La gent gran es beneficia de la companyia d'estudiants universitaris i aquests, al seu torn, de l'allotjament que la gent gran els ofereix.

Aquest programa és fruit d'un conveni de col·laboració signat entre la Fundació Catalunya-La Pedrera, els ajuntaments amb seus universitàries i les universitats catalanes. La direcció del programa la duu a terme la Fundació Catalunya-La Pedrera. Professionals especialitzats d'aquesta fundació posen en contacte els estudiants que sol·liciten allotjament durant tot el curs acadèmic, vehiculats per les seves universitats, amb persones grans inscrites en una borsa gestionada per la Fundació. Aquestes persones grans estan disposades a acollir-los a casa seva a canvi de companyia. La Fundació s'encarrega també de fer el seguiment quotidià i psicològic d'aquestes "parelles".

Durant el curs 2015-2016, hi ha hagut un total de 10 estudiants de la UPF que han participat en aquest programa, i la convivència ha estat a la ciutat de Barcelona.

Residències

Els estudiants de la UPF tenen possibilitat preferent d'accés a un total de 1.929 places d’allotjament residències ben comunicades amb els nostres campus i amb preus especials a la comunitat universitària de la UPF.

Avantatges per a la comunitat universitària

UPF Avantatges és el portal d'avantatges per a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i Alumni Premium, tant de la mateixa UPF com de l'IDEC i ESCI). Amb l'objectiu de centralitzar tota l'oferta a través d'un portal únic amb més descomptes, més variats i atractius, la Fundació UPF gestiona, des de fa dos anys i mig, un acord amb l'empresa Colectivosvip, experta a negociar avantatges per a col·lectius d'empresa i, per tant, amb més capacitat negociadora que la mateixa Universitat.

El portal ordena els descomptes en productes i serveis segons les categories següents: Vacances i viatges; Restaurants; Compres (roba, calçat, joieria, regals, etc.); Tecnologia; Perfumeria i cosmètica; Motor; Oci i activitats; Llar, i Salut i bellesa.

D'altra banda, l'àmplia oferta de descomptes amb centres esportius i culturals gestionats pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la mateixa universitat (SACU) queda integrada en el mateix portal i es continuarà gestionant des del mateix servei.

Assegurança voluntària

Durant el curs, els estudiants que han volgut han pogut contractar una pòlissa d'accidents sense límit d'edat, d'una durada de 365 dies, amb un àmbit de cobertura internacional i assistència mèdica il·limitada en els centres concertats amb la companyia.  

Pràctiques extracurriculars a la UPF

A l'última convocatòria 2015-2016 s'han ofert 96 pràctiques extracurriculars remunerades a 14 serveis i unitats administratives de la UPF.