Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la UPF va ser creada l'any 2013 amb l'objectiu d'organitzar els ensenyaments i les activitats dels doctorats ja sigui en una o en diverses àrees de coneixement o amb caràcter interdisciplinari. La seva direcció és a càrrec de la professora Núria Sebastián Gallés.

Durant el curs acadèmic 2015-2016 cal destacar l'organització de:

D'altra banda, l'Escola ha fet les activitats següents: 

Master class

El mes de febrer va tenir lloc el curs Oral Comunnication of Scientific Content. Keys for Communicating your Research Effectively, adreçat als estudiants de doctorat i especialment indicat per a aquells doctorands amb interès per participar en la competició RIN4'.  

El curs, estructurat en tres sessions, va ser impartit per la Dra. Emma Rodero, amb l'objectiu principal de formar els doctorands en l'aprenentatge i el domini de l'oratòria per millorar la competència comunicativa en les presentacions públiques que fa un investigador. Hi van assistir un total de 59 doctorands.

RIN 4'

El RIN4' (Research in four minutes) és una competició organitzada per l'Escola de Doctorat pensada perquè els doctorands presentin oralment i durant 4 minuts la seva recerca a un públic no especialitzat. Hi ha un total de quatre premis, consistents en 900 euros, 600 euros i 300 euros per al primer, segon i tercer classificat respectivament, així com un premi especial de 200 euros, que és atorgat pel públic assistent a la final.

L'objectiu del RIN4' és promoure la importància de les habilitats comunicatives en la difusió de la ciència. Es valora la presentació de les exposicions, per la seva significació acadèmica, la claredat, així com la capacitat i l'habilitat de transmetre i captar l'audiència en general, per ajudar a acostar la ciència i el coneixement al públic no especialitzat.

En el decurs del mes d'abril es va dur a terme la segona edició del RIN4', amb un total de 54 estudiants participants. Tots els programes de doctorat estan representats en la competició, d'entre els quals destaca, amb un nombre més elevat de doctorands apuntats, el programa de doctorat en Biomedicina (49%) i el programa de doctorat en TIC (16%).


Menció europea o menció internacional al títol de doctor (per als estudiants de doctorat, regulat pels reials decrets 778/98, 56/2005 i 1393/2007)

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat ha atorgat, a proposta de les comissions acadèmiques dels diferents programes de doctorat, les 34 mencions europees o mencions internacionals al títol de doctor següents:

 • 9 a doctors del programa de doctorat en Biomedicina
 • 6 a doctors del programa de doctorat en Dret
 • 8 a doctors del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge
 • 2 a doctors del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • 4 a doctors del programa de doctorat en Comunicació
 • 2 a doctors del programa de doctorat en Humanitats
 • 2 a doctors del programa de doctorat en Ciències Polítiques i Socials
 • 1 a doctors del programa de doctorat en Història

Premis extraordinaris de doctorat

El curs 2015-2016 l'Escola de Doctorat, a proposta de les respectives comissions acadèmiques, ha atorgat 9 premis extraordinaris de doctorat: 7 a estudiants del programa de doctorat en Biomedicina, 1 a una estudiant del programa de doctorat en Dret i 1 a un estudiant del programa de doctorat en Humanitats.

Relacions externes

L'Escola de Doctorat de la UPF ha participat en les reunions de les associacions següents:

 • Asociación Española de Escuelas de Doctorado (reunió anual).
 • Agrupació Catalana d'Escoles de Doctorat (reunió trimestral).
 • European University Association. Council for Doctoral Education (reunió anual).