A continuació pots consultar les assignatures que s'ofereixen al Màster en Criminologia el curs 2012-2013:
 
  Cod Assignatura o activitat formativa Credit ECTS Hores Trim Tip. Idiom

PROFESSOR/A

  31468   Criminología I: Teorías Criminológicas 4 24 1 Oblig. Cast. E. Larrauri
  31469   Penología I: Sistema de Justicia penal 5 30 1 Oblig. Cast. J. Cid
D. Varona
  31470   Inmigración y Sistema penal I 3 18 1 Optat Cast. M. Aparicio
L. Kazyritski
  31471   Violencia de género 3 18 1 Optat Cast. R. Muntaner
  31472   Metodología I: Introducción 2 12 1 Oblig. Cast. A. Sales
  31473   Criminologia II: Investigaciones Contemporáneas 3 18 2 Oblig. Cast. I. Ortiz de Urbina
  31474   Penología II: Penas Comunitarias 5 30 2 Oblig. Cast. E. Blay
  31475   Inmigración y Sistema penal II 4 24 2 Optat Cast. G. Escobar
  31476   Género y Criminología II 4 24 2 Optat Cast. E. Larrauri
  31477   Metodologia II: Métodos Cuantitativos 4 24 2 Oblig. Cast. A. Sales
  31478   Criminología III 3 18 3 Oblig. Cast. J. Rodríguez
  31479   Penología III: Prisiones y políticas Penales 5 30 3 Oblig. Cast. J. Cid
D. Varona

  31683

 Inmigración y Sitema penal III 3 18 3 Optat Cast. G. Escobar
  31481   Metodología III: Métodos Cualitativos 4 24 3 Oblig. Cast. M. Quesada
  31482   Trabajo final de Máster 15 90 3 Oblig.