Descripció

Una tesi doctoral es realitza en Règim de Cotutela internacional quan, sobre la base d'una única defensa, la mateixa tesi dóna dret a dos títols de doctor/a (un de la UPF i un altre d'una universitat estrangera). Mai serà un títol conjunt.

Requisits

El títol de Doctor/a inclourà en el seu anvers la diligència “Tesi en règim de cotutela amb la Universitat X” sempre i quan concorrin les circumstàncies següents:

1.- Quan la tesi doctoral estigui supervisada per dos o més doctors/es de dues Universitats, una espanyola (en aquest cas UPF) i una altra estrangera.

2.- Que les dues universitats hagin formalitzat un conveni de col·laboració de cotutela de tesis doctorals.

3.- D'acord amb la Normativa sobre Cotutela de Tesis de la UPF, el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor/a es repartirà entre les dues universitats per períodes d'estada alternatius a cada una. El temps d'estada mínim en una de les dues universitats no serà inferior a nou mesos i es completarà el període restant a l'altra. L'estada es podrà realitzar en un o en diversos períodes.

Procediment

 

a) Adreça la sol.licitud de cotutela a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat (adjuntant tota la documentació):

- Informes dels directors/es de tesi de cada universitat.
- Documentació d’accés i matrícula del curs vigent a la universitat d’origen (només per estudiants que han iniciat els estudis de doctorat a l’altra universitat).
- Currículum vitae i fotocòpia del passaport del director/a de l’altra universitat.

b) La Comissió Acadèmica avalúa la sol·licitud i, si escau, accepta la cotutela.

c) La secretaria de doctorat et facilitarà el model de conveni de cotutela de tesi de la UPF.

d) T'hauràs de coordinar amb els directors/es de tesi de la UPF i de l'altra universitat respecte els canvis i/o modificacions al redactat del conveni i entregar la proposta final a la secretaria del doctorat, per a la seva revisió per la UPF.

e) Tancada la redacció del conveni, la Comissió Acadèmica aprova el conveni específic i l’eleva a la signatura del rector.

Hauràs de:

  1. Respectar les normatives vigents de les dues universitats.
  2. Fer una estada mínima de 9 mesos a cada institució.
  3. Abonar anualment a la UPF totes les matrícules que corresponguin, d'acord amb els preus públics oficials.
  4. Fer el tràmit de dipòsit de tesi a la UPF (tant si la defensa té lloc a la UPF o a la universitat estrangera)
  5. Sol·licitar l'expedició del títol de doctor/a les universitats participants

 

Si ja t'han concedit l'autorització per fer la tesi en règim de cotutela verifica a l'apartat de "Dades de la Tesi", dins el Mòdul de Seguiment de la Tesi Doctoral, que la cotutela de tesi està degudament informada. En cas negatiu, pots posar-te en contacte amb la secretaria del teu Programa de Doctorat.

Resolució

Correspon a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat atorgar o denegar la sol·licitud d'una tesi en règim de cotutela internacional i aprovar el conveni de cotutela de tesi entre les dues institucions.

La secretaria del programa de doctorat et notificarà la resolució.