τι είναι το slyms;

για το SLYMS

Το SLYMS, ακρωνύμιο για την "Κοινωνικο-πολιτισμική Μάθηση της Νεολαίας σε Κοινωνίες με κινητικότητα", είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια, δήμοι και ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός κοινωνικο-πολιτισμικού μοντέλου μη τυπικής και άτυπης μάθησης της νεολαίας σε κοινωνίες με κινητικότητα στην πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το έργο αναμένεται να συστηματοποιήσει τη μαθησιακή διαδικασία μέσω κοινωνικών διαπολιτισμικών εκδηλώσεων και να τις μετατρέψει σε μαθησιακές δυνατότητες για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τα νεαρά άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, δηλαδή τους νέους με πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικά εμπόδια.

Με τον τρόπο αυτό, ένας από τους ειδικούς στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, ο σύνδεσμος της οποίας θα παρατίθεται παρακάτω. Σ’ αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρείτε εκπαιδευτικούς πόρους που κατηγοριοποιούνται σε επτά δεξιότητες: Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική Σκέψη, Ενσυναίσθηση, Διαπολιτισμική Ευαισθησία, Συμμετοχή στο δημόσιο χώρο και Αναστοχασμός.

Ελπίζουμε το περιεχόμενο της πλατφόρμας να σας είναι χρήσιμο και διασκεδαστικό.

SLYMS Guide

This paper presents a documented and substantiated outline of the non-formal and informal learning pathways that can be generated during the organization and participation in socio-cultural events, with special emphasis on the experience gained from the Multilingualism Festival held in Thessaloniki during the last seven years.


That way, as a result of the work we have done with youth workers and educators who have regularly participated in the organization of the festival, the document presents, first of all, the theoretical discussion on the possible ways of learning of the festival, as an example to be extrapolated to other sociocultural activities; second, it shares some details about the research and its methodology; and finally, it exposes the analysis of the empirical material.

Download the SLYMS Guide