-----------------------------------------------------------

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades: Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. C/. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000. Finalitat: rebre informació sobre l’esdeveniment i el seu desenvolupament. Les dades personals es conservaran mentre no es revoqui el consentiment i com a màxim durant el període de celebració de l’esdeveniment i per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació. Legitimació: el seu consentiment. Es pot retirar en qualsevol moment. Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits previstos per la llei. Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets . Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). CASTELLANO De acuerdo con lo que dispone el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, resumimos la información sobre protección de datos: Responsable del tratamiento: Universitat Pompeu Fabra. C/. de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000 Finalidad: recibir información sobre el evento y su desarrollo. Sus datos personales se conservarán mientras no revoque su consentimiento y como máximo durante el período de celebración del acto y para determinar las posibles responsabilidades derivadas. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de documentación y archivo. Legitimación: su consentimiento. Se puede retirar en cualquier momento. Destinatarios: la Universidad Pompeu Fabra y proveedores de servicios de la sociedad de la información previa firma de contratos de prestación de servicios que preserven la privacidad. No se cederán a terceros sin su consentimiento, excepto en los casos previstos por la ley. Derechos: puede acceder a sus datos; solicitar la rectificación o supresión de los mismos y, en determinados casos, su portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de los mismos, siguiendo los procedimientos descritos en www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets . Puede contactar con el delegado de protección de datos de la Universidad ([email protected]) para plantearle cualquier consulta o si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos. En el caso de no resultar satisfecho, puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (apdcat.gencat.cat). ENGLISH In accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679, we summarize our data protection information: Data controller: Universitat Pompeu Fabra. C/. de la Merce, 12. 08002 Barcelona. Ph.(+34) 935 422 000. Purpose: Receive information about the event and its development. Your personal data will be kept as long as you do not revoke your consent and at the latest during the period of celebration of the act, and for the determination of possible derived responsibilities. The provisions established in the regulations about files and documentation shall apply. Legal basis: your consent. You may withdraw such at any time. Recipients: Pompeu Fabra University and companies providing ancillary IT services, upon the signature of contracts that preserve privacy. The data will not be transferred to third parties without your consent, except in the cases provided for by law. Rights: you can access your data; request their rectification, deletion and in certain cases their portability; you may object to their processing and apply for their limitation by following the procedures described at www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets . You can contact the UPF data protection officer ([email protected]) for any queries, or if you feel that your rights are not properly respected. Should you not be satisfied, you may file a complaint with the Catalan Data Protection Authority.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.