El Projecte OPCAT utilitza la metodologia ja consolidada del Political Party Database Project (PPDB Project) coordinat per Susan Scarrow (University of Houston) Paul Webb (University of Sussex) i Thomas Poguntke (Universität Düsseldorf).

El PPDB Project pretén ser un referent internacional en la recollida i la codificació de la informació relativa al funcionament intern dels partits de 25 països d'Europa, Amèrica i Àsia. Així doncs, el projecte OPCAT pren com a referència el PPDB Project tot adaptant-lo al cas de Catalunya.

El projecte OPCAT analitza la situació dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya l'any 2016 (XI Legislatura). Tanmateix, també s'ha dut a terme una anàlisi anterior per als partits amb presència parlamentària a la X Legislatura (2012-2015), concretament en el moment previ a la seva darrera modificació estatutària. D'aquesta manera, es pot analitzar la situació d'aquests partits abans i després del seu darrer canvi estatutari.

Els partits inclosos són (per estricte ordre alfabètic):

L'apartat Partits conté les infografies que exposen d'una forma sintetizada i accessible la informació que contenen les bases de dades, a més d'altres aspectes que hem afegit complementàriament. S'han elaborat infografies per a tots aquells partits que a juliol de 2017 consten com a actius.

A continuació es mostra una síntesi dels aspectes inclosos en el PPDB englobats en quatre dimensions d'anàlisi.

Dimensions d'anàlisi. Organitzava, participativa, electoral i financera

 

Per a realitzar aquest estudi s'ha fet ús de fonts d’accés públic així com dades proporcionades pels mateixos partits polítics. Les fonts disponibles es poden consultar en la secció Base de Dades:

OPCAT no es fa responsable de la veracitat de la informació proporcionada pels partits polítics.