Durant els darrers anys ha sorgit un creixent interès en el funcionament intern dels partits polítics. El seu finançament, la selecció i revocació dels seus líders o la participació de les seves bases en la presa de decisions, entre d'altres, són qüestions que han esdevingut cabdals en la vida política i de gran interès per a la societat. A Catalunya, això ha sigut especialment rellevant, amb la creació, desaparició i transformació de diferents partits amb presència al Parlament de Catalunya.

Tanmateix, hi ha hagut un dèficit històric en l'estudi sobre el funcionament intern dels partits catalans, especialment notòria en el marc dels recents canvis ja esmentats. L'Observatori de Partits Catalans (OPCAT) neix amb la intenció de cobrir aquesta mancança, com a primer espai de recollida d'informació i anàlisi sistemàtica del funcionament intern dels partits polítics catalans.

OPCAT és una Eina Social i Eina Acadèmica

El projecte OPCAT presenta una doble vessant. D'una banda, la recollida i síntesi d'un gran nombre d'informació relativa al funcionament intern dels partits: funcionament orgànic, selecció de líders i candidats/es, militància, finances, etc., tot utilitzant la metodologia del Political Party Database Project. A la secció Base de dades es poden descarregar els diferents arxius on s'agrega tota aquesta informació així com les fonts de dades primàries (estatuts, reglaments, etc.). 

D'altra banda, el projecte OPCAT també té com a objectiu divulgar tota aquesta informació a la ciutadania en un format sintetizat i accesible. A la secció Partits es poden trobar les infografies corresponents a cada partit polític català, presentant la informació més rellevant per entendre el seu funcionament, estructura i evolució.

Per a dur a terme el projecte, l'equip investigador, que s'integra en el grup de recerca en Institucions i Actors Polítics, compta amb el suport del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, així com amb el suport institucional i financer del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2015).