Com puc obtenir crèdits per a la representació?

El reconeixement de crèdits per l'activitat de representació estudiantil comporta el compliment d'una sèrie de normes:

 • Poden sumar-se crèdits per a diferents nivells de participació, però dins de cada nivell, només pot optar-se a una convalidació per curs.
 • Cal assistir com a mínim al 80% de les reunions celebrades per l'òrgan corresponent.
 • Per obtenir el reconeixement de crèdits per participació es requereix:

a) una certificació de l'assistència a les reunions celebrades en l'òrgan corresponent, segons el següent sistema de certificació:

 • CEUPF: La validació de la participació l'ha d'emetre el Secretariat Tècnic del CEUPF.
 • Representació en òrgans de la UPF: La Secretaria General certificarà l'assistència a les diferents reunions.
 • Delegats: L'equip deganal certificarà la participació a les diferents reunions.

Aquest certificat no serà necessari quan la reunió s'hagi celebrat amb el vicerectorat competent en matèria de participació estudiantil, encara que s'hagi d'esmentar en el informe final. En el cas dels delegats, la certificació s'emetrà de manera directa per la secretaria dels estudis en el moment de sol·licitar el reconeixement de crèdits.

b) un informe d'activitats realitzades per l'estudiant que sol·licita els crèdits, on consti:

 • Reunions en les quals ha participat amb estudiants, en diferents òrgans de la UPF i amb autoritats acadèmiques.
 • Propostes que ha realitzat durant el curs i evolució de la proposta.
 • Activitats que ha organitzat o en les quals ha participat.
 • Qualsevol altra informació d'interès sobre l'activitat realitzada.

 

Com sol·licito els crèdits per a incorporar-los a l'expedient acadèmic?

Fer una instància general a través de la seu electrònica des de  Secretaria Acadèmica/Reconeixement activitats universitàries en crèdits (RAC), indicant  l'activitat i el curs en què s'ha realitzat.
 
En cas de dubte, adreçar una sol·licitud CAU a l'apartat: Atenció acadèmica a l'estudiant
 
 • S'haurà d'adjuntar:

  • Les certificacions pertinents.  En el cas dels delegats, la certificació s'emetrà de manera directa per la secretaria dels estudis en el moment de sol·licitar el reconeixement de crèdits.

  • L'informe d'activitats realitzades.